IIR prilozi

Slika na kojoj se prikazuje tekst

Fotografija Beatriz Pérez Moya (@beatriz_perez) - Unsplash

Prilog 1: QA/QC aktivnosti

Prilog 2: Opis SNAP97 sektora

Prilog 3: NFR i odgovarajuće SNAP šifre

Prilog 4: Faktori emisije – 2020.

Prilog 5: Energetska bilanca Republike Hrvatske za 2020.

Prilog 6: NFR 2020

Prilog 7: Analiza nesigurnosti

Prilog 8: Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2019. prema onečišćujućoj tvari i SNAP97 sektoru

Prilog 9: Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM10 i PM2,5

Prilog 1. QA/QC aktivnosti

Tablica P1-1 QA/QC aktivnosti

Aktivnost

QC Provjere/pregledi

QC druge osobe (Ispravak)

Ime i prezime eksperta

Vremenski period / Rok

QA/QC menadžer

Rok

PRIKUPLJANJE PODATAKA O AKTIVNOSTI

Provjera da li su svi ulazni podaci za proračune emisija ispravno referencirani

Mirela Poljanac

studeni

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

studeni

Provjera raspoloživosti referenciranog materijala

Mirela Poljanac

=

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

studeni

Potvrda da su bibliografski podaci reference pravilno citirani

Mirela Poljanac

=

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

studeni

UNOS PODATAKA O AKTIVNOSTI U BAZE PODATAKA I PRORAČUN EMISIJA

Provjera da li su dokumentirane pretpostavke i kriteriji za izbor podataka o aktivnosti, FE i drugih parametara potrebnih za proračun

Mirela Poljanac

studeni

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

studeni

Unakrsna provjera opisa ulaznih podataka i FE s informacijama o kategorijama

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera ispravnosti interpretiranja (tumačenja) i korištenja podataka o aktivnosti i FE

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera da su parametri i jedinice točno zabilježeni

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera da su korišteni odgovarajući faktori pretvorbe

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera jesu li jedinice ispravno označene u radnim listovima

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera konzistentnost podataka između kategorija

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Identificirati npr. podatak o aktivnosti koji je zajednički za više kategorije

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Potvrda konzistentnosti tih podataka o aktivnosti

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera dosljednosti trendova ulaznih podataka o aktivnosti za svaku kategoriju

Mirela Poljanac

siječanj

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

siječanj

ZAPIS BAZE PODATAKA

Provjeriti jesu li obuhvaćene sve kategorije izvora emisija koje postoje u zemlji, ako ne postoje jesu li označena s odgovarajućom oznakom (NO ili ne pojavljuje se)

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjera da li postoji dvostruko računanje tj. dupliciranje unosa

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjeriti korištenje jedinica i sve potrebne pretvorbe istih

Mirela Poljanac

prosinac

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

prosinac

Provjeriti dosljednost korištenih podataka o aktivnosti za svaku onečišćujuću tvar unutar pojedine kategorije

Mirela Poljanac

siječanj

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

siječanj

Provjeriti ispravnost izračuna emisije

Mirela Poljanac

siječanj

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

siječanj

Provjeriti dosljednost trendova

Mirela Poljanac

siječanj

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

siječanj

Provjeriti razinu 2 proračuna emisije koristeći nižu razinu

Mirela Poljanac

siječanj

Vladimir Jelavić,

Valentina Delija-Ružić

siječanj

POPUNJAVANJE FORMATA ZA IZVJEŠĆIVANJE (ANEKS TABLICE)

Provjeriti sumarne emisije pojedine onečišćujuće tvari sumarno po kategorijama

Mirela Poljanac

početak veljače

Hana Mesić, Vladimir Jelavić

tjedan prije 15. veljače

Provjera NFR ukupnih emisija

Mirela Poljanac

početak veljače

Hana Mesić, Vladimir Jelavić

tjedan prije 15. veljače

Provjera velikih odstupanja u trendu emisija u odnosu na prijavljene emisije godinu ranije

Mirela Poljanac

početak veljače

Hana Mesić, Vladimir Jelavić

tjedan prije 15. veljače

Provjera ukupne emisije po NFR kodovima s ukupnim emisijama po SNAP kodovima

Mirela Poljanac

početak veljače

Hana Mesić, Vladimir Jelavić

tjedan prije 15. veljače

Provjerite dužine (longitude), širine (latitude) i visine ispusta za VTI

Mirela Poljanac

početak veljače

Mirela Poljanac

tjedan prije 15. veljače

Automatizirati rad povezivanjem radnih excel listova, kako bi se izbjegle pogreške

Mirela Poljanac

početak veljače

Mirela Poljanac

tjedan prije 15. veljače i tjedan prije 1. ožujka

IZRADA IIR (IZVJEŠĆE O PRORAČUNU EMISIJA)

Provjeriti vrijednosti u tablicama i tekstu

Mirela Poljanac

10. veljače – 14. ožujka

Hana Mesić

Tatjana Obučina

Vladimir Jelavić

14. ožujka

Provjeriti grafičke prikaze

Mirela Poljanac

10. veljače – 14. ožujka

Hana Mesić, Vladimir Jelavić

14. ožujka

ARHIVIRANJE

Izrada "hard" kopije baza podataka

Mirela Poljanac

od travnja -…

-

-

Arhiviranje Excel Tablica

Mirela Poljanac

od travnja -…

-

-

Arhiviranje izvora podataka

Mirela Poljanac

od travnja -…

-

-

Arhiviranje svih priručnika

Mirela Poljanac

od travnja -…

-

-

Arhiviranje izvješća IPE

Mirela Poljanac

od travnja -…

-

-

Prilog 2. Opis SNAP97 sektora

SNAP 01: Izgaranje u termoenergetskim postrojenjima i postrojenjima za transformaciju energije

Izgaranje goriva u sektoru 01 provodi se s ciljem proizvodnje električne i toplinske energije u termoenergetskim objektima te javnim toplanama i kotlovnicama. Energetske aktivnosti provode se i u rafinerijama za preradu sirove nafte u derivate nafte (benzin, dizel, mlazno gorivo, loživa ulja i dr.). Ovaj sektor također pokriva izgaranje goriva u postrojenjima za transformaciju ugljena te izgaranje na naftnim i plinskim poljima i ugljenokopima u cilju dobivanja fosilnih goriva. U sektor je uključena i proizvodnja toplinske i električne energije za vlastite potrebe. Dominantne emisije sektora 01 su: SO2, NOX, TSP i teški metali (arsen, kadmij, krom, živa i nikal).

SNAP 02: Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

U ovaj sektor su uključena sva stacionarna energetska postrojenja, izuzev industrijske energetike (sektor 03) i postrojenja za proizvodnju i transformaciju energije (sektor 01). Uglavnom su to relativno manja ložišta u kojima izgara gorivo za dobivanje toplinske energije, kao što su ložišta u obrtu, ustanovama, kućanstvima, poljoprivredi, šumarstvu i akvakulturi. U sektor je uključena i proizvodnja toplinske i električne energije za vlastite potrebe. Dominantne emisije su SO2, NOX, NMHOS, CO, TSP, PM, teški metali (kadmij, cink i živa) i emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari (PAU i PCDD/PCDF).

SNAP 03: Izgaranje u industriji

Potrebno je razlikovati emisiju, koja je posljedica samog procesa (sektor 04) i emisiju uslijed izgaranja goriva za provedbu samog procesa (sektor 03). Izgaranje u industriji i graditeljstvu podrazumijeva proizvodnju električne i toplinske energije za industrijske potrebe (izgaranje u bojlerima, turbinama i stacionarnim motorima), izgaranje goriva u cilju proizvodnje topline potrebne za odvijanje različitih industrijskih procesa (procesi bez kontakta) i ne-energetska potrošnja goriva (procesi sa kontaktom). U ne-energetskoj potrošnji je obuhvaćena potrošnja prirodnog plina za proizvodnju umjetnih gnojiva, etana, parafina i voska u kemijskoj industriji, bitumena u graditeljstvu te ulja i masti u različitim područjima primjene. Značajne emisije ovoga sektora su emisije SO2, NOx, CO, TSP, PM I teški metali (arsen, kadmij, krom, živa, cink i nikal).

SNAP 04: Proizvodni procesi

U ovaj sektor su uključene emisije koje su posljedica različitih proizvodnih procesa, a bez izgaranja goriva. To su procesi u industriji nafte, željeza i čelika, obojenih metala, procesi u anorganskoj i organskoj kemijskoj industriji, proizvodnja i prerada drva, celuloze, hrane i pića, cementa, stakla itd. Dominantne emisije su: NMHOS, Pb, Cd, Hg, TSP, PM10, PM2.5, Se, As, Cu, Ni.

SNAP 05: Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

Prilikom eksploatacije ugljenokopa i skladištenja izvađenog ugljena te prilikom pridobivanja, proizvodnje, transporta i distribucije tekućeg i plinskog goriva dolazi do emisije ne-metanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) pa je to ujedno i najznačajnija emisija ovog sektora do koje ponajviše dolazi na benzinskim crpkama i punilištima prilikom pretakanja goriva njegovim hlapljenjem. Pri postupku pridobivanja sirovog prirodnog plina i njegove obrade dolazi i do emisija žive (Hg), koje mogu biti vrlo velike, ukoliko je koncentracije žive u prirodnom plinu visoka i ako nisu uvedene mjere kojima bi se ta emisija smanjila (npr. tehnološke jedinice za uklanjanje žive iz prirodnog plina). SNAP kod 05 je ključni izvor emisije NMHOS.

SNAP 06: Uporaba otapala i ostalih proizvoda na bazi otapala

Sve aktivnosti koje uključuju korištenje organskih otapala i njihovu emisiju su uključene u ovaj sektor. Pri korištenju otapala i ostalih proizvoda dolazi jedino do emisije NMHOS, koja je samim time najznačajnija emisija ovoga sektora. Do emisije dolazi uslijed uporabe boja i lakova, pri procesu odmašćivanja i suhog čišćenja, pri proizvodnji ili preradi kemijskih proizvoda te druge uporabe otapala i ostalih proizvoda na bazi otapala. SNAP kod 06 je također ključni izvor emisije NMHOS i PCB.

SNAP 07: Cestovni promet

U ovom sektoru proračunava se emisija svih cestovnih vozila (osobna vozila, laka i teška teretna vozila, autobusi i motocikli) uzrokovana izgaranjem goriva, hlapljenjem goriva iz vozila (osim emisije prilikom pretakanja goriva na benzinskim crpkama – sektor 05) i emisija uslijed trošenja cesta, guma i kočnica. Za proračun emisije ovoga sektora koristio se programski paket COPERT 5, razvijen za potrebe Europske agencije za zaštitu okoliša. Dominantne emisije iz cestovnog prometa su emisije teških metala (olovo, krom, cink i bakra), NOx, NMHOS, CO, TSP i PM.

SNAP 08: Ostali pokretni izvori i strojevi

U ovom sektoru određuje se emisija van-cestovnih pokretnih izvora i strojeva. Drugim riječima, određena je emisija iz željezničkog, pomorskog, riječnog i zračnog prometa ali i emisija poljoprivrednih, šumarskih i industrijskih mobilnih strojeva i mobilnih uređaja koji se koriste u kućanstvima. Emisija, koja je posljedica izgaranja goriva za međunarodni zračni i pomorski promet, se ne uključuje u ukupnu nacionalnu emisiju. Dominantne emisije sektora 08 je NOx i PM2,5.

SNAP 09: Otpad

Sektor 09 uključuje emisije koje su rezultat biološke obrade otpada – zbrinjavanje krutog otpada na zemljištu, spaljivanje otpada (termijska obrada i kremacija otpada), rukovanje otpadnim vodama i druge aktivnosti poput požara automobila i kuća. Dominantna emisija ovoga sektora je emisija PCDD/PCDF. Ukoliko se otpad koji se termički obrađuje koristi kao gorivo u energetske svrhe nastala emisija se uključuje u odgovarajući sektor energetike (sektori 01, 02 ili 03).

SNAP 10: Poljoprivreda

Sektor poljoprivrede uključuje emisiju do koje dolaze pri primjeni N-mineralnih gnojiva i pesticida na poljoprivrednim površinama, gospodarenja stajskim gnojivom i pri spaljivanju žetvenih osrtataka. Dominantna emisija ovog sektora je emisija NH3, HCB, NMHOS, NOx.

SNAP 11: Ostali i prirodni izvori

Ovo je jedini sektor koji uključuje emisiju koja nije nužno posljedica ljudskih aktivnosti. Tu je uključena emisija iz crnogoričnih i bjelogoričnih šuma, emisija uzrokovana požarima, emisija iz močvara i kopnenih voda (rijeka i jezera), emisija iz vulkana, emisije zbog sijevanja, iz plantažnih šuma itd. U Hrvatskoj se u ovom sektoru proračunavaju emisije iz šumskih požara i emisije porijeklom od divljih životinja i čovjeka (znoj, dah i sl.).

Prilog 3. NFR i odgovarajuće SNAP šifre

Tablica P3-1 NFR i odgovarajuće SNAP šifre

NFR šifra

Naziv

SNAP šifra

1 A

Izgaranje goriva u energetici

1 A 1

Izgaranje goriva u energetskim postrojenjima

01 00 00

1 A 1 a

Proizvodnja električne energije i topline

01 01 00, 01 02 00

1 A 1 b

Rafinerije

01 03 00

1 A 1 c

Prerada krutih goriva i ostala energetska postrojenja

01 05 00

1 A 2

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu

03 00

1 A 2 a

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Željezo i čelik

03 01 00

1 A 2 b

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Metali osim željeza

03 01 00

1 A 2 c

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Kemikalije

03 01 00

1 A 2 d

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Celuloza, papir i tisak

03 01 00

1 A 2 e

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Hrane, piće i duhan

03 01 00

1 A 2 f

Izgaranje goriva u industriji i graditeljstvu: Ne metalni minerali

03 01 00, 03 03 00,

03 03 11, 03 03 18

1 A 2 g vii

Pokretni izvori izgaranja goriva u industriji i graditeljstvu

08 08 01, 08 09 01,

08 06 01, 08 07 01

1 A 3

Izgaranje goriva u prometu

1 A 3 aii(i)

Domaći zračni promet (LTO)

08 05 01

1 A 3 a i (i)

Međunarodni zračni promet (LTO)

08 85 02

1 A 3 b i

Cestovni promet; Osobna vozila

07 07 01

1 A 3 b ii

Cestovni promet; Laka teretna vozila

07 07 02

1 A 3 b iii

Cestovni promet; Teška teretna vozila

07 07 03

1 A 3 b iv

Cestovni promet; Mopedi i Motocikli

07 07 04, 07 07 05

1 A 3 b v

Cestovni promet; Isparavanje benzina

07 07 06

1 A 3 b vi

Cestovni promet; Trošenje guma i kočnica

07 07 07

1 A 3 b vii

Cestovni promet; Trošenje prometnica

07 07 08

1 A 3 c

Željeznički promet

08 02

1 A 3 di(ii)

Međunarodni unutarnji plovni putovi

08 04 04

1 A 3 d ii

Pomorski promet i unutarnja plovidba

08 03 00, 08 04 00

1 A 4

Mali izvori i radni strojevi

1 A 4 a i

Uslužni sektor, poslovni objekti i ustanove: Stacionarni izvori

02 01 00

1 A 4 a ii

Uslužni sektor, poslovni objekti i ustanove: Pokretni izvori

1 A 4 b i

Sektor kućanstva:Nepokretni izvori

02 02 00

1 A 4 b ii

Sektor kućanstva: Pokretni izvori

08 09 01

1 A 4 c i

Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Nepokretni izvori

02 03 00

1 A 4 c ii

Poljoprivreda/Šumarstvo/Ribarstvo: Vancestovna vozila i ostali radni strojevi

08 06, 08 07

1 B

Fugitivne emisije iz goriva

05

1 B 1

Fugitivne emisije pri pridobivanju krutih goriva

05 01

1 B 1 a

Fugitivne emisije iz krutih goriva: Pridobivanje i rukovanje ugljenom

05 01 03

1 B 1 b

Fugitivne emisije iz krutih goriva: Transformiranje ugljena

04 02 01

1 B 1 c

Ostale fugitivne emisije iz krutih goriva

04, 05

1 B 2

Fugitivne emisije pri pridobivanju nafte i prirodnog plina

05 02

1 B 2 a i

Istraživanje, proizvodnja i promet

04 01 02, 04 01 03,

04 01 04, 04 01 05

1 B 2 a iv

Rafiniranje / skladištenje

05 04, 05 05 01, 05 05 02, 05 05 03

1 B 2 a v

Distribucija naftnih proizvoda

05 03 00, 05 06 00

1 B 2 a vi

Ekstrakcija geotermalne energije

09 02 03, 09 02 06

2 A

Mineralni proizvodi

2 A 1

Proizvodnja cementa

04 06 12

2 A 2

Proizvodnja vapna

04 06 14

2 A 3

Proizvodnja stakla

03 03 14, 03 03 15,

03 03 16

2 D 3 c

Prekrivanje krovova bitumenom

04 04 10

2 D 3 b

Asfaltianje prometnica

04 04 11

2 A 5 a

Kamenolomi

04 06 23

2 A 5 b

Građenje i rušenje objekata

04 06 24

2 A 3

Ostali mineralni proizvodi

04 06 13

2 B

Proizvodnja anorganskih kemikalija

2 B 1

Proizvodnja amonijaka

04 04 03

2 B 2

Proizvodnja dušične kiseline

04 04 02

2 B 10 a

Ostala kemijska industrija

04 04, 04 05

2 C

Proizvodnja metala

2 C 1

Proizvodnja željeza i čelika

04 02 02, 04 02 05,

04 02 07, 04 02 08

2 C 2

Proizvodnja željeznih legura

04 03 02

2 C 3

Proizvodnja aluminija

04 03 01

2 D – 2 L

Ostala uporaba otapala i proizvoda

2 D 3 a

Uporaba otapala u kućanstvu uključujući i fungicide

06 04 08

2 D 3 d

Nanošenje premaza

06 01 00

2 D 3 e

Odmašćivanje

06 02 01

2 D 3 f

Kemijsko čišćenje

06 02 02

2 D 3 g

Kemijski proizvodi

06 03

2 D 3 h

Tiskanje

06 04 03

2 D 3 i

Ostala uporaba otapala

06 04 04, 06 04 05,

06 04 06, 06 04 09

2 G

Ostala uporaba proizvoda

06 06 01, 06 06 02,

06 06 03, 06 060 4

2 I

Prerada drvne mase

04 06 20

2 K

Uporaba postojanih organskih onečišćujućih tvari i teških metala

06 05 08

2 H 1

Celuloza i papir

04 06 02, 04 06 03,

04 06 04

2 H 2

Hrana i piće

04 06 05, 04 06 06,

04 06 08

3 B

Gospodarenje stajskim gnojivom

3 B 1 a

Muzne krave

10 05 01

3 B 1 b

Ostala goveda

10 05 02

3 B 2

Ovce

10 05 05

3 B 4 d

Koze

10 05 11

3 B 4 e

Konji

10 05 06

3 B 4 f

Mule i magarci

10 05 12

3 B 3

Svinje

10 05 03, 10 05 04

3 B 4 g i

Kokoši nesilica

10 05 07

3 B 4 g ii

Tovni pilića (brojleri)

