S1 Godišnji izvještaj i odgovorni izvršitelj

Ovo izvješće je hrvatsko godišnje Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. - 2020.) (dalje u tekstu IIR2022) u skladu sa UNECE - Konvencijom o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka Ujedinjenih naroda (Konvencija LRTAP) i Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari, kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2003/35/EZ kojom se ukida Direktiva 2001/81/EC (OJ L 344, 17/12/2016) (dalje u tekstu: nova NEC Direktiva).

Onečišćujuće tvari o kojima se izvještava su glavne onečišćujuće tvari (SO2, NOx, CO, NMHOS i NH3), čestice (TSP, PM10 i PM2,5), crni ugljik tj. čađa (BC), teški metali (Cd, Pb, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i postojane organske onečišćujuće tvari (PCDD/PCDF, PAU (benzo (a) piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten i indeno (1,2,3-cd) piren), HCB i PCB).

Godišnji inventar emisija za Hrvatsku prijavljuje se u Formatu za izvještavanje o emisijama[1], koji je revidiran 25.9.2019. (dalje u tekstu NFR 2019-1). Republika Hrvatska prijavljuje inventare emisija za sve godine od 1990. g. naovamo i podnosi ih u digitalnom obliku.

Inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak Republike Hrvatske pripremljen je prema standardnim metodama i postupcima u skladu s EMEP / EEA priručnikom za inventar emisija onečišćujućih tvari u zrak 2019 (dalje u tekstu GB2019) i drugim dostupnim tehničkim uputama.

IIR2022 slijedi predloženu strukturu za IIR[2] i obuhvaća sve godine u razdoblju od 1990. do 2020. godine.

Informacije sadržane u ovom izvješću dostupne su javnosti na Internet stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja[3] (MINGOR), na poveznicama:

  • https://lrtap-cro.hr – Portal LRTAP-CRO, web preglednik IIR 2022
  • https://emep.haop.hr/ - Portal prostorne raspodjele emisija, sučelje s preglednim kartama emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske za godine 1990., 1995., 2000., 2005., 2010., 2010., 2015. i 2019. prema kategorijama izvora GNFR, NFR i SNAP.

Ovo izvješće i NFR tablice dostupni su i na Internet stranicama Centra za inventare emisija i projekcije (CEIP) na poveznici: https://www.ceip.at/status-of-reporting-and-review-results i na Internet stranicama Eionet centralne baze podataka, na poveznicama: http://cdr.eionet.europa.eu/hr/un/clrtap/ i http://cdr.eionet.europa.eu/hr/eu/nec_revised/.

EKONERG - institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. iz Zagreba je na temeljem Ugovora o javnoj nabavi pružanja usluge „Izrada izvješća sukladno zahtjevima LRTAP konvencije i NEC Direktive za 2022. godinu sa prioritetnim unapređenjem proračuna za sektore 1.A.3.d, 2.A.3, 2.D.3.b, 2.D.3.a i 2.D.3.g“ evidencijski broj: 800/02-21/21JN za MINGOR[4] odgovorni izvršitelj za pripremu IIR2022 i NFR izvještajnih formata te za održavanju baza podataka CollectER i COPERT 5. Stručnjaci EKONERG-a sudjeluje na sastancima UNECE Radne skupina za inventare emisija i projekcije emisija i s njima povezano stručne panele, na kojima stranke CLRTAP pripremaju smjernice i metodologije za pripremu inventara.