S6 Planirana poboljšanja

Planirana poboljšanje proračuna za slijedeće inventare prezentirana su u tablici S6-1.

Tablica S6-1 Planirana poboljšanje proračuna za sljedeći ili jedan od sljedećih inventara

NFR sektor, Naziv

NFR pod-sektor,

Naziv

Planirana poboljšanja

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.2. Izgaranje u industriji

Za izračun emisije NOx Hrvatska koristi metodologiju koja je razvrstana po vrstama goriva (plinsko ulje, loživo ulje, prirodni plin itd.), ali ne i po vrsti tehnologije. Kao dugoročni cilj je planu za izračun emisije NOx koristiti podatke o tipu tehnologije za izgaranje.

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.1.a Proizvodnja električne energije i topline

Kao dugoročni cilj, Hrvatska će poduzeti određene korake kako bi opravdala korištenje direktnih emisija za velike točkaste izvore u inventaru.

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.3.a Zračni promet

Za prelazak na izračun prema metodologiji iz GB2019 za izračun emisija iz zračnog prometa potrebno je odrediti reprezentativni zrakoplov. Za to je potrebno prikupiti i obraditi detaljnije podatke o zrakoplovima i njihovom kretanju u svim zračnim lukama u Hrvatskoj.

Ovo poboljšanje je u programu prikupljanja podataka i bit će provedeno kada Ministarstvo osigura sredstva za usklađivanje s metodologijom iz GB2019. Hrvatska je do sada prikupila neke nepotpune podatke za posljednjih 7 godina. Projekt prikupljanja i dopunjavanja podataka koji nedostaju za implementaciju metodologije iz GB2019, umjesto korištene metodologije iz GB2013, planiran je za sljedeći ili jedan od sljedećih podnesaka.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.A.3 Proizvodnja stakla

Trenutno su u proračun emisija uključeni proizvodi od stakla koji obuhvaćaju kako staklo proizvedeno u zemlji tako i staklo koje je uvezeno i potom obrađeno do finalnog proizvoda, zbog nedostupnosti razdvojenih statističkih podataka. Potrebno je izvršiti reviziju metodologije izračuna emisija uz prilagodbu nacionalnim okolnostima kako bi se izbjeglo precjenjivanje vrijednosti emisija iz ove kategorije. U ovome se trenutku ovo pitanje kategorizira kao dugoročni plan za poboljšanje do osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.D.3.d Nanošenje premaza

Planira se rekalkulacija trenda (čitavog razdoblja proračuna) za ovu kategoriju nakon daljnjeg istraživanja dostupnih podataka koji bi omogućili prelazak na Tier 2 razinu proračuna. Potrebno je provesti analizu trenda te se u ovome trenutku ovo pitanje kategorizira kao dugoročni plan za poboljšanje, do osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.D.3.h Tiskanje

Planira se rekalkulacija trenda (čitavog razdoblja proračuna) za ovu kategoriju nakon daljnjeg istraživanja dostupnih podataka koji bi omogućili prelazak na Tier 2 razinu proračuna. Potrebno je provesti analizu trenda te se u ovome trenutku ovo pitanje kategorizira kao dugoročni plan za poboljšanje, do osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

3. Poljoprivreda

3.B Gospodarenje stajskim gnojem (3.B.1.a Muzne krave i 3.B.1.b Ostala goveda)

Planiraju se uključiti mjere smanjenja emisije amonijaka u proračun emisije amonijaka za goveda. U tu svrhu potrebno je prikupiti dodatne podatke o uzgoju stoke te o načinima skladištenja i primjene stajskog gnoja na farmama goveda (muznih krava i ostalih goveda) s obzirom da podaci za farme goveda trenutno nisu dostupni. Ovo unapređenje planirati će se za jedan od sljedećih inventara.

3. Poljoprivreda

3.D.1.a Mineralna N-gnojiva

Planiraju se uključiti mjere smanjenja emisije amonijaka u proračun emisije amonijaka iz primjene mineralnih N-gnojiva (i to uree i mineralnih gnojiva na bazi uree). U tu svrhu potrebno je prikupiti podatke o udjelu uree i ostalih mineralnih gnojiva na bazi uree, koje se prilikom primjene zaoravaju u tlo. Ovo unapređenje planirati će se za jedan od sljedećih inventara.

5 Otpad

5.D.1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi

Provedbom projekta unapređenja proračuna prikupljeni su točniji i pouzdaniji podaci o aktivnosti, a očekuje se da će točnost i potpunost podataka o aktivnosti biti još veća uključivanjem podataka iz Popisa 2021., kada će biti dostupni.

11 Prirodni izvori

11.B Šumski požari

Uključivanje proračuna emisija za PM10, PM2.5, BC i TSP za kategoriju 11.B u inventar. Budući se radi o prirodnom izvoru koji ne ulazi u ukupne nacionalne emisije, ovo nije prioritetna aktivnost te je plan dopuniti inventar s ovom kategorijom u jednom od sljedećih podnesaka.