10 05 08

3 B 4 g iii

Pure

10 05 09

3 B 4 g iv

Ostala perad

10 05 16, 10 05 17,

10 05 18

3 D

Proizvodnja usjeva i ost-poljoprivrednih tala

3 D 1 a

Mineral N-gnojiva

10 01 01

3 D a 2 a

Organska gnojiva primjenjena na tlo

10 05 01, 10 05 02,

10 05 03, 10 05 04,

10 05 05, 10 05 06,

10 05 07, 10 05 08,

10 05 09, 10 05 11,

10 05 12, 10 05 16,

10 05 17

3 D a 2 b

Primjena kanalizacijskog mulja na tlo

10 09 06

3 D a 3

Urin i izmet životinja na ispaši

10 05 01, 10 05 02,

10 05 05, 10 05 06,

10 05 11, 10 05 12

3 D c

Poljoprivredne aktivnosti na gospodarstvima uklj. Skladištenje, rukovanje i transport poljoprivrednih proizvoda

10 10 00

3 D e

Kultivirani usjevi

10 01 02, 10 02 05

3 D f

Uporaba pesticida

10 06 01

3 F

Spaljivanje žetvenih ostataka

10 03

5 A

Biološka obrada otpada - odlaganje otpada na tlo

09 04 01

5 B

Biološka obrada otpada

5 B 1

Kompostiranje

09 10 05

5 B 2

Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima

09 10 06

5 C

Spaljivanje otpada

5 C 1

Spaljivanje otpada

09 07 00

5 C 1 b iii

Spaljivanje bolničkog otpada

09 02 07

5 C 1 b i

Spaljivanje proizvodnog otpada

09 02 02

5 C 1 b v

Kremiranje

09 02 01

5 C 2

Spaljivanje otpada na otvorenom

09 07 00

5 D

Upravljanje otpadnim vodama

5 D 1

Upravljanje otpadnim vodama kućanstava

09 10 01

Upravljanje otpadnim vodama kućanstava – poljski zahodi

09 10 07

5 D 2

Upravljanje otpadnim vodama industrije

09 10 02

5 E

Ostali otpad: požari na objektima i vozilima

09 10 09, 09 10 10,

09 10 11, 09 10 12,

09 10 13

Memo stavke:

NE UKLJUČUJE SE U NACIONALNU SUMU UKOLIKO SE IZRIČITO NE ZATRAŽI

1 A 3aii(ii)

Domaći zračni promet (Cruise)

08 05 04

1 A 3 ai(ii)

Međunarodni zračni promet (Cruise)

08 05 03

1 A 3 d i(i)

Bunkeri brodova

08 04 04

11 B

Prirodni izvori: Šumski požari

11 03 00

11.C

Ostali prirodni izvori: Divlje životinje

11 07 03

Prilog 4. Faktori emisije – 2020.

Tablica P4-1 Faktori emisije za 2020. godinu – izvezeno iz CollectER baze podataka

Tech ID

Naziv tehnologije

Kategorija

Polutant

Faktor emisije

Jedinica

1

Plomin

1.A.1.a

NMVOC

3

g/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

As

24,88

mg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Cr

62,2

mg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Cu

24,88

mg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Se

1,24

mg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Zn

24,88

mg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

DIOX

2,5

ng/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Benzo(b)

505,1

µg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Benzo(k)

99,03

µg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Benzo(a)

116,45

µg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

Indeno

188,36

µg/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

NH3

0,01

g/GJ

3

Residual fuel oil

1.A.1.a

NMVOC

3

g/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

DIOX

0,5

ng/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

NH3

0,15

g/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

NMVOC

4

g/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

NH3

0,31

g/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

As

2,13

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Cr

1,55

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Cu

3,99

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Se

0,27

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Zn

9,88

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Benzo(b)

0,28

µg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Benzo(k)

0,28

µg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Benzo(a)

0,14

µg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

Indeno

0,27

µg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

DIOX

10

ng/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

As

1,17

mg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Cr

0,47

mg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Cu

1,17

mg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Se

0,023

mg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Zn

2,34

mg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

DIOX

1,5

ng/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Benzo(b)

475,3

µg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Benzo(k)

93,19

µg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Benzo(a)

109,58

µg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

Indeno

177,24

µg/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

NH3

0,01

g/GJ

14

Gas oil

1.A.1.a

NMVOC

3

g/GJ

98

Bread (white bread)

2.D.2

NMVOC

2

kg/t

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

NMVOC

130

g/t

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

CO

9,5

g/t

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

TSP

1600

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

As

0,19

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Cd

0,13

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Cr

0,23

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Cu

0,007

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Hg

0,003

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Ni

0,49

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Pb

1,7

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Se

0,8

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

Zn

0,37

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

TSP

300

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

PM25

240

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

PM10

270

g/t

120

Polyester processing

3.C

NMVOC

10

kg/t

4842

2.D.3.i Fat, edible and non-edible oil extraction

3.D.3

NMVOC

1,57

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

As

0,016

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Cd

0,1

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Cr

0,3

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Cu

3

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Hg

0,056

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Ni

0,14

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Pb

1,3

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

Zn

2,1

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

HCB

0,002

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

DIOX

350

µg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

PAH

0,02

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

SO2

0,047

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

NOX

0,87

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

NMVOC

7,4

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

CO

0,07

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

TSP

0,01

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

PM25

0,004

kg/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

PM10

0,007

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

NOX

1,4

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

NMVOC

1,8

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

CO

6,3

kg/t

4842

2.D.3.i Fat, edible and non-edible oil extraction

3.D.3

TSP

1,1

kg/t

4842

2.D.3.i Fat, edible and non-edible oil extraction

3.D.3

PM25

0,6

kg/t

4842

2.D.3.i Fat, edible and non-edible oil extraction

3.D.3

PM10

0,9

kg/t

4843

2.D.3.i Creosote preservative type

3.D.3

NMVOC

105

kg/t

4843

2.D.3.i Creosote preservative type

3.D.3

Benzo(a)

1,05

g/t

4843

2.D.3.i Creosote preservative type

3.D.3

Benzo(b)

0,53

g/t

4843

2.D.3.i Creosote preservative type

3.D.3

Benzo(k)

0,53

g/t

4843

2.D.3.i Creosote preservative type

3.D.3

Indeno

0,53

g/t

4844

2.D.3.i Organic solventborne preservative

3.D.3

NMVOC

945

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Ni

2,7

g/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Cd

5,4

g/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Zn

2,7

g/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Benzo(b)

0,045

g/t

6431

Degreasing - Vapour cleaning

3.B.1

NMVOC

710

caput

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

As

24,88

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Cd

24,88

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Cr

62,2

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Cu

24,88

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Hg

0

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Ni

870,86

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Pb

32,35

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Se

1,24

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Zn

24,88

mg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

DIOX

2,5

ng/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Benzo(b)

45,04

µg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Benzo(k)

70,17

µg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Benzo(a)

85,34

µg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

Indeno

170,19

µg/GJ

3700

1.A.2.a_203A

1.A.2.c

NMVOC

3

g/GJ

3701

1.A.2.a_301A

1.A.2.c

Hg

0,61

mg/GJ

3701

1.A.2.a_301A

1.A.2.c

DIOX

0,03

ng/GJ

3701

1.A.2.a_301A

1.A.2.c

NMVOC

7

g/GJ

3813

2.D.1_Paper pulp: Neutral Sulphite Semi-Chemical process

2.D.1

NMVOC

0,05

kg/t

3815

White wine

2.D.2

NMVOC

0,035

hl product

3816

Wine (unspecified color)

2.D.2

NMVOC

0,08

hl product

3817

2.D.2_Beer

2.D.2

NMVOC

35

g/hl product

3818

2.D.2_Spirits

2.D.2

NMVOC

15000

g/hl product

3824

1.B.2.a.1_201A

1.B.2.a.1

NMVOC

0,095

kg/t

3826

Imported oil

1.B.2.a.5

NMVOC

0,3

kg/t

3827

Total crude oil

1.B.2.a.5

NMVOC

0,02

kg/t

3836

3.C_PVC process.

3.C

NMVOC

10

kg/t

6430

Printing industry

3.D.1

NMVOC

500

g/kg product

3840

3.C_Rubber manufac.

3.C

NMVOC

8

kg/t

3842

3.C_Paints manufac.

3.C

NMVOC

11

g/kg solvent

3843

3.C_Inks manufac.

3.C

NMVOC

11

kg/t

3844

3.C_Glues manufac.

3.C

NMVOC

11

kg/t

4428

Rolling mills - hot

2.C.1.5

NMVOC

7

kg/t

4428

Rolling mills - hot

2.C.1.5

TSP

9

g/t

4430

Mineral Industry, Quaring and mining of minerals other than coal

2.A.7.a

TSP

102

g/t

4430

Mineral Industry, Quaring and mining of minerals other than coal

2.A.7.a

PM25

5

g/t

4430

Mineral Industry, Quaring and mining of minerals other than coal

2.A.7.a

PM10

50

g/t

4436

Ammonium phosphate production

2.B.5.a

TSP

300

g/t

4436

Ammonium phosphate production

2.B.5.a

PM25

180

g/t

4436

Ammonium phosphate production

2.B.5.a

PM10

240

g/t

7190

Non-residential construction

2.A.7.b

TSP

0,9364

kg/m2

7190

Non-residential construction

2.A.7.b

PM25

0,02838

kg/m2

7190

Non-residential construction

2.A.7.b

PM10

0,28376

kg/m2

7191

Roads

2.A.7.b

TSP

2,6325

kg/m2

7191

Roads

2.A.7.b

PM25

0,0786

kg/m2

4448

Forest Fires

11.A

SO2

20

kg/ha

4448

Forest Fires

11.A

NOX

100

kg/ha

4448

Forest Fires

11.A

NH3

20

kg/ha

4448

Forest Fires

11.A

NMVOC

300

kg/ha

4448

Forest Fires

11.A

CO

3000

kg/ha

4449

Consumption of POPs and HMs

2.F.8

Hg

0,01

g/caput

4449

Consumption of POPs and HMs

2.F.8

PCBs

0,1

g/caput

4470

Latrines

6.B.2

NH3

1,6

kg/inhabitant

4471

Waste water treatment in industry

6.B.1

NMVOC

15

g/1000m3

4472

Waste water treatment in residental / commercial sector

6.B.2

NMVOC

15

g/1000m3

4487

Rolling mills - cold

2.C.1.5

TSP

96

g/t

4488

Meat, fish etc. frying / curing

2.D.2

NMVOC

0,3

kg/t

4489

Sugar

2.D.2

NMVOC

10

kg/t

4490

Margarine and solid cooking fats

2.D.2

NMVOC

10

kg/t

4492

Animal feed

2.D.2

NMVOC

1

kg/t

4493

Coffee roasting

2.D.2

NMVOC

0,55

kg/t

4494

Cakes, biscuits and breakfast cereals

2.D.2

NMVOC

1

kg/t

4500

040620_wood processing

2.D.3

TSP

1

kg/t

4502

Catalytic reforming units

1.B.2.a.4

SO2

4

g/m3

4502

Catalytic reforming units

1.B.2.a.4

CO

42

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

As

0,014

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Cd

0,063

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Cu

0,14

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Hg

0,07

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Ni

0,61

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Pb

0,32

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Zn

0,12

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

SO2

1,4

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

NOX

0,2

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

NH3

0,16

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

NMVOC

0,63

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

CO

39

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

PM10

0,55

kg/m3

4504

Sulphur recovery plants

1.B.2.a.4

SO2

140

kg/t product

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

As

2,2

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Cu

0,015

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Hg

0,03

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Ni

0,57

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Pb

0,045

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Zn

0,045

g/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

NMVOC

0,046

kg/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

PM10

0,77

kg/m3

4506

Diffuse NMVOC emissions

1.B.2.a.4

NMVOC

0,2

kg/t crude

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

As

0,343

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Cd

0,712

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Cr

2,74

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Cu

2,22

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Hg

0,086

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Ni

3,6

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Pb

1,79

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Benzo(b)

1,14

µg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Benzo(k)

0,631

µg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Benzo(a)

0,669

µg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Indeno

0,631

µg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

SO2

0,281

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

NOX

63

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

NMVOC

2,58

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

CO

12,1

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

TSP

0,89

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

PM25

0,89

g/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

PM10

0,89

g/GJ

4647

Decorative coating application

3.A.1

NMVOC

150

g/kg product

4649

Industrial coating application

3.A.2

NMVOC

400

g/kg product

4650

Other coating application

3.A.3

NMVOC

200

g/kg product

4651

Polystirene; in primary forms

2.B.5.a

NMVOC

120

g/t

4651

Polystirene; in primary forms

2.B.5.a

TSP

4

g/t

4652

Expended polystiren foam

2.B.5.a

NMVOC

3,2

kg/t

4652

Expended polystiren foam

2.B.5.a

TSP

30

g/t

4653

2.B.5.a_Polyethylene Low Density

2.B.5.a

NMVOC

2,4

kg/t

4653

2.B.5.a_Polyethylene Low Density

2.B.5.a

TSP

31

g/t

4797

Expandible PS

3.C

NMVOC

60

kg/t

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

TSP

0,7

kg/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

TSP

1,5

kg/m3

6

Natural gas

1.A.1.a

Benzo(a)

0,6

µg/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

Benzo(b)

0,8

µg/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

Benzo(k)

0,8

µg/GJ

6

Natural gas

1.A.1.a

Indeno

0,8

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

As

4

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Cd

1,8

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Cr

13,5

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Cu

17,5

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Hg

7,9

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Ni

13

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Pb

134

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Se

1,8

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Zn

200

mg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

DIOX

203

ng/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

HCB

0,62

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

PCBs

170

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

4833

coke oven coke from browe coal

1.A.2.f.1

Indeno

18,5

µg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

As

0,09

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Cd

0,5

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Cr

0,7

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Cu

0,4

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Hg

0,2

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Ni

1

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Pb

0,2

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Se

0,01

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Zn

14

mg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

DIOX

2

ng/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Benzo(a)

0,6

µg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,8

µg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Benzo(k)

0,8

µg/GJ

4834

natural gas

1.A.2.f.1

Indeno

0,8

µg/GJ

4836

CPS I, II, III_2011

1.B.2.b.1

Hg

0,041

kg

4837

Detached house fire

6.D

As

1,35

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

Cd

0,85

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

Cr

1,29

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

Cu

2,99

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

Hg

0,85

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

Pb

0,42

g/fire

4837

Detached house fire

6.D

DIOX

1,44

mg/fire

4837

Detached house fire

6.D

TSP

143,82

kg/fire

4837

Detached house fire

6.D

PM25

143,82

kg/fire

4837

Detached house fire

6.D

PM10

143,82

kg/fire

4838

Undetached house fire

6.D

As

0,58

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

Cd

0,36

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

Cr

0,55

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

Cu

1,28

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

Hg

0,36

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

Pb

0,18

g/fire

4838

Undetached house fire

6.D

DIOX

0,62

mg/fire

4838

Undetached house fire

6.D

TSP

61,62

kg/fire

4838

Undetached house fire

6.D

PM25

61,62

kg/fire

4838

Undetached house fire

6.D

PM10

61,62

kg/fire

4839

Apartment building fire

6.D

As

0,41

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

Cd

0,26

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

Cr

0,39

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

Cu

0,91

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

Hg

0,26

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

Pb

0,13

g/fire

4839

Apartment building fire

6.D

DIOX

0,44

mg/fire

4839

Apartment building fire

6.D

TSP

43,78

kg/fire

4839

Apartment building fire

6.D

PM25

43,78

kg/fire

4839

Apartment building fire

6.D

PM10

43,78

kg/fire

4840

Industrial building fire

6.D

As

0,25

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

Cd

0,16

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

Cr

0,24

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

Cu

0,57

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

Hg

0,16

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

Pb

0,08

g/fire

4840

Industrial building fire

6.D

DIOX

0,27

mg/fire

4840

Industrial building fire

6.D

TSP

27,23

kg/fire

4840

Industrial building fire

6.D

PM25

27,23

kg/fire

4840

Industrial building fire

6.D

PM10

27,23

kg/fire

4841

Car fire

6.D

DIOX

0,048

mg/fire

4841

Car fire

6.D

TSP

2,3

kg/fire

4841

Car fire

6.D

PM25

2,3

kg/fire

4841

Car fire

6.D

PM10

2,3

kg/fire

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

NMVOC

4,84

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

TSP

27

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

PM25

27

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

PM10

27

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

NOX

1,8

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

CO

55,1

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Cu

5,4

g/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

DIOX

0,1

µg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Benzo(k)

0,045

g/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Benzo(a)

0,111

g/t

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

As

0,09

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Cd

0,5

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Cr

0,7

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Cu

0,4

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Hg

0,2

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Ni

1

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Pb

0,2

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Se

0,01

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Zn

14

mg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

DIOX

2

ng/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Benzo(a)

0,6

µg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,8

µg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Benzo(k)

0,8

µg/GJ

4948

derived gas - gas oil (ELLU)

1.A.2.f.1

Indeno

0,8

µg/GJ

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Hg

1,49

g/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

SO2

0,113

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

NOX

0,825

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

CO

0,14

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

TSP

38,56

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

PM25

34,7

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

PM10

34,7

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

NMVOC

0,013

kg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Pb

30,03

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Cd

5,03

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

As

13,61

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Cr

13,56

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Cu

12,43

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Ni

17,33

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Se

19,78

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Zn

160,12

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

PCBs

0,41

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

DIOX

0,027

µg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

HCB

0,15

mg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Benzo(a)

13,2

µg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Benzo(b)

7,21

µg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Benzo(k)

6,44

µg/caput

5361

5.C.1.b.v Cremation

6.C.d

Indeno

6,99

µg/caput

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

As

0,2

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Cd

8

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Cr

2

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Cu

98

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Hg

43

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Ni

2

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

Pb

62

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

DIOX

40

mg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

PCBs

0,02

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

SO2

0,54

kg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

NOX

2,3

kg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

CO

0,19

kg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

TSP

17

kg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

HCB

0,1

g/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

PAH

0,04

mg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

BC

0,391

kg/t

5362

5.C.1.b.iii Clinical waste incineration

6.C.a

NMVOC

0,7

kg/t

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Zn

49,3

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

DIOX

2,5

ng/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

DIOX

800

ng/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Benzo(b)

111

µg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Benzo(k)

42

µg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Benzo(a)

121

µg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Indeno

71

µg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

NOX

50

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

NH3

74

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

NMVOC

600

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

CO

4000

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

TSP

880

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

PM25

820

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

PM10

840

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

BC

57,4

g/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

PCBs

0,06

µg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

DIOX

550

ng/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Benzo(b)

111

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Benzo(k)

42

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Benzo(a)

121

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Indeno

71

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

NOX

80

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

NH3

74

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

NMVOC

350

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

CO

4000

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

TSP

500

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

PM25

470

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

PM10

480

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

BC

75,2

g/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

PCBs

0,06

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

5155

Single house boilers <50kWth

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

DIOX

800

ng/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Benzo(b)

111

µg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Benzo(k)

42

µg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Benzo(a)

121

µg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Indeno

71

µg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

NOX

50

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

NH3

70

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

NMVOC

600

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

CO

4000

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

TSP

800

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

PM25

740

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

PM10

760

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

BC

74

g/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

PCBs

0,06

µg/GJ

5128

2.A.2_Tier 2

2.A.2

TSP

400

g/t

5128

2.A.2_Tier 2

2.A.2

PM25

30

g/t

5128

2.A.2_Tier 2

2.A.2

PM10

200

g/t

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

5154

Open fireplaces

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

5156

Domestic stoves

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Pb

0,0015

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Se

0,011

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Zn

0,0015

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

DIOX

1,5

ng/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Benzo(b)

0,84

µg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Benzo(a)

0,56

µg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Indeno

0,84

µg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

SO2

0,3

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

NOX

51

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

NMVOC

1,9

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

CO

26

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

TSP

1,2

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

PM25

1,2

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

PM10

1,2

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

BC

0,06

g/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

As

0,12

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Cd

0,00025

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Cr

0,00076

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Cu

7,6E-05

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Hg

0,68

mg/GJ

5157

Gaseous fuels

1.A.4.b.1

Ni

0,00051

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Pb

100

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Se

2

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Zn

200

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

DIOX

1000

ng/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(b)

400

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(k)

150

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(a)

250

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Indeno

120

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

SO2

2469,14

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

NOX

100

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

NH3

0,3

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

NMVOC

600

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

CO

5000

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

TSP

500

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

PM25

450

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

PM10

450

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

BC

28,8

g/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

PCBs

170

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

HCB

0,62

µg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

As

1,5

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Cd

1

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Cr

10

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Cu

20

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Hg

5

mg/GJ

5231

BC - Lignit_STOVES

1.A.4.b.1

Ni

10

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Pb

200

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Se

2

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Zn

300

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Pb

0,011

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Se

0,058

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Zn

0,73

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

DIOX

0,52

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Benzo(k)

1,1

ng/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

DIOX

500

ng/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(b)

250

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(k)

100

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(a)

270

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Indeno

90

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

SO2

2469,14

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

NOX

158

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

NH3

0,3

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

NMVOC

174

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

CO

4787

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

TSP

261

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

PM25

201

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

PM10

225

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

BC

12,864

g/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

PCBs

170

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

HCB

0,62

µg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

As

5

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Cd

4

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Cr

15

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Cu

30

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Hg

6

mg/GJ

5235

BC - Lignit_SHB

1.A.4.b.1

Ni

20

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Pb

200

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Se

2

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Zn

300

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

DIOX

500

ng/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(b)

250

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(k)

100

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Benzo(a)

270

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Indeno

90

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

SO2

1648,35

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

NOX

158

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

NH3

0,3

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

NMVOC

174

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

CO

4787

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

TSP

261

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

PM25

201

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

PM10

225

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

BC

12,864

g/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

PCBs

170

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

HCB

0,62

µg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

As

5

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Cd

4

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Cr

15

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Cu

30

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Hg

6

mg/GJ

5236

BC - Sub-bituminous_SHB

1.A.4.b.1

Ni

20

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Pb

100

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Se

2

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Zn

200

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

DIOX

1000

ng/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(b)

400

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(k)

150

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Benzo(a)

250

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Indeno

120

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

SO2

1648,35

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

NOX

100

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

NH3

0,3

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

NMVOC

600

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

CO

5000

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

TSP

500

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

PM25

450

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

PM10

450

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

BC

28,8

g/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

PCBs

170

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

HCB

0,62

µg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

As

1,5

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Cd

1

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Cr

10

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Cu

20

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Hg

5

mg/GJ

5237

BC - Sub-bituminous_STOVES

1.A.4.b.1

Ni

10

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Indeno

1,08

µg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

SO2

0,67

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

NOX

74

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

NMVOC

23

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

CO

29

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

TSP

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

PM25

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

PM10

0,78

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

BC

0,0312

g/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

As

0,1

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Cd

0,0009

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Cr

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Cu

0,0026

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Hg

0,54

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.e

Ni

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.a

Ni

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.f.1

Ni

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.b

Ni

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.d

Ni

0,013

mg/GJ

5240

Gaseous fuels

1.A.2.c

Ni

0,013

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

PM25

140

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

PM10

143

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

BC

39,2

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

PCBs

0,06

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

HCB

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

As

0,19

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Cd

13

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Cr

23

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Cu

6

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Hg

0,56

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Ni

2

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Ni

2

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Ni

2

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Ni

2

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Ni

2

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Ni

2

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

PM25

108

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

PM25

108

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

PM25

108

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

PM25

108

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

PM10

117

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

PM10

117

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

PM10

117

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

PM10

117

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

BC

6,912

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

BC

6,912

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

BC

6,912

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

BC

6,912

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

PCBs

170

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

PCBs

170

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

PCBs

170

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

PCBs

170

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

HCB

0,62

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

HCB

0,62

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

HCB

0,62

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

HCB

0,62

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

As

4

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

As

4

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

As

4

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

As

4

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Cd

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Cd

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Cd

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Cd

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Cr

13,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Cr

13,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Cr

13,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Cr

13,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Cu

17,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Cu

17,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Cu

17,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Cu

17,5

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Hg

0,56

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Hg

0,56

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Hg

0,56

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Hg

0,56

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Ni

13

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Ni

13

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Ni

13

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Ni

13

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Pb

27

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Pb

27

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Pb

27

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Pb

27

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Se

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Se

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Se

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Se

1,8

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Zn

200

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Zn

200

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Zn

200

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Zn

200

mg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

DIOX

203

ng/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

DIOX

203

ng/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

DIOX

203

ng/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

DIOX

203

ng/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

Indeno

18,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

Indeno

18,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

Indeno

18,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

Indeno

18,5

µg/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

SO2

900

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

SO2

900

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

SO2

900

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

SO2

900

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

NOX

173

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

NOX

173

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

NOX

173

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

NOX

173

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

NMVOC

88,8

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

NMVOC

88,8

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

NMVOC

88,8

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

NMVOC

88,8

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

CO

931

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

CO

931

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

CO

931

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

CO

931

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.f.1

TSP

124

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.a

TSP

124

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.e

TSP

124

g/GJ

5288

Solid fuels (coals)

1.A.2.c

TSP

124

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Pb

0,08

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Pb

0,08

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Pb

0,08

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Se

0,11

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Se

0,11

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Se

0,11

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Zn

29

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Zn

29

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Zn

29

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

DIOX

1,4

ng/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

DIOX

1,4

ng/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

DIOX

1,4

ng/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Benzo(b)

15

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Benzo(b)

15

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Indeno

1,5

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Indeno

1,5

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Indeno

1,5

µg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

SO2

47

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

SO2

47

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

SO2

47

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

NOX

513

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

NOX

513

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

NOX

513

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

NMVOC

25

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

NMVOC

25

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

NMVOC

25

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

CO

66

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

CO

66

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

CO

66

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

TSP

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

TSP

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

TSP

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

PM25

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

PM25

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

PM25

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

PM10

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

PM10

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

PM10

20

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

BC

11,2

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

BC

11,2

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

BC

11,2

g/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

As

0,03

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

As

0,03

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

As

0,03

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Cd

0,006

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Cd

0,006

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Cd

0,006

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Cr

0,2

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Cr

0,2

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Cr

0,2

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Cu

0,22

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Cu

0,22

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Cu

0,22

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Hg

0,12

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Hg

0,12

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Hg

0,12

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.f.1

Ni

0,008

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.a

Ni

0,008

mg/GJ

5289

Petroleum coke

1.A.2.c

Ni

0,008

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Pb

134

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Se

1,8

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Zn

200

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

DIOX

203

ng/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Indeno

18,5

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

SO2

2469,14

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Pb

27

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Se

0,5

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Zn

512

mg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

DIOX

100

ng/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Benzo(b)

16

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Benzo(k)

5

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Benzo(a)

10

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

Indeno

4

µg/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

SO2

11

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

NOX

91

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

NH3

37

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

NMVOC

300

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

CO

570

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.f.1

TSP

150

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.d

TSP

150

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.c

TSP

150

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.b

TSP

150

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.a

TSP

150

g/GJ

5287

Biomass

1.A.2.e

TSP

150

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

NOX

173

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

NH3

0,3

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

NMVOC

88,8

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

CO

931

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

TSP

124

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

PM25

108

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

PM10

117

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

BC

6,912

g/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

PCBs

170

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

HCB

0,62

µg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

As

4

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Cd

1,8

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Cr

13,5

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Cu

17,5

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Hg

7,9

mg/GJ

5290

sub-bituminous coal

1.A.4.a.1

Ni

13

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Pb

134

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Se

1,8

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Zn

200

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

DIOX

203

ng/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Benzo(b)

58,9

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Benzo(k)

23,7

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Benzo(a)

45,5

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Indeno

18,5

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

SO2

1648,35

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

NOX

173

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

NH3

0,3

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

NMVOC

88,8

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

CO

931

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

TSP

124

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

PM25

108

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

PM10

117

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

BC

6,912

g/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

PCBs

170

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

HCB

0,62

µg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

As

4

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Cd

1,8

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Cr

13,5

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Cu

17,5

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Hg

7,9

mg/GJ

5291

lignit

1.A.4.a.1

Ni

13

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Pb

0,011

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Pb

0,011

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Pb

0,011

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Pb

0,011

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Se

0,058

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Se

0,058

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Se

0,058

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Se

0,058

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Zn

0,73

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Zn

0,73

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Zn

0,73

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Zn

0,73

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

DIOX

0,52

ng/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

DIOX

0,52

ng/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

DIOX

0,52

ng/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

DIOX

0,52

ng/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Benzo(b)

2,9

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Benzo(k)

1,1

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Benzo(a)

0,72

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Indeno

1,08

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Indeno

1,08

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Indeno

1,08

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Indeno

1,08

µg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

SO2

0,67

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

SO2

0,67

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

SO2

0,67

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

SO2

0,67

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

NOX

74

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

NOX

74

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

NOX

74

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

NOX

74

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

NMVOC

23

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

NMVOC

23

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

NMVOC

23

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

NMVOC

23

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

CO

29

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

CO

29

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

CO

29

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

CO

29

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

TSP

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

TSP

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

TSP

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

TSP

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

PM25

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

PM25

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

PM25

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

PM25

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

PM10

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

PM10

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

PM10

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

PM10

0,78

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

BC

0,0312

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

BC

0,0312

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

BC

0,0312

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

BC

0,0312

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

As

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

As

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

As

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

As

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Cd

0,0009

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Cd

0,0009

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Cd

0,0009

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Cd

0,0009

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Cr

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Cr

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Cr

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Cr

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Cu

0,0026

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Cu

0,0026

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Cu

0,0026

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Cu

0,0026

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Hg

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Hg

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Hg

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Hg

0,1

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

Ni

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

Ni

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

Ni

0,013

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

Ni

0,013

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Pb

27

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Se

0,5

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Zn

512

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

DIOX

100

ng/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Benzo(b)

16

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Benzo(k)

5

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Benzo(a)

10

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Indeno

4

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

SO2

11

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

NOX

91

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

NH3

37

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

NMVOC

300

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

CO

570

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

TSP

150

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

PM25

140

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

PM10

143

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

BC

39,2

g/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

PCBs

0,06

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

HCB

5

µg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

As

0,19

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Cd

13

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Cr

23

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Cu

6

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Hg

0,56

mg/GJ

5295

biomass

1.A.4.a.1

Ni

2

mg/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.c.1

NH3

0,15

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.4.a.1

NH3

0,15

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.c

NH3

0,15

g/GJ

5294

gaseous fuel

1.A.1.a

NH3

0,15

g/GJ

5347

Household products

3.D.2

NMVOC

16

g/kg product

5348

Car care product

3.D.2

NMVOC

180

g/kg product

5349

DIY/buildings, Paint/varnish removers and solvents

3.D.2

NMVOC

950

g/kg solvent

5350

DIY/buildings, Sealants, filling agents

3.D.2

NMVOC

45

g/kg product

5352

Cosmetics and toiletries

3.D.2

NMVOC

127

g/kg product

5353

Pharmaceutical products

3.D.2

NMVOC

48

g/caput

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

BC

12,15

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

NH3

4,15

kg/t

4846

2.G Tabacco combustion

3.D.3

Indeno

0,045

g/t

5354

2.G Use of shoes

3.D.3

NMVOC

60

g/pair

5355

Various_Pesticide use incl. fungicides

3.D.2

NMVOC

150

kg/t

5356

Car dewaxing

3.D.3

NMVOC

1

kg/vehicle

5358

2.G Other: Concrete aditive

3.D.3

NMVOC

915

g/t

5359

2.G Other: Cooling lubricant

3.D.3

NMVOC

1000

g/t

5360

2.G Other: Lubricant

3.D.3

NMVOC

28000

g/t

5372

CALUCEM_abated FE

2.A.1

TSP

18,2

g/t

5372

CALUCEM_abated FE

2.A.1

PM25

78

g/t

5372

CALUCEM_abated FE

2.A.1

PM10

154,44

g/t

5372

CALUCEM_abated FE

2.A.1

BC

3,9

g/t

5410

N from fertilizers use

4.D.1.a

NOX

0,026

kg/kg fertilizer

5411

KAN

4.D.1.a

NH3

0,017146

kg/kg fertilizer

5412

Urea Amonij nitrat

4.D.1.a

NH3

0,195646

kg/kg fertilizer

5413

Urea

4.D.1.a

NH3

0,195646

kg/kg fertilizer

5414

Amonij nitrat

4.D.1.a

NH3

0,032251

kg/kg fertilizer

5415

NPK

4.D.1.a

NH3

0,094569

kg/kg fertilizer

5128

2.A.2_Tier 2

2.A.2

BC

0,138

g/t

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

PM25

0,24

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

BC

0,000312

kg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Se

0,014

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

DIOX

0,019

µg/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

PM25

0,33

kg/m3

4505

Fluid coking units

1.B.2.a.4

Se

0,03

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Cr

0,33

g/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Benzo(b)

1,2

mg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Benzo(k)

0,82

mg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Benzo(a)

0,71

mg/m3

4503

Catalytic Cracking unit regenerators-Partial burn without CO boiler

1.B.2.a.4

Indeno

0,62

mg/m3

4436

Ammonium phosphate production

2.B.5.a

BC

9

g/t product

5422

Formaldehid

2.B.5.a

NMVOC

7

kg/t

5422

Formaldehid

2.B.5.a

CO

12

kg/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

As

0,015

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Cd

0,2

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Cr

0,1

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Cu

0,02

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Hg

0,05

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Ni

0,7

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Pb

2,6

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

Zn

3,6

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

DIOX

3

µg/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

PAH

0,48

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

PCBs

2,5

mg/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

SO2

60

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

NOX

130

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

NMVOC

46

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

CO

1,7

kg/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

TSP

30

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

PM25

21

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

PM10

24

g/t

5425

Steelmaking, Electric Arc Furnace Steel Plant (EAF)

2.C.1.1

BC

0,0756

g/t

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

BC

0,1638

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

As

3,98

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Cd

1,2

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Cr

14,8

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Cu

11,9

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Hg

0,3

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Ni

1030

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Pb

4,6

mg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Benzo(b)

3,7

µg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Benzo(k)

0,2

µg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Benzo(a)

0,6

µg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Indeno

1,3

µg/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

SO2

485

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

NOX

142

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

NMVOC

2,3

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

CO

15

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

TSP

20

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

PM25

9

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

PM10

15

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

BC

0,504

g/GJ

5427

Petroleum coke

1.A.1.b

Se

2,1

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

DIOX

250

ng/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Benzo(b)

111

µg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Benzo(k)

42

µg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Benzo(a)

121

µg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Se

0,42

mg/GJ

4507

Petroleum refining

1.A.1.b

Zn

25,5

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

As

0,12

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Cd

0,00025

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Cr

0,00076

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Cu

7,6E-05

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Hg

0,1

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Ni

0,00051

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Pb

0,0015

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Benzo(b)

0,84

µg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Benzo(k)

0,84

µg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Benzo(a)

0,56

µg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Indeno

0,84

µg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

SO2

0,281

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

NOX

89

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

NMVOC

2,6

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

CO

39

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

TSP

0,89

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

PM25

0,89

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

PM10

0,89

g/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

DIOX

0,5

ng/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Se

0,0112

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

Zn

0,0015

mg/GJ

5452

Natural gas

1.A.1.b

BC

0,077

g/GJ

5454

HOLCIM_abated FE

2.A.1

TSP

18,2

g/t

5454

HOLCIM_abated FE

2.A.1

PM25

78

g/t

5454

HOLCIM_abated FE

2.A.1

PM10

154,44

g/t

5454

HOLCIM_abated FE

2.A.1

BC

3,9

g/t

5455

NAŠICECEMENT_sve godine

2.A.1

TSP

18,2

g/t

5455

NAŠICECEMENT_sve godine

2.A.1

PM25

78

g/t

5455

NAŠICECEMENT_sve godine

2.A.1

PM10

154,44

g/t

5455

NAŠICECEMENT_sve godine

2.A.1

BC

3,9

g/t

5456

CEMEX_sve godine

2.A.1

TSP

18,2

g/t

5456

CEMEX_sve godine

2.A.1

PM25

78

g/t

5456

CEMEX_sve godine

2.A.1

PM10

154,44

g/t

5456

CEMEX_sve godine

2.A.1

BC

3,9

g/t

6442

Sewage sludge applied to soil - faktor za stvarni mulj

4.D.4

NH3

0,13

kg/kg product

6442

Sewage sludge applied to soil - faktor za stvarni mulj

4.D.4

NOX

0,04

kg/kg product

6443

Mules and asses grazing

4.D.2.c

NH3

4,70571

kg/animal

6443

Mules and asses grazing

4.D.2.c

NOX

0,73815

kg/animal

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Indeno

71

µg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

6587

Geese

4.D.1.b

NH3

0,12943

kg/animal

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

DIOX

100

ng/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(b)

16

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(k)

5

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(a)

10

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Indeno

4

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

NOX

80

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

NH3

12

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

NMVOC

10

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

CO

300

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

TSP

62

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

PM25

60

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

PM10

60

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

BC

9

g/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

PCBs

0,01

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

5825

Pellete stoves and boilers

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

PCBs

170

µg/GJ

1

Plomin

1.A.1.a

HCB

0,62

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Pb

27

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Se

0,5

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Zn

512

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

DIOX

100

ng/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(b)

16

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(k)

5

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Benzo(a)

10

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Indeno

4

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

SO2

11

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

NOX

95

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

NH3

37

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

NMVOC

250

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

CO

2000

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

TSP

100

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

PM25

93

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

PM10

95

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

BC

26,04

g/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

PCBs

0,007

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

5878

Advanced/ecolabelled stoves and boilers

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

BC

0,0104

g/t

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

PM25

80

g/t

103

Mineral Industry, Asfalt Roofing

2.A.5

PM10

400

g/t

108

2.A.7.d_glass production

2.A.7.1

BC

0,1488

g/t

4653

2.B.5.a_Polyethylene Low Density

2.B.5.a

PM10

24,8

g/t

4653

2.B.5.a_Polyethylene Low Density

2.B.5.a

PM25

18,6

g/t

4653

2.B.5.a_Polyethylene Low Density

2.B.5.a

BC

0,335

g/t

4651

Polystirene; in primary forms

2.B.5.a

PM10

3,2

g/t

4651

Polystirene; in primary forms

2.B.5.a

PM25

2,4

g/t

4651

Polystirene; in primary forms

2.B.5.a

BC

0,324

g/t

4652

Expended polystiren foam

2.B.5.a

PM10

24

g/t

4652

Expended polystiren foam

2.B.5.a

PM25

18

g/t

4652

Expended polystiren foam

2.B.5.a

BC

0,324

g/t

196

Incineration of industrial waste

6.C.b

BC

0,00014

kg/t

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

NOX

80

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

As

0,12

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Cd

0,00025

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Cr

0,00076

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Cu

7,6E-05

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Hg

0,1

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Ni

0,00051

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Pb

0,0015

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Benzo(b)

0,84

µg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Benzo(k)

0,84

µg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Benzo(a)

0,56

µg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Indeno

0,84

µg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

SO2

0,281

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

NOX

89

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

NMVOC

2,6

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

CO

39

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

TSP

0,89

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

PM25

0,89

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

PM10

0,89

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Se

0,0112

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

Zn

0,0015

mg/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

BC

0,02225

g/GJ

5974

1.A.1.b_GF_LPG

1.A.1.b

DIOX

0,5

ng/GJ

5975

1.B.2.b.1

1.B.2.b.1

NMVOC

0,1

kg/1000 m3

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

As

16,92

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Hg

0,5

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Pb

4,48

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

HCB

3,48

µg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

PCBs

14,18

µg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

DIOX

11,69

ng/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Cd

0,5

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Cr

17,91

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Cu

31,1

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Ni

796,22

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Se

5,23

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Zn

29,86

mg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Benzo(b)

1244,091

µg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

Benzo(a)

746,454

µg/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

SO2

746,45

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

NOX

1973,13

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

NH3

0,174

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

NMVOC

67,18

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

CO

184,13

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

TSP

154,27

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

PM10

154,27

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

PM25

139,34

g/GJ

5977

ships using bunker fuel oil

1.A.3.d.1

BC

0,167

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

As

0,94

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Hg

0,7

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Pb

3,04

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

HCB

1,87

µg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

DIOX

3,04

ng/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

PCBs

0,89

µg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Cd

0,234

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Cr

1,171

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Cu

20,604

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Ni

23,414

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Se

2,341

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Zn

28,096

mg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Benzo(b)

1170,686

µg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

Benzo(a)

702,412

µg/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

SO2

46,83

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

NOX

1837,98

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

NH3

0,164

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

NMVOC

65,56

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

CO

173,26

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

TSP

35,12

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

PM10

35,12

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

PM25

32,78

g/GJ

5980

International navigation

1.A.3.d.1

BC

0,102

g/GJ

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

SO2

0,013

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

TSP

2,6

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

PM25

2,6

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

PM10

2,6

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

BC

0,624

kg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Pb

4,9

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Cd

20

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Hg

4,7

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

As

3,8

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Cr

1,3

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Cu

1,6

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Ni

38

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Zn

520

mg/t

198

1.B.2.c.2_Venting and flaring (gas)

1.B.2.c.2

Se

0,43

mg/t

6122

Road tanker, top loading

1.B.2.a.5

NMVOC

12,33

kg/kt*kPa

6123

Road tanker, bottom loading, VRU

1.B.2.a.5

NMVOC

0,247

kg/kt*kPa

6123

Road tanker, bottom loading, VRU

1.B.2.a.5

NMVOC

0,247

kg/kt*kPa

6124

Rail tanker, uncontrolled

1.B.2.a.5

NMVOC

15,07

kg/kt*kPa

6124

Rail tanker, uncontrolled

1.B.2.a.5

NMVOC

15,07

kg/kt*kPa

6125

Rail tanker, VRU

1.B.2.a.5

NMVOC

0,301

kg/kt*kPa

6125

Rail tanker, VRU

1.B.2.a.5

NMVOC

0,301

kg/kt*kPa

6126

Marine tanker, uncontrolled

1.B.2.a.5

NMVOC

5,48

kg/kt*kPa

6127

Storage tank-Filling without Stage 1B

1.B.2.a.5

NMVOC

32,88

kg/kt*kPa

6128

Storage tank-Breathing

1.B.2.a.5

NMVOC

4,11

kg/kt*kPa

6129

Storage tank-Auto refuelling uncontrolled

1.B.2.a.5

NMVOC

50,68

kg/kt*kPa

6130

Storage tank-Auto refuelling: drips and spills

1.B.2.a.5

NMVOC

2,74

kg/kt*kPa

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

NOX

29,2

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

CO

133

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

TSP

0,89

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

PM25

0,89

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

PM10

0,89

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

As

0,352

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Cd

2,19

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Cr

6,69

mg/GJ

6133

INA-RNS

1.B.2.c.1

SO2

77

g/GJ

6133

INA-RNS

1.B.2.c.1

NMVOC

2

g/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Hg

0,372

mg/GJ

6134

INA-RNR

1.B.2.c.1

SO2

77

g/GJ

6134

INA-RNR

1.B.2.c.1

NMVOC

2

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

NOX

29,2

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

CO

133

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

TSP

0,89

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

PM25

0,89

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

PM10

0,89

g/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

As

0,352

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Cd

2,19

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Cr

6,69

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Hg

0,372

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Cu

3,29

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Ni

7,37

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Pb

1,61

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Zn

17

mg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Benzo(b)

1,14

µg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Benzo(k)

0,63

µg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Benzo(a)

0,67

µg/GJ

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Indeno

0,63

µg/GJ

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Ni

30

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Cd

1,48

g/t

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Cu

3,29

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Ni

7,37

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Pb

1,61

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Zn

17

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Benzo(b)

1,14

µg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Benzo(k)

0,63

µg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Benzo(a)

0,67

µg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Indeno

0,63

µg/GJ

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Zn

260

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

TSP

109830

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

PM25

51940

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

PM10

99920

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

NOX

260

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

CO

7150

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Cu

444

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

SO2

3020

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

As

1,33

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Hg

0,057

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Pb

784

g/t

6138

2.G Use of Firework

3.D.3

Cr

15,6

g/t

6147

Other: Shoes manufacturing

3.C

NMVOC

0,045

g/pair

6148

Adhesive tape manufacturing

3.C

NMVOC

3

g/m2

6159

Compost production

6.D

NH3

0,24

kg/t waste

7534

Non dairy (other) - housing

4.D.1.b

NH3

2,3958

kg/animal

7535

Non dairy (young) - housing

4.D.1.b

NH3

2,3958

kg/animal

7536

Fatting pigs

4.D.1.b

NH3

0,28178

kg/animal

6408

biomass

1.A.1.a

Pb

20,6

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Se

1,2

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Zn

181

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

DIOX

50

ng/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Benzo(b)

0,043

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Benzo(k)

0,0155

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Benzo(a)

1,12

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Indeno

0,0374

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

NOX

81

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

NMVOC

7,31

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

CO

90

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

TSP

172

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

PM25

133

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

PM10

155

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

BC

4,389

g/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

PCBs

3,5

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

HCB

5

µg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

As

9,46

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Cd

1,76

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Cr

9,03

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Cu

21,1

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Hg

0,56

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

Ni

14,2

mg/GJ

6408

biomass

1.A.1.a

SO2

10,8

g/GJ

6429

Dry cleaning

3.B.2

NMVOC

400

caput

7548

Dairy cows - grazing

4.D.2.c

NH3

2,47517

kg/animal

6587

Geese

4.D.1.b

NOX

0,02909

kg/animal

7548

Dairy cows - grazing

4.D.2.c

NOX

1,35892

kg/animal

6783

3Dc

4.D.2.a

TSP

1,56

kg/ha

6783

3Dc

4.D.2.a

PM25

0,06

kg/ha

6783

3Dc

4.D.2.a

PM10

1,56

kg/ha

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

PM10

1,9

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

BC

0,16

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

As

0,002

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Cd

0,001

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Cr

0,2

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Cu

0,13

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Hg

0,12

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Ni

0,005

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Pb

0,012

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Se

0,002

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Zn

0,42

mg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

DIOX

5,9

ng/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Benzo(b)

40

µg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Benzo(k)

70

µg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Benzo(a)

80

µg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

Indeno

160

µg/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

SO2

16,11

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

NOX

51

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

NMVOC

0,69

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

CO

57

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

TSP

1,9

g/GJ

6796

LF-Kerozin

1.A.4.b.1

PM25

1,9

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Cd

0,001

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Cr

0,2

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Cu

0,13

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Hg

0,12

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Ni

0,005

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Pb

0,012

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Se

0,002

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Zn

0,42

mg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

DIOX

5,9

ng/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Benzo(b)

40

µg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Benzo(k)

70

µg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Benzo(a)

80

µg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

Indeno

160

µg/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

SO2

437,42

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

NOX

51

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

NMVOC

0,69

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

CO

57

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

TSP

1,9

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

PM25

1,9

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

PM10

1,9

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

BC

0,16

g/GJ

6797

LF-Heavy fuel oil

1.A.4.b.1

As

0,002

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

NH3

37

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

NMVOC

350

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

CO

4000

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

TSP

400

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

PM25

370

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

PM10

380

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

BC

59,2

g/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

PCBs

0,03

µg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

HCB

5

µg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

As

0,19

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Cd

13

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Cr

23

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Cu

6

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Hg

0,56

mg/GJ

6808

High-efficiency stoves

1.A.4.b.1

Ni

2

mg/GJ

6818

Polyurethane foam

3.C

NMVOC

120

kg/t

6135

INA-RNR

1.B.2.c.1

Se

1,56

mg/GJ

6132

INA-RNS

1.B.2.c.1

Se

1,56

mg/GJ

6967

AS+ASN

4.D.1.a

NH3

0,17121

kg/kg fertilizer

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

SO2

0,0005

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

NOX

0,0023

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

NMVOC

0,0005

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

CO

0,0667

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

NH3

0,0024

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

TSP

0,0058

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

PM10

0,0057

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

PM25

0,0054

kg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Pb

0,11

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Cd

0,88

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Hg

0,14

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

As

0,0064

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Cr

0,08

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Cu

0,073

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Ni

0,052

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Se

0,02

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Zn

0,56

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

DIOX

0,5

µg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Benzo(a)

0,393

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Benzo(b)

1,097

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Benzo(k)

0,468

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

Indeno

0,336

mg/kg product

7016

Field burning of agricultural wastes

4.F.5

BC

500

kg/kg product

7064

3Df Use of Clopyralid - from 2010

4.G

HCB

2,5

mg/kg

7068

3Df Use of Chlorothalonil - from 2010

4.G

HCB

40

mg/kg

7069

3Df Use of Picloram- from 1990

4.G

HCB

50

mg/kg

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Hg

0,5

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Pb

4,48

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

HCB

3,48

µg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

PCBs

14,18

µg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

DIOX

11,69

ng/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Cd

0,5

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Cr

17,91

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Cu

31,1

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Ni

796,22

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Se

5,23

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Zn

29,86

mg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Benzo(b)

1244,091

µg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

Benzo(a)

746,454

µg/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

SO2

1016,16

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

NOX

1973,13

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

NH3

0,174

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

NMVOC

67,18

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

CO

184,13

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

TSP

154,27

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

PM10

154,27

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

PM25

139,34

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

BC

0,167

g/GJ

7111

1.A.3.d.ii_ fuel oil

1.A.3.d.2

As

16,92

mg/GJ

7136

Ducks

4.D.1.b

NH3

0,18746

kg/animal

7136

Ducks

4.D.1.b

NOX

0,02095

kg/animal

7141

Horses - grazing

4.D.2.c

NH3

6,72244

kg/animal

7141

Horses - grazing

4.D.2.c

NOX

1,0545

kg/animal

7143

Grassland

4.D.1.c

NMVOC

0,41

kg/ha

7145

Goats - grazing

4.D.2.c

NH3

0,82008

kg/animal

7145

Goats - grazing

4.D.2.c

NOX

0,60032

kg/animal

7149

Sheep - grazing

4.D.2.c

NH3

0,39466

kg/animal

7149

Sheep - grazing

4.D.2.c

NOX

0,2889

kg/animal

7172

Jelen lopatar - Fallow deer

7.B

NH3

0,66

kg/animal

7173

Jelen obični - Red deer

7.B

NH3

1,65

kg/animal

7174

Jelen aksis - Axis deer

7.B

NH3

0,77

kg/animal

7175

Srna - Roe deer

7.B

NH3

0,27

kg/animal

7176

Divokoza - Chamois

7.B

NH3

0,53

kg/animal

7177

Muflon - Moufflon

7.B

NH3

0,53

kg/animal

7178

Medvjed - Bear

7.B

NH3

1,65

kg/animal

7179

Divlja svinja - Wild boar

7.B

NH3

1

kg/animal

7180

Zec - Rabbit

7.B

NH3

0,21

kg/animal

7181

Lisica - Fox

7.B

NH3

0,11

kg/animal

7182

Fazan - Pheasant

7.B

NH3

0,3

kg/animal

7183

Ostala dlakava divljač - Other hairy wild-living animals

7.B

NH3

0,03

kg/animal

7184

Močvarice, razne - Wetland birds, various

7.B

NH3

0,15

kg/animal

7185

Ostala pernata divljač - Other feathered wild-living animals

7.B

NH3

0,15

kg/animal

7186

Ljudi - Human

7.B

NH3

0,05

kg/caput

7187

Houses single family

2.A.7.b

TSP

0,09915

kg/m2

7187

Houses single family

2.A.7.b

PM25

0,0029

kg/m2

7187

Houses single family

2.A.7.b

PM10

0,0294

kg/m2

7188

Houses two families

2.A.7.b

TSP

0,0991

kg/m2

7188

Houses two families

2.A.7.b

PM25

0,0029

kg/m2

7188

Houses two families

2.A.7.b

PM10

0,0294

kg/m2

7189

Apartment buildings

2.A.7.b

TSP

0,5128

kg/m2

7189

Apartment buildings

2.A.7.b

PM25

0,0154

kg/m2

7189

Apartment buildings

2.A.7.b

PM10

0,154

kg/m2

7191

Roads

2.A.7.b

PM10

0,7863

kg/m2

7192

Application of glues_2020

3.D.3

NMVOC

129050,5

g/t

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

NH3

78,837

t/year

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

NMVOC

24,152

t/year

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

TSP

21,95754

t/year

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

PM25

17,042

t/year

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

PM10

19,3357

t/year

7193

Rockwool_2020

2.A.7.1

BC

0,34083

t/year

7195

Biogas production_pre-storage

6.D

NH3

0,00109

Mg/t

7196

Biogas production_storage of non-separeted digestate

6.D

NH3

0,0323

Mg/t

7197

SWDS-2020

6.A.1

NMVOC

0,528887

kg/t

7197

SWDS-2020

6.A.1

TSP

0,463

g/t

7197

SWDS-2020

6.A.1

PM25

0,033

g/t

7197

SWDS-2020

6.A.1

PM10

0,219

g/t

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

TSP

1,9

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

PM25

1,9

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

PM10

1,9

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

BC

0,16

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

As

0,002

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Cd

0,001

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Cr

0,2

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Cu

0,13

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Hg

0,12

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Ni

0,005

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Pb

0,012

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Se

0,002

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Zn

0,42

mg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

DIOX

5,9

ng/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Benzo(b)

40

µg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Benzo(k)

70

µg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Benzo(a)

80

µg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

Indeno

160

µg/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

SO2

37,46

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

NOX

51

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

NMVOC

0,69

g/GJ

7198

LF-Gas oil

1.A.4.b.1

CO

57

g/GJ

7200

Knaufinsulation_2020

1.A.2.f.1

SO2

0,68

g/t

7200

Knaufinsulation_2020

1.A.2.f.1

NOX

399,87

g/t

7200

Knaufinsulation_2020

1.A.2.f.1

CO

133,61

g/t

7235

Mineral Production, Road Paving with Asphalt_2020

2.A.6

NMVOC

15

g/t

7235

Mineral Production, Road Paving with Asphalt_2020

2.A.6

TSP

301,6

g/t

7235

Mineral Production, Road Paving with Asphalt_2020

2.A.6

PM25

16,24

g/t

7235

Mineral Production, Road Paving with Asphalt_2020

2.A.6

PM10

69,6

g/t

7235

Mineral Production, Road Paving with Asphalt_2020

2.A.6

BC

39,9

g/t

7247

3.C_Pharmaceuticals products manufac.

3.C

NMVOC

37,247

g/kg solvent

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

NH3

1139,97

g/t

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

NMVOC

500

g/t

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

TSP

403,996

g/t

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

PM25

313,549

g/t

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

PM10

355,758

g/t

7249

Knaufinsulation_2020

2.A.7.1

BC

6,27099

g/t

7279

Gas distribution networks

1.B.2.b.2

NMVOC

0,012446

kg/1000 m3

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,152847

 

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

73,33483

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0,06728

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

5225,387

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

10787,17

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

282,5746

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

282,5746

g/GJ

7478

2Tgasoline_maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

282,5746

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Pb

0,08

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Se

0,11

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Zn

29

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

DIOX

1,4

ng/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Benzo(b)

15

µg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Indeno

1,5

µg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

SO2

423,24

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

NOX

513

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

NMVOC

25

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

CO

66

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

TSP

20

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

PM25

20

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

PM10

20

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

BC

11,2

g/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

As

0,03

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Cd

0,006

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Cr

0,2

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Cu

0,22

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.b

Hg

0,12

mg/GJ

7167

LF-Heavy fuel oil

1.A.2.a

Ni

0,008

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

As

0,03

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Cd

0,006

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Cr

0,2

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Cu

0,22

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Hg

0,12

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Ni

0,008

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Pb

0,08

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Se

0,11

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Zn

29

mg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

DIOX

1,4

ng/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Benzo(b)

15

µg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

Indeno

1,5

µg/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

SO2

34,42

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

NOX

513

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

NH3

0

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

NMVOC

25

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

CO

66

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

TSP

20

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

PM25

20

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

PM10

20

g/GJ

7168

LF-Gas oil

1.A.2.d

HCB

0

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Zn

28,096

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,32311

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

398,520

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

7,02412

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

173,262

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

0

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

0

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

0

g/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Hg

0,7

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Pb

3,04

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

HCB

1,87

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

DIOX

3,04

ng/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PCBs

0,89

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

As

0,94

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cd

0,234

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cr

1,171

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cu

20,604

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Ni

23,414

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Se

2,341

µg/GJ

7321

Gas turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

BC

0

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Zn

28,096

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,3231

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

1195,561

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

23,41372

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

173,262

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

35,12058

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

35,12058

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

30,43784

g/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Hg

0,7

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Pb

3,04

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

HCB

1,87

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

DIOX

3,04

ng/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PCBs

0,89

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

As

0,94

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cd

0,234

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cr

1,171

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cu

20,604

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Ni

23,414

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Se

2,341

µg/GJ

7352

High speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

BC

0,0943573

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Zn

28,096

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,32311

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

1314,914

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

53,85156

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

173,262

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

35,12058

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

35,12058

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

30,43783

g/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Hg

0,7

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Pb

3,04

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

HCB

1,87

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

DIOX

3,04

ng/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PCBs

0,89

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

As

0,94

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cd

0,234

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cr

1,171

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cu

20,604

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Ni

23,414

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Se

2,341

µg/GJ

7384

Medium speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

BC

0,094357

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Zn

28,096

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,32311

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

1859,087

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

74,924

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

173,262

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

37,4619

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

37,4619

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

35,12058

g/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Hg

0,7

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Pb

3,04

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

HCB

1,87

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

DIOX

3,04

ng/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

PCBs

0,89

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

As

0,94

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cd

0,234

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cr

1,171

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cu

20,604

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Ni

23,414

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

Se

2,341

µg/GJ

7414

Slow speed diesel-maritime_2020

1.A.3.d.2

BC

0,108874

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Zn

28,096

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

SO2

0,32311

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NOX

139,583

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NH3

0

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

NMVOC

7,02412

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

CO

173,262

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

TSP

23,41372

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM10

23,41372

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PM25

231,7958

g/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Hg

0,7

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Pb

3,04

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

HCB

1,87

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

DIOX

3,04

ng/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

PCBs

0,89

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

As

0,94

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cd

0,234

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cr

1,171

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Cu

20,604

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Ni

23,414

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

Se

2,341

µg/GJ

7445

Steam turbine-maritime_2020

1.A.3.d.2

BC

0,7185671

g/GJ

7510

Ammonia-2020

2.B.1

NOX

1,59691

kg/t

7510

Ammonia-2020

2.B.1

NH3

0,05

kg/t

7510

Ammonia-2020

2.B.1

CO

0,006

kg/t

7510

Ammonia-2020

2.B.1

NMVOC

0,09

kg/t

7511

Nitric acid-2020

2.B.2

NOX

0,71432

kg/t

7512

Sulfuric acid-2020

2.B.5.a

SO2

2,70614

kg/t

7513

NPK-2020

2.B.5.a

NOX

0,1191

kg/t

7513

NPK-2020

2.B.5.a

NH3

9,8306

kg/t

7513

NPK-2020

2.B.5.a

TSP

0,6019

kg/t

7514

Urea-2020

2.B.5.a

NH3

0,7969

kg/t

7514

Urea-2020

2.B.5.a

TSP

1,5

kg/t

7514

Urea-2020

2.B.5.a

PM25

0,9

kg/t

7514

Urea-2020

2.B.5.a

PM10

1,2

kg/t

7514

Urea-2020

2.B.5.a

BC

0,0162

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

As

0,41

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Cd

0,1

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Cr

0,01

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Cu

0,2

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Pb

0,49

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

TSP

4,64

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

PM25

4,19

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

PM10

4,51

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

As

0,04

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Cd

0,07

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Cr

0,01

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Cu

0,14

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Pb

0,67

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

TSP

4,98

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

PM25

4,61

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

PM10

4,89

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

CO

55,83

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

NOX

3,18

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

SO2

0,11

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

NMVOC

1,23

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

BC

1,7598

kg/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Zn

17,53

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Se

0,07

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Benzo(b)

0,021

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Benzo(k)

0,029

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

Benzo(a)

0,011

g/t

7515

Open burning of waste_vineyard

6.D

DIOX

10

µg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

BC

2,57699

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

NOX

4,99

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

SO2

0,19

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

CO

62,88

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

NMVOC

1

kg/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Se

0,03

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Zn

18,05

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Benzo(b)

0,015

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Benzo(k)

0,034

g/t

7516

Open burning of waste_orchard

6.D

Benzo(a)

0,008

g/t

7517

Cropland

4.D.1.c

NMVOC

0,79558

kg/ha

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

NH3

13,8076

kg/animal

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

TSP

1,38

kg/animal

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

PM25

0,41

kg/animal

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

NOX

0,0451

kg/animal

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

NMVOC

18,7962

kg/animal

7518

Dairy cattle

4.B.01.a

PM10

0,63

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

NH3

3,202866

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

TSP

0,59

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

PM25

0,18

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

NOX

0,010718

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

NMVOC

10,25718

kg/animal

7519

Non-dairy cattle

4.B.01.b

PM10

0,27

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

TSP

0,34

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

PM25

0,1

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

NOX

0,0107176

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

NMVOC

10,2572

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

PM10

0,16

kg/animal

7520

Calves (telad)

4.B.01.b

NH3

3,20286

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

NH3

0,17963

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

TSP

0,139

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

PM25

0,0167

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

NOX

0,001952

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

NMVOC

0,0766

kg/animal

7521

Sheep

4.B.03

PM10

0,0556

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

NH3

0,2458472

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

TSP

0,139

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

PM25

0,0167

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

NOX

0,00641

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

NMVOC

0,0575

kg/animal

7522

Goats

4.B.04

PM10

0,0556

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

NH3

5,9503

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

TSP

0,48

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

PM25

0,14

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

NOX

0,14218

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

NMVOC

2,31286

kg/animal

7523

Horses

4.B.06

PM10

0,22

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

NH3

3,95168

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

TSP

0,34

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

PM25

0,1

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

NOX

0,0830

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

NMVOC

0,2772

kg/animal

7524

Mules and asses

4.B.07

PM10

0,16

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

NMVOC

0,079

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

PM10

0,04

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

NH3

0,19294

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

TSP

0,19

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

PM25

0,003

kg/animal

7525

Laying hens

4.B.09.a

NOX

0,00373

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

NMVOC

0,08369

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

PM10

0,02

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

NH3

0,108218

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

TSP

0,04

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

PM25

0,002

kg/animal

7526

Broilers

4.B.09.b

NOX

0,003397

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

NMVOC

0,28304

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

PM10

0,11

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

NH3

0,5568

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

TSP

0,11

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

PM25

0,02

kg/animal

7527

Turkeys

4.B.09.c

NOX

0,01262

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

NMVOC

0,05476

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

PM10

0,24

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

NH3

0,5292

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

NMVOC

0,1086

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

PM10

0,14

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

NH3

0,20895

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

TSP

0,14

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

PM25

0,02

kg/animal

7529

Other poultry - ducks

4.B.09.d

NOX

0,00649

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

TSP

0,24

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

PM25

0,03

kg/animal

7530

Other poultry - geese

4.B.09.d

NOX

0,005137

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

NMVOC

0,054759

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

PM10

0,24

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

NH3

0,52917

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

TSP

0,24

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

PM25

0,03

kg/animal

7531

Other poultry - other poultry

4.B.09.d

NOX

0,005137

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

NH3

2,90262

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

TSP

1,05

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

PM25

0,006

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

NOX

0,005839

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

NMVOC

0,463525

kg/animal

7532

Swine: Fattng pigs

4.B.08

PM10

0,14

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

NH3

8,41105

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

TSP

0,62

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

PM25

0,01

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

NOX

0,03772

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

NMVOC

3,15293

kg/animal

7533

Swine: Sows

4.B.08

PM10

0,17

kg/animal

7536

Fatting pigs

4.D.1.b

NOX

0,29419

kg/animal

7538

Turkeys

4.D.1.b

NH3

0,3646

kg/animal

7538

Turkeys

4.D.1.b

NOX

0,0417

kg/animal

7539

Broilers

4.D.1.b

NH3

0,1257

kg/animal

7539

Broilers

4.D.1.b

NOX

0,0112

kg/animal

7540

Layers

4.D.1.b

NOX

0,0142

kg/animal

7540

Layers

4.D.1.b

NH3

0,16085

kg/animal

7541

Goats

4.D.1.b

NH3

0,29634

kg/animal

7542

Sows

4.D.1.b

NH3

1,356834

kg/animal

7542

Sows

4.D.1.b

NOX

0,95629

kg/animal

7543

Sheep

4.D.1.b

NH3

0,08982

kg/animal

7543

Sheep

4.D.1.b

NOX

0,028795

kg/animal

7544

Dairy cows - housing

4.D.1.b

NH3

13,7256

kg/animal

7545

Horses -housing

4.D.1.b

NH3

6,242151

kg/animal

7546

Mules and asses - housing

4.D.1.b

NH3

3,644613

kg/animal

7549

Non dairy (young) - grazing

4.D.2.c

NOX

0,419098

kg/animal

7549

Non dairy (young) - grazing

4.D.2.c

NH3

0,45801

kg/animal

7550

Non dairy (other) - grazing

4.D.2.c

NH3

0,458014

kg/animal

7550

Non dairy (other) - grazing

4.D.2.c

NOX

0,4191

kg/animal

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

Cd

0

kg/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

Hg

1,996

kg/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

Ni

0

kg/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

Pb

0

kg/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

SO2

10,72

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

NOX

255,52

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

CO

70,96

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

TSP

6,21

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

PM25

1,55

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

PM10

3,1

t/year

7551

TE-TO Zg 2020

1.A.1.a

BC

0,0388

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

Cd

0

kg/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

Hg

0,52

kg/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

Ni

0

kg/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

Pb

0

kg/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

SO2

0

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

NOX

446,75

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

CO

29,54

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

TSP

2,1

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

PM25

0,53

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

PM10

1,05

t/year

7552

EL-TO Zg 2020

1.A.1.a

BC

0,01313

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

Hg

0,028418

kg/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

SO2

0

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

NOX

42,799

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

CO

1,632

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

TSP

0

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

PM25

0

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

PM10

0

t/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

Cd

9E-06

kg/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

Pb

0,000834

kg/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

Ni

0,010922

kg/year

7553

KTE Jertovec 2020

1.A.1.a

BC

0

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

Cd

0

kg/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

Hg

1,253

kg/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

BC

0,02274

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

Ni

0

kg/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

Pb

0

kg/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

SO2

7,02

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

NOX

274,83

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

CO

24,23

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

TSP

3,638

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

PM25

0,9095

t/year

7554

TE Sisak 2020

1.A.1.a

PM10

1,82

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

Cd

2,756

kg/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

Hg

98,42

kg/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

Ni

133,85

kg/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

Pb

112,2

kg/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

SO2

369,55

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

NOX

536,78

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

CO

0

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

TSP

0,3

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

PM25

0,075

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

PM10

0,075

t/year

7555

TE Plomin2-2020

1.A.1.a

BC

1,52328

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

Cd

0

kg/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

Hg

0

kg/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

Ni

0

kg/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

Pb

0

kg/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

SO2

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

NOX

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

CO

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

TSP

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

PM25

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

PM10

0

t/year

7556

TE Rijeka-2020

1.A.1.a

BC

0

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

Cd

0

kg/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

Hg

0,149

kg/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

Ni

0

kg/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

Pb

0

kg/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

SO2

0

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

NOX

51,47

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

CO

3,01

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

TSP

21,84

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

PM25

5,46

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

PM10

10,92

t/year

7557

TE-TO Os-2020

1.A.1.a

BC

0,1365

t/year

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Pb

8

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Pb

8

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Pb

8

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Se

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Se

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Se

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Zn

18

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Zn

18

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Zn

18

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

DIOX

1,4

ng/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Benzo(b)

15

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Indeno

1,5

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

SO2

37,46

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

SO2

37,46

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

SO2

37,46

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

NOX

306

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

NOX

306

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

NOX

306

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

NMVOC

20

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

NMVOC

20

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

NMVOC

20

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

CO

93

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

CO

93

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

CO

93

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

TSP

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

TSP

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

TSP

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

HCB

0,22

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

HCB

0,22

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

HCB

0,22

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

PCBs

0,13

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

PCBs

0,13

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

PCBs

0,13

µg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

PM25

18

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

PM25

18

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

PM25

18

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

PM10

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

PM10

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

PM10

21

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

BC

10,08

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

BC

10,08

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

BC

10,08

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

As

0,5

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

As

0,5

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

As

0,5

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Cd

0,15

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Cd

0,15

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Cd

0,15

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Cr

10

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Cr

10

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Cr

10

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Cu

3

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Cu

3

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Cu

3

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Hg

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Hg

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Hg

0,1

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

Ni

125

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

Ni

125

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

Ni

125

mg/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.a.1

NH3

0

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.1.a

NH3

0

g/GJ

7558

gas oil_2020

1.A.4.c.1

NH3

0

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

HCB

0,22

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

HCB

0,22

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

PCBs

0,13

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

PCBs

0,13

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Pb

8

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Pb

8

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Se

0,1

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Se

0,1

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Zn

18

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Zn

18

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

DIOX

6

ng/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

DIOX

6

ng/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Benzo(b)

15

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Indeno

1,5

µg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

SO2

385,67

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

SO2

385,67

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

NOX

306

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

NOX

306

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

NMVOC

20

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

NMVOC

20

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

CO

93

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

CO

93

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

TSP

21

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

TSP

21

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

PM25

18

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

PM25

18

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

PM10

21

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

PM10

21

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

BC

10,08

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

BC

10,08

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

As

0,5

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

As

0,5

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Cd

0,15

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Cd

0,15

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Cr

10

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Cr

10

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Cu

3

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Cu

3

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Hg

0,1

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Hg

0,1

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

Ni

125

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

Ni

125

mg/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.4.a.1

NH3

0

g/GJ

7559

residual fuel_2020

1.A.1.a

NH3

0

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2020

1.A.1.b

Cr

2,55

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2021

1.A.1.b

Cu

5,31

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2022

1.A.1.b

Hg

0,341

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2023

1.A.1.b

Ni

255

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2024

1.A.1.b

Pb

4,56

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2025

1.A.1.b

Benzo(b)

4,5

µg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2026

1.A.1.b

Benzo(k)

4,5

µg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2027

1.A.1.b

Indeno

6,92

µg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2028

1.A.1.b

SO2

385,67

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2029

1.A.1.b

NOX

142

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2030

1.A.1.b

NMVOC

2,3

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2031

1.A.1.b

CO

15,1

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2032

1.A.1.b

TSP

35,4

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2033

1.A.1.b

PM25

19,3

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2034

1.A.1.b

PM10

25,2

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2035

1.A.1.b

BC

1,0808

g/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2036

1.A.1.b

Se

2,06

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2037

1.A.1.b

Zn

87,8

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2038

1.A.1.b

DIOX

2,5

ng/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2039

1.A.1.b

As

3,98

mg/GJ

7560

Heavy Fuel Oil_2040

1.A.1.b

Cd

1,2

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Ni

1,64

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

NH3

0,16

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Pb

0,08

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Se

0,23

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Zn

23,41

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

DIOX

1,4

ng/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Benzo(b)

1,17

µg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Benzo(a)

0,7

µg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Indeno

1,5

µg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

SO2

0,2767

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

NOX

1226,88

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

NMVOC

108,87

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

CO

250,53

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

TSP

35,59

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

PM25

32,08

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

PM10

33,72

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

BC

0,21

g/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

As

0,03

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Cd

0,23

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Cr

1,17

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Cu

39,8

mg/GJ

7561

1.A.3.c_diesel-2020

1.A.3.c

Hg

0,12

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Cu

60,555

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Ni

0,77

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Pb

6140,899

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Se

0,072

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Zn

71,602

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(b)

226,509

µg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(a)

137,657

µg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

SO2

0,152847

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

NOX

89,706

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

NH3

7,04

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

NMVOC

426,105

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

CO

26911,864

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

TSP

6,099

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

PM25

3,626

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

PM10

6,099

g/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(k)

92,881

µg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Indeno

261,54

µg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

DIOX

0,006

ng/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Cd

0,276

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

Cr

3,008

mg/GJ

7562

1.A.3.a_gasoline_2020

1.A.3.a.2.1

BC

0,544

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

As

0,03

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Cd

0,006

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Cr

0,2

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Cu

0,22

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Ni

0,008

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Pb

0,08

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Se

0,11

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Zn

29

mg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

BC

2,18

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Benzo(b)

15

µg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

SO2

4,655948

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

NOX

234,3

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

NMVOC

2,27

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

CO

45,5

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

TSP

4,55

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

PM25

4,55

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

PM10

4,55

g/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Indeno

1,5

µg/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

DIOX

1,4

ng/GJ

7563

1.A.3.a_kerosene_cruise1_2020

1.A.3.a.2.2

Hg

0,12

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Se

0,11

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Zn

29

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Benzo(b)

15

µg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

SO2

4,655948

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

NOX

291,17

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

NMVOC

11,37

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

CO

25,02

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

TSP

4,55

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

PM25

4,55

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

PM10

4,55

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Indeno

1,5

µg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

DIOX

1,4

ng/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

BC

2,18

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Hg

0,12

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

As

0,03

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Cd

0,006

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Cr

0,2

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Cu

0,22

mg/GJ

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,008

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,049

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

As

0,0265

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,041

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,0647

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,049

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Se

0,0253

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Zn

0,424

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

HCB

4,6

µg/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

PCBs

103

µg/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

DIOX

4,1

ng/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

6,5E-05

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,00028

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

7,7E-05

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Indeno

4,3E-05

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

SO2

714,65

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

NOX

1076,31

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

426,01

g/t

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

CO

6061,81

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,008

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,049

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

As

0,0265

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,041

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,0647

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,049

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Se

0,0253

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Zn

0,424

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

HCB

4,6

µg/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

PCBs

103

µg/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

DIOX

4,1

ng/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

6,5E-05

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,00028

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

7,7E-05

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Indeno

4,3E-05

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

SO2

12,44684

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

NOX

958,01167

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

18

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

CO

1478,954

g/t

7568

1.A.2.f.i_Dalmacijacement_cemex_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,098

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,008

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,049

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

As

0,0265

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,041

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,0647

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,049

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Se

0,0253

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Zn

0,424

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

HCB

4,6

µg/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

PCBs

103

µg/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

DIOX

4,1

ng/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

6,5E-05

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,00028

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

7,7E-05

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Indeno

4,3E-05

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

SO2

39,7

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

NOX

907,2

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

54,3

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

CO

1536,1

g/t

7569

Holcim_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,098

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,098

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,008

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,049

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

As

0,0265

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,041

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,0647

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,049

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Se

0,0253

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Zn

0,424

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

HCB

4,6

µg/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

PCBs

103

µg/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

DIOX

4,1

ng/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

6,5E-05

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

0,00028

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

7,7E-05

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

Indeno

4,3E-05

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

SO2

2142

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

NOX

3101,69

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

18

g/t

7570

Calucem_2020

1.A.2.f.1

CO

1956,011

g/t

7571

DE_Rockwool_2020

1.A.2.f.1

NOX

78,23

t/year

7571

DE_Rockwool_2020

1.A.2.f.1

CO

1,7

t/year

7571

DE_Rockwool_2020

1.A.2.f.1

SO2

343,34

t/year

7572

Petrokemija_2020

1.A.2.c

SO2

0,1

t/year

7572

Petrokemija_2020

1.A.2.c

NOX

174,91

t/year

7572

Petrokemija_2020

1.A.2.c

CO

3,88

t/year

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

As

0,03

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

As

0,03

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

As

0,03

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

As

0,03

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

As

0,03

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Cd

0,006

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Cd

0,006

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Cd

0,006

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,006

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Cd

0,006

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Cr

0,2

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Cr

0,2

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Cr

0,2

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,2

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Cr

0,2

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Cu

0,22

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Cu

0,22

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Cu

0,22

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,22

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Cu

0,22

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Hg

0,12

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Hg

0,12

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Hg

0,12

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,12

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Hg

0,12

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Ni

0,008

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Ni

0,008

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Ni

0,008

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,008

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Ni

0,008

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Pb

0,08

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Pb

0,08

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Pb

0,08

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,08

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Pb

0,08

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Se

0,11

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Se

0,11

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Se

0,11

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Se

0,11

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Se

0,11

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Zn

29

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Zn

29

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Zn

29

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Zn

29

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Zn

29

mg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

DIOX

1,4

ng/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

DIOX

1,4

ng/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

DIOX

1,4

ng/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

DIOX

1,4

ng/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Benzo(b)

15

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Benzo(b)

15

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Benzo(b)

15

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Benzo(b)

15

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

Indeno

1,5

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

Indeno

1,5

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

Indeno

1,5

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

Indeno

1,5

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

SO2

37,46

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

SO2

37,46

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

SO2

37,46

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

SO2

37,46

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

SO2

37,46

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

NOX

513

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

NOX

513

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

NOX

513

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

NOX

513

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

NOX

513

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

NH3

0

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

NH3

0

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

NH3

0

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

NH3

0

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

NH3

0

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

NMVOC

25

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

NMVOC

25

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

NMVOC

25

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

25

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

NMVOC

25

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

CO

66

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

CO

66

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

CO

66

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

CO

66

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

CO

66

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

TSP

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

TSP

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

TSP

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

TSP

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

TSP

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

PM25

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

PM25

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

PM25

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

PM25

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

PM25

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

PM10

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

PM10

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

PM10

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

PM10

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

PM10

20

g/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.b

HCB

0

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.c

HCB

0

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.e

HCB

0

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.f.1

HCB

0

µg/GJ

7573

LF-Gas oil_2020

1.A.2.a

HCB

0

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Pb

0,08

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,08

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Pb

0,08

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Se

0,11

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Se

0,11

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Se

0,11

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Zn

29

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Zn

29

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Zn

29

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

DIOX

1,4

ng/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

DIOX

1,4

ng/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Benzo(b)

15

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Benzo(b)

15

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Indeno

1,5

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Indeno

1,5

µg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

SO2

385,67

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

SO2

385,67

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

SO2

385,67

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

NOX

513

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

NOX

513

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

NOX

513

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

NMVOC

25

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

NMVOC

25

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

NMVOC

25

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

CO

66

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

CO

66

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

CO

66

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

TSP

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

TSP

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

TSP

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

PM25

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

PM25

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

PM25

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

PM10

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

PM10

20

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

PM10

20

g/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Ni

0,008

mg/GJ

7564

1.A.3.a_kerosene_cruise2_2020

1.A.3.a.1.2

Pb

0,08

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

PM25

1,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

PM25

1,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

PM10

1,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

PM10

1,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Hg

0,12

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Hg

0,12

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

As

0,03

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

As

0,03

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Cd

0,006

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Cd

0,006

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Cr

0,2

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Cr

0,2

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Cu

0,22

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Cu

0,22

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Ni

0,008

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Ni

0,008

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Pb

0,08

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Pb

0,08

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Se

0,11

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Se

0,11

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Zn

29

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Zn

29

mg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

BC

0,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

BC

0,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

SO2

4,655948

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

SO2

4,655948

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

NOX

228,86

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

NOX

228,86

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

NMVOC

13,79

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

NMVOC

13,79

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

CO

325,36

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

CO

325,36

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.2.1

TSP

1,93

g/GJ

7565

1.A.3.a_kerosene_LTO1_2020

1.A.3.a.1.1

TSP

1,93

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Cu

0,22

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Ni

0,008

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Pb

0,08

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Se

0,11

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Zn

29

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(b)

15

µg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

BC

0,93

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(a)

1,9

µg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

SO2

4,655948

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

NOX

228,86

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

NMVOC

13,79

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

CO

325,36

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

TSP

1,93

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

PM25

1,93

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

PM10

1,93

g/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Benzo(k)

1,7

µg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Indeno

1,5

µg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

DIOX

1,4

ng/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Hg

0,12

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

As

0,03

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Cd

0,006

mg/GJ

7566

1.A.3.a_kerosene_LTO2_2020

1.A.3.a.1.1

Cr

0,2

mg/GJ

7567

Cement production_N_2020

1.A.2.f.1

Pb

0,098

g/t

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

BC

11,2

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

BC

11,2

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

BC

11,2

g/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

As

0,03

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

As

0,03

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

As

0,03

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Cd

0,006

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Cd

0,006

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Cd

0,006

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Cr

0,2

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Cr

0,2

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Cr

0,2

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Cu

0,22

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Cu

0,22

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Cu

0,22

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Hg

0,12

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Hg

0,12

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Hg

0,12

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.d

Ni

0,008

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.f.1

Ni

0,008

mg/GJ

7574

LF-Heavy Fuel Oil_2020

1.A.2.e

Ni

0,008

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Pb

0,08

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Pb

0,08

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Pb

0,08

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Se

0,11

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Se

0,11

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Se

0,11

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Zn

29

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Zn

29

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Zn

29

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

SO2

477,612

g/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

SO2

477,612

g/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

SO2

477,612

g/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

As

0,03

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

As

0,03

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

As

0,03

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Cd

0,006

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Cd

0,006

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Cd

0,006

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Cr

0,2

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Cr

0,2

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Cr

0,2

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Cu

0,22

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Cu

0,22

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Cu

0,22

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Hg

0,12

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Hg

0,12

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Hg

0,12

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.4.b.2

Ni

0,008

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.d.2

Ni

0,008

mg/GJ

7576

lubricants

1.A.3.b.4

Ni

0,008

mg/GJ

7168

LF-Gas Oil

1.A.2.d

BC

11,2

g/GJ

7573

LF-Gas Oil

1.A.2.b

BC

11,2

g/GJ

7573

LF-Gas Oil

1.A.2.c

BC

11,2

g/GJ

7573

LF-Gas Oil

1.A.2.e

BC

11,2

g/GJ

7573

LF-Gas Oil

1.A.2.f.1

BC

11,2

g/GJ

7573

LF-Gas Oil

1.A.2.a

BC

11,2

g/GJ

Prilog 5. Energetska bilanca Republike Hrvatske – 2020.

Tablica P5-1 Nacionalna enegetska bilanca za 2020. g., naturalne jedinice

Prilog 6. NFR za 2020.

Tablica P6- Podaci o emisijama za glavne onečišćujuće tvari i čestice prema NFR izvorima ispuštanja

Tablica P6- Podaci o emisijama za CO i teške metale prema NFR izvorima ispuštanja

Tablica P6- Podaci o emisijama za postojana organska onečišćavala prema NFR izvorima ispuštanja

Tablica P6- Podaci o aktivnosti prema NFR izvorima ispuštanja

Prilog 7. Analiza nesigurnosti

Prilog 8. Utjecaj ponovnih proračuna 1990. – 2019. prema onečišćujućoj tvari i SNAP97 sektoru

SO2

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

2331,5

-360,01

0

0

0

35,53

1,69

12,12

39,15

0

2059,96

1991

0

0

-352,16

0

0

0

29,85

-99,6

11,48

48,02

0

-362,44

1992

0

0

-280,65

0

0

0

51,91

-0,28

8,93

27,32

0

-192,77

1993

0

0

-325,34

0

0

0

31,40

1,05

8,60

33,65

0

-250,64

1994

0

0

-203,09

0

0

0

22,07

1,07

8,12

33,96

0

-137,88

1995

0

0

-176,76

0

0

0

20,80

1,06

7,77

34,93

0

-112,19

1996

0

0

-236,49

0

0

0

40,68

1,07

7,73

37,99

0

-149,02

1997

0

0

-297,9

0

0

0

50,99

1,08

7,46

43,99

0

-194,37

1998

0

0

-210,26

0

0

0

65,69

1,08

7,38

39,88

0

-96,23

1999

0

0

-283,41

0

0

0

77,93

1,09

6,73

64,81

0

-132,84

2000

0

0

-181,07

0

0

0

107,04

1,10

7,95

36,03

0

-28,96

2001

0

0

-188,27

0

0

0

70,11

1,11

7,84

52,52

0

-56,69

2002

0

0

-177,73

0

0

0

117,55

1,11

7,73

59,30

0

7,97

2003

0

0

-19,483

0

0

0

170,20

1,13

7,56

38,79

0

198,19

2004

0

0

-27,724

0

0

0

168,46

1,14

7,65

58,56

0

208,08

2005

0

0

-33,497

0

0

0

173,73

1,14

7,58

66,97

0

215,93

2006

0

0

-22,042

0

0

0

156,69

-180,7

7,84

58,63

0

20,44

2007

0

0

-194,13

0

0

0

127,56

-127,5

8,14

38,31

0

-147,60

2008

0

0

-16,794

0

0

0

122,85

1,15

8,35

58,95

0

174,51

2009

0

0

-117,77

0

0

0

127,22

1,14

8,33

43,91

0

62,82

2010

0

0

-182,89

0

0

0

90,08

1,16

8,59

41,64

0

-41,43

2011

0

0

-204,03

0

0

0

26,36

1,18

8,16

28,95

0

-139,38

2012

0

0

-199,08

0

0

0

3,09

1,16

8,02

17,13

0

-169,69

2013

0

0

-181,75

0

0

0

1,84

1,26

7,74

18,51

0

-152,40

2014

0

0

-190,13

0

0

0

1,58

1,16

7,79

13,35

0

-166,25

2015

0

0

-183,11

0

0

0

1,41

1,17

7,59

5,26

0

-167,68

2016

0

0

-191,43

0

0

0

2,20

1,16

7,04

-0,33

0

-181,36

2017

0

0

-188,88

0

0

0

2,49

1,17

6,34

-0,30

0

-179,20

2018

0

0

-188,89

0

0

0

4,15

1,14

6,70

-0,37

0

-177,27

2019

-263,3

-0,092

-323,92

0

0

0

1,31

1,13

6,14

-0,59

0

-579,35

NOx

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-538,1

0

0

0

563,8

-234,3

347,1

-5563,7

0

-5425,3

1991

0

0

-423,8

0

0

0

462,2

-136,7

328,6

-5324,6

0

-5094,3

1992

0

0

-461,0

0

0

0

413,7

-254,8

254,8

-4142,9

0

-4190,1

1993

0

0

-559,5

0

0

0

307,0

-171,4

245,3

-4099,1

0

-4277,7

1994

0

0

-500,7

0

0

0

377,5

-115,2

231,3

-3844,3

0

-3851,4

1995

0

0

-428,1

0

0

0

358,9

-144,8

221,3

-3637,2

0

-3630,0

1996

0

0

-780,9

0

0

0

386,3

-187,2

220,1

-3472,7

0

-3834,4

1997

0

0

-683,2

0

0

0

509,6

-156,5

212,3

-3436,0

0

-3553,8

1998

0

0

-587,8

0

0

0

613,3

-176,4

210,1

-3342,7

0

-3283,5

1999

0

0

-526,8

0

0

0

595,8

-196,0

191,9

-3474,2

0

-3409,3

2000

0

0

-86,8

0

0

0

727,8

-214,2

215,7

-3531,5

0

-2889,0

2001

0

0

-97,7

0

0

0

592,6

-240,5

212,4

-3501,1

0

-3034,3

2002

0

0

-63,1

0

0

0

860,1

-289,0

209,2

-3553,3

0

-2836,1

2003

0

0

-86,9

0

0

0

964,4

-322,9

204,4

-3750,6

0

-2991,6

2004

0

0

-136,7

0

0

0

1068,2

-356,4

206,5

-4117,0

0

-3335,4

2005

0

0

-147,1

0

0

0

1171,4

-414,1

204,8

-3965,9

0

-3150,9

2006

0

0

-117,4

0

0

0

1157,1

-460,1

211,5

-3963,8

0

-3172,7

2007

0

0

-42,5

0

0

0

1234,2

-492,0

219,6

-3827,3

0

-2908,0

2008

0

0

-121,8

0

0

0

1232,5

-620,7

225,1

-3484,4

0

-2769,2

2009

0

0

-75,2

0

0

0

1305,6

-743,5

224,5

-3606,1

0

-2894,6

2010

0

0

-37,3

0

0

0

1205,0

-588,3

230,9

-3568,5

0

-2758,2

2011

0

0

-48,5

0

0

0

1180,2

-615,5

219,5

-3554,8

0

-2819,1

2012

0

0

-38,3

0

0

0

-519,6

-598,6

215,1

-3630,3

0

-4571,8

2013

0

0

-34,2

0

0

0

-199,7

-706,5

207,3

-3446,8

0

-4179,9

2014

0

0

-33,4

0

0

0

-196,9

-970,8

208,6

-3467,1

0

-4459,5

2015

0

0

335,6

0

0

0

-21,7

-1042,3

203,0

-3549,5

0

-4075,0

2016

0

0

335,4

0

0

0

843,5

-1004,3

188,3

-3626,5

0

-3263,6

2017

0

0

319,2

0

0

0

1099,3

-1081,9

169,5

-3666,3

0

-3160,3

2018

0

0

304,6

0

0

0

-73,4

-1172,5

178,6

-3497,0

0

-4259,7

2019

-53,5

0

135,8

0

0

0

-839,6

-1240,0

163,9

-3566,6

0

-5399,9

NMHOS

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-8,1

9,8

0

582,4

621,6

135,1

129,3

39,1

0

1509,0

1991

0

0

-31,6

8,8

0

244,3

524,1

9,1

122,1

48,0

0

924,7

1992

0

0

-64,5

8,9

0

257,9

445,9

261,6

93,6

27,3

0

1030,7

1993

0

0

-75,8

9,0

0

-25,0

305,9

-2,9

89,9

33,7

0

334,7

1994

0

0

-64,2

9,8

0

-273,5

401,1

-3,2

84,5

34,0

0

188,5

1995

0

0

-56,2

10,0

0

-531,5

364,3

11,9

80,6

34,9

0

-85,9

1996

0

0

-78,2

10,3

0

-808,3

387,1

-0,6

80,2

38,0

0

-371,6

1997

0

0

-70,3

8,5

0

-650,3

447,3

1,1

77,2

44,0

0

-142,5

1998

0

0

-61,1

10,0

0

-171,5

511,7

0,3

76,3

39,9

0

405,6

1999

0

0

-35,6

12,9

0

816,2

438,3

-0,5

70,6

64,8

0

1366,8

2000

0

0

-16,0

14,7

0

873,4

567,7

-1,2

58,6

36,0

0

1533,3

2001

0

0

-17,0

15,5

0

933,8

385,1

1,5

57,0

52,5

0

1428,4

2002

0

0

-17,4

15,8

0

580,5

446,1

-3,4

55,7

59,3

0

1136,7

2003

0

0

-4,2

16,1

0

430,0

444,5

-4,3

54,2

38,8

0

975,1

2004

0

0

-8,4

16,7

0

-1661,8

447,7

-14,9

54,1

58,6

0

-1108,0

2005

0

0

-6,7

17,3

0

-737,8

392,9

-16,6

53,9

67,0

0

-230,0

2006

0

0

-6,1

18,1

0

-1914,6

372,7

-17,9

55,1

58,6

0

-1434,0

2007

0

0

-17,8

18,6

0

-1582,9

345,7

-18,4

57,0

38,3

0

-1159,6

2008

0

0

-7,5

18,5

0

-1670,7

329,9

-22,6

58,3

59,0

0

-1235,1

2009

0

0

-13,9

18,5

0

-1861,1

273,8

-26,3

58,1

43,9

0

-1507,0

2010

0

0

-18,3

19,2

0

-1326,6

229,5

-20,3

58,4

38,5

0

-1019,6

2011

0

0

-21,1

20,5

0

-1077,8

204,8

-20,7

55,8

24,7

0

-814,0

2012

0

0

-20,7

20,2

0

-519,1

-457,0

-19,6

53,5

12,2

0

-930,4

2013

0

0

-19,7

20,9

0

-1546,5

-59,2

-22,5

50,7

18,9

0

-1557,4

2014

0

0

-20,3

20,9

0

-1031,1

-60,7

-31,7

50,8

13,4

0

-1058,7

2015

0

0

-14,5

21,4

0

-1182,1

-45,7

-33,5

49,2

5,3

0

-1199,9

2016

0

0

-15,8

22,4

0

-1471,0

97,2

-31,7

45,5

-0,3

0

-1353,7

2017

0

0

-15,6

22,5

0

-1512,1

108,3

-33,5

41,0

-0,3

0

-1389,7

2018

0

0

-15,9

23,8

0

-1509,9

-414,3

-35,7

42,3

-0,4

0

-1910,1

2019

0

0

-19,0

24,6

0

-1527,0

116,0

-37,1

50,1

-0,5

0

-1392,9

CO

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-127,7

0

0

0

4411,4

341,1

5935,0

5222,3

0

15782,1

1991

0

0

-159,6

0

0

0

3635,8

-29,8

5610,1

6405,6

0

15462,2

1992

0

0

-191,0

0

0

0

3109,1

-494,6

4313,5

3644,2

0

10381,2

1993

0

0

-213,2

0

0

0

2186,1

-12,2

4146,3

4489,2

0

10596,3

1994

0

0

-176,5

0

0

0

2882,6

-6,0

3900,1

4530,2

0

11130,3

1995

0

0

-165,9

0

0

0

2595,7

-36,1

3723,6

4660,3

0

10777,5

1996

0

0

-219,0

0

0

0

2713,5

-18,0

3702,3

5067,4

0

11246,1

1997

0

0

-202,9

0

0

0

2971,4

-17,9

3564,3

5868,1

0

12183,0

1998

0

0

-184,9

0

0

0

3456,9

-17,8

3524,8

5319,5

0

12098,5

1999

0

0

-196,2

0

0

0

2897,7

-17,7

3239,2

8645,3

0

14568,4

2000

0

0

-158,0

0

0

0

3635,5

-17,6

3093,8

4806,2

0

11359,9

2001

0

0

-166,8

0

0

0

2496,0

-23,4

3025,5

7006,7

0

12338,0

2002

0

0

-167,1

0

0

0

2837,2

-17,4

2969,0

7910,9

0

13532,5

2003

0

0

-8,4

0

0

0

2825,0

-17,3

2892,1

5174,3

0

10865,6

2004

0

0

-16,5

0

0

0

2755,2

0,0

2906,5

7812,2

0

13457,4

2005

0

0

-15,6

0

0

0

2357,0

0,0

2887,9

8934,5

0

14163,8

2006

0

0

-12,4

0

0

0

2238,1

0,0

2969,2

7821,9

0

13016,8

2007

0

0

-188,3

0

0

0

2143,2

1,3

3079,4

5110,3

0

10145,9

2008

0

0

-14,1

0

0

0

2174,3

0,0

3153,6

7864,6

0

13178,3

2009

0

0

-112,6

0

0

0

1884,0

0,0

3144,6

5857,7

0

10773,7

2010

0

0

-180,5

0

0

0

1680,5

0,0

3202,3

5554,6

0

10256,9

2011

0

0

-203,1

0

0

0

1557,1

0,0

3049,3

3862,4

0

8265,7

2012

0

0

-199,7

0

0

0

19,2

0,0

2959,5

2285,1

0

5064,1

2013

0

0

-185,2

0

0

0

84,9

0,0

2829,1

2469,0

0

5197,9

2014

0

0

-193,6

0

0

0

83,8

0,0

2840,6

1780,8

0

4511,6

2015

0

0

-197,4

0

0

0

126,8

-8,5

2759,9

701,8

0

3382,6

2016

0

0

-206,0

0

0

0

1031,1

0,0

2553,9

-44,5

0

3334,5

2017

0

0

-203,0

0

0

0

1101,9

0,0

2300,1

-40,6

0

3158,4

2018

0

0

-191,6

0

0

0

133,3

-766,2

2401,7

-49,6

0

1527,7

2019

62,3

0

96,6

0

0

0

-100,9

0,0

2207,1

-78,7

0

2186,4

NH3

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

0

26,40

0

0

-5,2

-0,27

550,9

-6730,0

305,1

-6158,2

1991

0

0

0

23,69

0

0

-2,7

-0,19

501,7

-5915,8

291,9

-5393,3

1992

0

0

0

24,10

0

0

-0,5

-0,26

452,5

-4997,5

289,7

-4521,6

1993

0

0

0

24,37

0

0

-0,9

-0,19

399,8

-5264,2

317,1

-4841,1

1994

0

0

0

26,40

0

0

-1,1

-0,13

351,5

-5162,6

311,9

-4785,9

1995

0

0

0

27,08

0

0

3,5

-0,16

305,9

-4737,9

292,8

-4401,5

1996

0

0

0

27,75

0

0

6,0

-0,21

256,8

-4762,0

291,4

-4471,6

1997

0

0

0

23,01

0

0

9,6

-0,18

207,7

-4726,8

284,9

-4486,7

1998

0

0

0

27,08

0

0

12,2

-0,18

158,6

-4792,5

281,9

-4594,8

1999

0

0

0

35,04

0

0

13,3

-0,18

109,5

-5251,9

292,1

-5094,3

2000

0

0

0

39,93

0

0

15,6

-0,18

60,4

-4986,6

290,2

-4870,9

2001

0

0

0

41,99

0

0

15,7

-0,18

11,0

-4984,4

300,9

-4915,9

2002

0

0

0

42,78

0

0

17,2

-0,20

-37,8

-5137,1

314,5

-5115,2

2003

0

0

0

43,73

0

0

17,9

-0,20

-87,4

-5571,2

310,9

-5597,2

2004

0

0

0

45,22

0

0

20,6

-0,20

-136,4

-6485,4

317,3

-6556,3

2005

0

0

0

46,84

0

0

26,8

-0,22

-184,6

-5589,0

305,8

-5700,1

2006

0

0

0

49,14

0

0

44,8

-0,23

-234,2

-6430,4

311,7

-6570,9

2007

0

0

0

50,23

0

0

62,3

-0,24

-285,6

-6057,6

332,0

-6230,9

2008

0

0

0

50,15

0

0

76,2

-0,28

-331,5

-5191,6

367,2

-5397,1

2009

0

0

0

50,14

0

0

72,8

-0,32

-377,6

-5697,7

385,5

-5952,6

2010

0

0

0

52,10

0

0

53,2

-0,24

-428,6

-5779,5

392,0

-6103,0

2011

0

0

0

55,45

0

0

41,9

-0,25

-476,5

-5811,5

382,5

-6191,0

2012

0

0

0

54,80

0

0

40,3

-0,23

-475,6

-5702,5

388,1

-6083,2

2013

0

0

0

56,46

0

0

38,9

-0,27

-474,1

-5590,4

391,2

-5969,4

2014

0

0

0

56,70

0

0

35,0

-0,29

-470,0

-5686,9

395,1

-6065,4

2015

0

0

-0,32

55,26

0

0

39,4

-0,29

-476,1

-6104,4

379,8

-6486,4

2016

0

0

-0,31

102,62

0

0

53,3

-0,29

-457,5

-6259,6

380,6

-6561,8

2017

0

0

-0,31

81,51

0

0

47,9

-0,31

-454,7

-6315,2

376,9

-6641,1

2018

0

0

-0,30

39,67

0

0

31,6

-0,33

-449,7

-5768,2

353,5

-6147,2

2019

0

0

-0,17

0

0

0

24,8

-0,34

-441,2

-5760,5

370,4

-6177,4

TSP

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-35,2

27594,0

0

0

-2,0

-3,6

491,7

454,1

0

28498,9

1991

0

0

-30,2

23852,6

0

0

1,9

-0,18

464,7

557,0

0

24845,8

1992

0

0

-27,6

20366,1

0

0

3,4

15,0

356,9

316,9

0

21030,7

1993

0

0

-31,2

24693,9

0

0

0,4

-0,73

343,0

390,4

0

25395,8

1994

0

0

-26,8

27412,5

0

0

-0,6

-0,56

322,5

393,9

0

28101,0

1995

0

0

-24,9

28752,8

0

0

1,9

0,26

307,9

405,2

0

29443,1

1996

0

0

-38,6

28262,3

0

0

3,0

-0,64

306,1

440,6

0

28972,7

1997

0

0

-35,0

24179,1

0

0

15,7

-0,44

294,6

510,3

0

24964,2

1998

0

0

-31,7

17439,0

0

0

22,8

-0,63

291,3

462,6

0

18183,4

1999

0

0

-38,3

4703,3

0

0

24,9

-0,82

267,9

751,8

0

5708,7

2000

0

0

-23,6

6004,9

0

0

55,2

-1,0

250,2

417,9

0

6703,7

2001

0

0

-25,1

4721,8

0

0

43,5

-0,95

244,5

609,3

0

5593,1

2002

0

0

-23,9

4164,9

0

0

76,0

-1,4

239,8

687,9

0

5143,2

2003

0

0

-4,0

-3424,8

0

0

103,6

-1,6

233,4

449,9

0

-2643,4

2004

0

0

-5,8

-16369,5

0

0

115,3

-2,4

234,4

679,3

0

-15348,6

2005

0

0

-6,4

-19614,2

0

0

140,8

-2,7

233,0

776,9

0

-18472,7

2006

0

0

-5,2

-15412,6

0

0

129,3

-3,0

239,4

680,2

0

-14371,9

2007

0

0

-26,5

-12407,6

0

0

133,5

-3,0

248,2

444,4

0

-11611,0

2008

0

0

-5,3

-17482,6

0

0

132,7

-3,9

254,2

683,9

0

-16421,0

2009

0

0

-17,1

-11815,5

0

0

137,6

-4,6

253,4

509,4

0

-10936,8

2010

0

0

-25,1

2313,3

0

0

118,6

-3,6

257,7

482,0

0

3143,0

2011

0

0

-28,2

-8613,6

0

0

108,0

-3,7

245,4

334,8

0

-7957,3

2012

0

0

-27,5

-3294,9

0

0

-48,8

-3,5

237,8

197,6

0

-2939,1

2013

0

0

-25,5

-2750,7

0

0

-31,9

-4,0

227,1

214,7

0

-2370,3

2014

0

0

-26,6

5272,3

0

0

-37,7

-6,3

227,9

154,9

0

5584,5

2015

0

0

-108,7

-18042,9

0

0

-32,0

-8,0

221,4

61,0

0

-17909,1

2016

0

0

-106,7

-3338,6

0

0

56,5

-6,3

204,8

-3,9

0

-3194,3

2017

0

0

-105,8

-17624,3

0

0

72,4

-6,7

184,4

-3,5

0

-17483,5

2018

0

0

-103,8

-2956,4

0

0

-37,3

-11,9

192,3

-4,3

0

-2921,4

2019

59,2

0

-72,9

-27922,1

0

0

-101,8

-7,4

176,8

-6,8

0

-27875,0

PM2,5

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-33,7

770,3

0

0

-9,4

-4,7

444,7

422,8

0

1590,0

1991

0

0

-28,3

653,6

0

0

-4,4

-1,7

420,3

518,6

0

1558,2

1992

0

0

-25,8

596,1

0

0

-2,3

13,2

323,0

295,0

0

1199,3

1993

0

0

-29,4

728,8

0

0

-3,8

-2,1

310,5

363,4

0

1367,4

1994

0

0

-25,4

717,3

0

0

-5,8

-1,5

292,0

366,8

0

1343,4

1995

0

0

-23,4

760,9

0

0

-3,3

-0,9

278,7

377,3

0

1389,3

1996

0

0

-37,1

719,7

0

0

-2,6

-2,2

277,1

410,3

0

1365,2

1997

0

0

-33,5

507,5

0

0

7,7

-1,7

266,8

475,1

0

1221,8

1998

0

0

-30,2

272,9

0

0

12,7

-2,0

263,8

430,7

0

948,0

1999

0

0

-36,0

-125,2

0

0

14,6

-2,2

242,5

699,9

0

793,6

2000

0

0

-20,9

-66,3

0

0

42,1

-2,4

229,1

389,1

0

570,7

2001

0

0

-22,3

-83,3

0

0

32,8

-2,4

224,0

567,3

0

716,0

2002

0

0

-21,1

-340,8

0

0

59,8

-3,0

219,7

640,5

0

555,1

2003

0

0

-4,0

-801,8

0

0

84,0

-3,3

214,0

418,9

0

-92,2

2004

0

0

-5,8

-1462,4

0

0

92,9

-4,1

215,0

632,5

0

-532,0

2005

0

0

-6,4

-1504,5

0

0

113,8

-4,7

213,6

723,3

0

-464,9

2006

0

0

-5,2

-1260,0

0

0

101,1

-5,0

219,6

633,3

0

-316,3

2007

0

0

-23,2

-1204,2

0

0

101,4

-5,1

227,7

413,7

0

-489,7

2008

0

0

-5,3

-1663,9

0

0

99,4

-6,4

233,2

636,7

0

-706,4

2009

0

0

-15,2

-1174,3

0

0

101,7

-7,5

232,5

474,2

0

-388,6

2010

0

0

-21,9

-499,9

0

0

85,7

-5,8

236,6

449,4

0

244,0

2011

0

0

-24,7

-928,5

0

0

74,9

-5,9

225,3

312,4

0

-346,5

2012

0

0

-24,0

-743,1

0

0

-35,9

-5,6

218,5

184,7

0

-405,4

2013

0

0

-22,2

-818,4

0

0

-26,5

-6,4

208,7

199,9

0

-464,9

2014

0

0

-23,2

-462,2

0

0

-27,6

-9,3

209,6

144,2

0

-168,6

2015

0

0

-38,0

-1114,8

0

0

-24,3

-10,7

203,6

56,8

0

-927,5

2016

0

0

-38,3

-732,1

0

0

27,9

-9,3

188,3

-3,6

0

-567,1

2017

0

0

-38,0

-1148,6

0

0

34,7

-9,9

169,6

-3,3

0

-995,4

2018

0

0

-37,7

-837,6

0

0

-34,2

-15,3

177,0

-4,0

0

-751,7

2019

14,8

0

-32,7

-1639,9

0

0

-68,2

-11,0

162,7

-6,4

0

-1580,6

PM10

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

1990

0

0

-34,6

8313,9

0

0

-5,9

-3,6

478,2

446,3

0

9194,4

1991

0

0

-29,4

7232,0

0

0

-1,4

-0,2

452,0

547,4

0

8200,4

1992

0

0

-26,8

6087,1

0

0

0,4

15,0

347,2

311,4

0

6734,4

1993

0

0

-30,4

7373,4

0

0

-1,8

-0,7

333,7

383,6

0

8057,8

1994

0

0

-26,2

8444,4

0

0

-3,3

-0,6

313,8

387,1

0

9115,3

1995

0

0

-24,3

8819,8

0

0

-0,8

0,3

299,6

398,3

0

9492,7

1996

0

0

-38,0

8731,5

0

0

0,1

-0,6

297,8

433,0

0

9423,9

1997

0

0

-34,3

7768,2

0

0

11,5

-0,4

286,7

501,5

0

8533,1

1998

0

0

-31,0

5854,2

0

0

17,5

-0,6

283,5

454,6

0

6578,1

1999

0

0

-37,3

2117,2

0

0

19,5

-0,8

260,7

738,8

0

3098,1

2000

0

0

-22,4

2508,8

0

0

48,4

-1,0

244,6

410,7

0

3189,1

2001

0

0

-23,8

2010,9

0

0

37,8

-0,9

239,0

598,8

0

2861,8

2002

0

0

-22,7

2490,9

0

0

67,5

-1,4

234,4

676,0

0

3444,8

2003

0

0

-4,0

869,0

0

0

93,3

-1,6

228,3

442,2

0

1627,1

2004

0

0

-5,8

-2221,9

0

0

103,6

-2,4

229,3

667,6

0

-1229,7

2005

0

0

-6,4

-3371,3

0

0

126,6

-2,7

227,9

763,5

0

-2262,4

2006

0

0

-5,2

-2471,8

0

0

114,4

-3,0

234,2

668,4

0

-1463,0

2007

0

0

-25,1

-1504,5

0

0

116,6

-3,0

242,8

436,7

0

-736,4

2008

0

0

-5,3

-2134,5

0

0

115,1

-3,9

248,6

672,1

0

-1107,8

2009

0

0

-16,3

-1311,4

0

0

118,7

-4,6

247,9

500,6

0

-465,2

2010

0

0

-23,7

2218,8

0

0

101,3

-3,6

252,2

474,2

0

3019,2

2011

0

0

-26,7

-723,7

0

0

90,6

-3,7

240,2

329,6

0

-93,7

2012

0

0

-25,9

787,3

0

0

-42,2

-3,5

232,8

194,8

0

1143,3

2013

0

0

-24,0

1243,4

0

0

-29,1

-4,0

222,3

211,0

0

1619,5

2014

0

0

-25,1

3320,8

0

0

-32,6

-6,3

223,2

152,2

0

3632,2

2015

0

0

-65,8

-3721,8

0

0

-28,1

-8,0

216,8

60,0

0

-3546,9

2016

0

0

-65,2

777,0

0

0

41,3

-6,3

200,5

-3,8

0

943,5

2017

0

0

-64,7

-3533,3

0

0

52,5

-6,7

180,6

-3,5

0

-3375,0

2018

0

0

-63,7

1201,2

0

0

-35,8

-11,9

188,4

-4,2

0

1274,1

2019

29,7

0

-48,8

-6161,8

0

0

-84,7

-7,4

173,2

-6,7

0

-6106,6

Cd

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-0,18

0

0

0

0,04

0,001626

10,4

68,9

0

79,1

1991

0

0

-0,21

0

0

0

0,03

0,017669

9,8

84,5

0

94,1

1992

0

0

-0,20

0

0

0

0,03

-0,05316

7,5

48,1

0

55,3

1993

0

0

-0,21

0

0

0

0,02

-0,00129

7,1

59,2

0

66,2

1994

0

0

-0,17

0

0

0

0,03

-0,00064

6,7

59,8

0

66,3

1995

0

0

-0,17

0

0

0

0,03

-0,00387

6,4

61,5

0

67,7

1996

0

0

-0,18

0

0

0

0,03

-0,00192

6,4

66,9

0

73,1

1997

0

0

-0,18

0

0

0

0,04

-0,00191

6,1

77,4

0

83,4

1998

0

0

-0,18

0

0

0

0,05

-0,0019

6,0

70,2

0

76,1

1999

0

0

-0,27

0

0

0

0,05

-0,00189

5,6

114,1

0

119,4

2000

0

0

-0,30

0

0

0

0,06

-0,00188

4,3

63,4

0

67,5

2001

0

0

-0,32

0

0

0

0,05

-0,0025

4,2

92,4

0

96,4

2002

0

0

-0,32

0

0

0

0,08

-0,00186

4,1

104,4

0

108,2

2003

0

0

0,00

0

0

0

0,09

-0,00185

4,0

68,3

0

72,3

2004

0

0

0,00

0

0

0

0,10

1,42E-05

4,0

103,1

0

107,1

2005

0

0

0,00

0

0

0

0,13

1,43E-05

4,0

117,9

0

122,0

2006

0

0

0,00

0

0

0

0,13

1,43E-05

4,0

103,2

0

107,4

2007

0

0

-0,37

0

0

0

0,15

0,001767

4,2

67,4

0

71,4

2008

0

0

0,00

0

0

0

0,15

1,44E-05

4,3

103,8

0

108,2

2009

0

0

-0,21

0

0

0

0,17

1,43E-05

4,3

77,3

0

81,5

2010

0

0

-0,35

0

0

0

0,15

1,45E-05

4,3

73,3

0

77,4

2011

0

0

-0,39

0

0

0

0,15

1,47E-05

4,1

51,0

0

54,8

2012

0

0

-0,39

0

0

0

-0,05

1,45E-05

3,9

30,1

0

33,6

2013

0

0

-0,36

0

0

0

-0,02

1,44E-05

3,7

32,6

0

35,9

2014

0

0

-0,38

0

0

0

-0,05

1,46E-05

3,7

23,5

0

26,7

2015

0

0

-0,77

0

0

0

-0,03

-0,01143

3,6

9,3

0

12,0

2016

0

0

-0,78

0

0

0

0,13

1,46E-05

3,3

-0,6

0

2,0

2017

0

0

-0,77

0

0

0

0,17

1,46E-05

3,0

-0,5

0

1,8

2018

0

0

-0,76

0

0

0

0,00

1,44E-05

3,0

-0,7

0

1,6

2019

-0,32

0

-0,62

0

0

0

-0,14

1,43E-05

2,8

-1,0

0

0,7

Hg

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

0,5

0

0

0

-8,4

0,000254

0

11,0

0

3,1

1991

0

0

-0,2

0

0

0

-6,3

-0,0155

0

13,4

0

7,0

1992

0

0

-1,1

0

0

0

-5,8

0,000262

0

7,6

0

0,8

1993

0

0

-1,2

0

0

0

-6,1

0,000265

0

9,4

0

2,1

1994

0

0

-1,0

0

0

0

-6,6

0,000267

0

9,5

0

1,9

1995

0

0

-0,9

0

0

0

-7,0

0,000269

0

9,8

0

1,9

1996

0

0

-1,1

0

0

0

-7,6

0,000271

0

10,6

0

2,0

1997

0

0

-1,0

0

0

0

-8,4

0,000272

0

12,3

0

2,9

1998

0

0

-0,8

0

0

0

-8,9

0,000272

0

11,2

0

1,5

1999

0

0

-0,1

0

0

0

-9,4

0,000274

0

18,1

0

8,6

2000

0

0

-0,1

0

0

0

-9,4

0,000277

0

10,1

0

0,6

2001

0

0

-0,1

0

0

0

-9,5

0,000279

0

14,7

0

5,2

2002

0

0

-0,1

0

0

0

-9,9

0,000279

0

16,6

0

6,6

2003

0

0

0,0

0

0

0

-10,5

0,000282

0

10,9

0

0,3

2004

0

0

-0,1

0

0

0

-10,6

0,000284

0

16,4

0

5,7

2005

0

0

0,0

0

0

0

-10,8

0,000287

0

18,8

0

7,9

2006

0

0

0,0

0

0

0

-11,3

0,000287

0

16,4

0

5,1

2007

0

0

-0,1

0

0

0

-11,9

0,005531

0

10,7

0

-1,3

2008

0

0

-0,1

0

0

0

-11,5

0,000287

0

16,5

0

5,0

2009

0

0

-0,1

0

0

0

-11,4

0,000287

0

12,3

0

0,8

2010

0

0

-0,1

0

0

0

-11,0

0,000289

0

11,7

0

0,5

2011

0

0

-0,1

0

0

0

-10,8

0,000295

0

8,1

0

-2,9

2012

0

0

-0,1

0

0

0

-9,9

0,000289

0

4,8

0

-5,2

2013

0

0

-0,1

0

0

0

-10,6

0,000288

0

5,2

0

-5,5

2014

0

0

-0,1

0

0

0

-10,4

0,000292

0

3,7

0

-6,8

2015

0

0

-4,6

0

0

0

-10,9

-0,03393

0

1,5

0

-14,1

2016

0

0

-4,4

0

0

0

-11,1

0,000292

0

-0,1

0

-15,6

2017

0

0

-4,4

0

0

0

-11,7

0,000293

0

-0,1

0

-16,2

2018

0

0

-4,3

0

0

0

-10,6

0,000287

0

-0,1

0

-15,0

2019

-11,5

0

-2,6

0

0

0

-10,9

0,000286

0

-0,2

0

-25,2

Pb

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-2,6

0

0

0

7404,8

0,002273

52,8

8,6

0

7463,7

1991

0

0

-3,2

0

0

0

5851,0

0,109311

50,0

10,6

0

5908,5

1992

0

0

-3,0

0

0

0

4659,0

-0,06914

38,6

6,0

0

4700,5

1993

0

0

-3,1

0

0

0

3055,5

-0,00153

37,2

7,4

0

3096,9

1994

0

0

-2,5

0

0

0

4218,3

-0,00067

35,0

7,5

0

4258,3

1995

0

0

-2,6

0

0

0

3244,8

-0,00488

33,5

7,7

0

3283,3

1996

0

0

-2,7

0

0

0

2575,9

-0,00234

33,3

8,4

0

2614,8

1997

0

0

-2,7

0

0

0

2349,8

-0,00232

32,1

9,7

0

2388,8

1998

0

0

-2,6

0

0

0

2499,4

-0,00231

31,7

8,8

0

2537,2

1999

0

0

-4,0

0

0

0

1942,3

-0,0023

29,0

14,3

0

1981,6

2000

0

0

-4,5

0

0

0

1902,9

-0,00228

30,5

7,9

0

1936,8

2001

0

0

-4,7

0

0

0

875,6

-0,00309

29,9

11,6

0

912,4

2002

0

0

-4,8

0

0

0

642,5

-0,00226

29,4

13,0

0

680,1

2003

0

0

0,0

0

0

0

237,4

-0,00224

28,7

8,5

0

274,6

2004

0

0

0,0

0

0

0

163,2

0,00019

28,9

12,9

0

205,0

2005

0

0

0,0

0

0

0

113,5

0,000191

28,7

14,7

0

157,0

2006

0

0

0,0

0

0

0

83,1

0,000191

29,6

12,9

0

125,6

2007

0

0

-5,6

0

0

0

86,9

0,022967

30,7

8,4

0

120,6

2008

0

0

0,0

0

0

0

88,2

0,000192

31,5

13,0

0

132,7

2009

0

0

-3,1

0

0

0

94,9

0,000191

31,4

9,7

0

132,9

2010

0

0

-5,3

0

0

0

82,1

0,000193

32,2

9,2

0

118,1

2011

0

0

-5,9

0

0

0

80,7

0,000196

30,6

6,4

0

111,8

2012

0

0

-5,8

0

0

0

193,2

0,000193

29,9

3,8

0

221,0

2013

0

0

-5,4

0

0

0

-29,4

0,000192

28,7

4,1

0

-2,1

2014

0

0

-5,7

0

0

0

-43,5

0,000194

28,9

2,9

0

-17,4

2015

0

0

-9,4

0

0

0

-42,9

-0,14846

28,1

1,2

0

-23,3

2016

0

0

-9,5

0

0

0

78,8

0,000195

26,0

-0,1

0

95,2

2017

0

0

-9,4

0

0

0

96,1

0,000195

23,4

-0,1

0

110,0

2018

0

0

-9,3

0

0

0

203,7

0,000191

24,6

-0,1

0

218,8

2019

-13,1

0

-8,1

0

0

0

-36,0

0,00019

22,6

-0,1

0

-34,8

DIOX

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

g I-TEQ

1990

0

0

-0,0202

0

0

0

0,008

-0,31

0,99

39,15

0

39,82

1991

0

0

-0,0246

0

0

0

0,007

-0,23

0,93

48,02

0

48,70

1992

0

0

-0,0241

0

0

0

0,006

-0,29

0,70

27,32

0

27,71

1993

0

0

-0,0252

0

0

0

0,004

-0,22

0,67

33,65

0

34,08

1994

0

0

-0,02

0

0

0

0,006

-0,15

0,63

33,96

0

34,42

1995

0

0

-0,0205

0

0

0

0,005

-0,18

0,59

34,93

0

35,33

1996

0

0

-0,0222

0

0

0

0,006

-0,24

0,59

37,99

0

38,32

1997

0

0

-0,0217

0

0

0

0,007

-0,20

0,56

43,99

0

44,34

1998

0

0

-0,0212

0

0

0

0,010

-0,20

0,56

39,88

0

40,22

1999

0

0

-0,0309

0

0

0

0,010

-0,20

0,52

64,81

0

65,11

2000

0

0

-0,0339

0

0

0

0,012

-0,20

0,24

36,03

0

36,04

2001

0

0

-0,0356

0

0

0

0,010

-0,20

0,22

52,52

0

52,52

2002

0

0

-0,0362

0

0

0

0,016

-0,22

0,21

59,30

0

59,27

2003

0

0

-0,0003

0

0

0

0,020

-0,23

0,20

38,79

0

38,78

2004

0

0

-0,0004

0

0

0

0,024

-0,23

0,19

58,56

0

58,55

2005

0

0

-0,0004

0

0

0

0,032

-0,25

0,20

66,97

0

66,95

2006

0

0

-0,0004

0

0

0

0,035

-0,26

0,19

58,63

0

58,60

2007

0

0

-0,0418

0

0

0

0,042

-0,27

0,20

38,31

0

38,24

2008

0

0

-0,0004

0

0

0

0,045

-0,32

0,20

58,95

0

58,88

2009

0

0

-0,0237

0

0

0

0,050

-0,36

0,20

43,91

0

43,77

2010

0

0

-0,0399

0

0

0

0,046

-0,27

0,19

41,64

0

41,56

2011

0

0

-0,0446

0

0

0

0,046

-0,28

0,18

28,95

0

28,86

2012

0

0

-0,044

0

0

0

-0,008

-0,26

0,16

17,13

0

16,97

2013

0

0

-0,0408

0

0

0

-0,003

-0,30

0,14

18,51

0

18,30

2014

0

0

-0,0428

0

0

0

-0,003

-0,33

0,13

13,35

0

13,11

2015

0

0

-0,0491

0

0

0

0,000

-0,33

0,13

5,26

0

5,01

2016

0

0

-0,0507

0

0

0

0,035

-0,33

0,11

-0,33

0

-0,565

2017

0

0

-0,05

0

0

0

0,043

-0,35

0,10

-0,30

0

-0,556

2018

0

0

-0,0498

0

0

0

-0,001

-0,37

0,10

-0,37

0

-0,701

2019

0

0

-0,0489

0

0

0

-0,015

-0,39

0,09

-0,59

0

-0,951

PCB

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-0,016

0

0

0

1,8E-06

-0,0008

0

0

0

-0,017

1991

0

0

-0,020

0

0

0

1,5E-06

0,00043

0

0

0

-0,019

1992

0

0

-0,019

0

0

0

1,3E-06

-0,0008

0

0

0

-0,019

1993

0

-0,0011

-0,019

0

0

0

9,1E-07

-0,0006

0

0

0

-0,021

1994

0

0

-0,015

0

0

0

1,2E-06

-0,0004

0

0

0

-0,016

1995

0

0

-0,016

0

0

0

1,1E-06

-0,0005

0

0

0

-0,016

1996

0

0

-0,016

0

0

0

1,2E-06

-0,0006

0

0

0

-0,017

1997

0

0

-0,016

0

0

0

1,6E-06

-0,0005

0

0

0

-0,017

1998

0

0

-0,016

0

0

0

2,1E-06

-0,0005

0

0

0

-0,017

1999

0

0

-0,025

0

0

0

2E-06

-0,0005

0

0

0

-0,025

2000

0

0

-0,028

0

0

0

2,6E-06

-0,0005

0

0

0

-0,029

2001

0

0

-0,030

0

0

0

2,2E-06

-0,0005

0

0

0

-0,030

2002

0

0

-0,030

0

0

0

3,3E-06

-0,0006

0

0

0

-0,031

2003

0

0

0,000

0

0

0

4,2E-06

-0,0006

0

0

0

-0,001

2004

0

0

0,000

0

0

0

5,1E-06

-0,0006

0

0

0

-0,001

2005

0

0

0,000

0

0

0

6,6E-06

-0,0007

0

0

0

-0,001

2006

0

0

0,000

0

0

0

7,1E-06

-0,0007

0

0

0

-0,001

2007

0

0

-0,035

0

0

0

8,6E-06

-0,0007

0

0

0

-0,036

2008

0

0

0,000

0

0

0

9,2E-06

-0,0008

0

0

0

-0,001

2009

0

0

-0,020

0

0

0

1E-05

-0,001

0

0

0

-0,021

2010

0

0

-0,033

0

0

0

9,3E-06

-0,0007

0

0

0

-0,034

2011

0

0

-0,037

0

0

0

9,3E-06

-0,0007

0

0

0

-0,038

2012

0

0

-0,037

0

0

0

-1E-06

-0,0007

0

0

0

-0,037

2013

0

0

-0,034

0

0

0

-6E-07

-0,0008

0

0

0

-0,035

2014

0

0

-0,036

0

0

0

-2E-07

-0,0009

0

0

0

-0,037

2015

0

0

-0,034

0

0

0

3,9E-07

-0,0009

0

0

0

-0,035

2016

0

0

-0,036

0

0

0

7,1E-06

-0,0009

0

0

0

-0,037

2017

0

0

-0,035

0

0

0

8,6E-06

-0,0009

0

0

0

-0,036

2018

0

0

-0,035

0

0

0

-3E-07

-0,001

0

0

0

-0,036

2019

0

0

-0,037

0

0

0

-3E-06

-0,001

0

0

0

-0,038

PAU

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-30,73

0

0

0

2,46

-0,176

6,41

179,61

0

157,58

1991

0

0

-33,22

0

0

0

2,09

-0,013

6,05

220,31

0

195,21

1992

0

0

-38,63

0

0

0

1,91

-0,602

4,64

125,34

0

92,65

1993

0

0

-43,93

0

0

0

1,44

-0,146

4,45

154,40

0

116,22

1994

0

0

-37,22

0

0

0

1,71

-0,096

4,18

155,81

0

124,39

1995

0

0

-34,21

0

0

0

1,77

-0,145

3,99

160,28

0

131,68

1996

0

0

-49,22

0

0

0

1,93

-0,163

3,97

174,28

0

130,79

1997

0

0

-44,77

0

0

0

2,81

-0,139

3,82

201,82

0

163,54

1998

0

0

-40,24

0

0

0

3,55

-0,139

3,77

182,95

0

149,90

1999

0

0

-41,09

0

0

0

3,66

-0,139

3,48

297,34

0

263,25

2000

0

0

-26,78

0

0

0

4,70

-0,140

3,05

165,30

0

146,14

2001

0

0

-28,39

0

0

0

3,94

-0,145

2,97

240,98

0

219,36

2002

0

0

-27,78

0

0

0

5,94

-0,151

2,91

272,08

0

253,00

2003

0

0

-3,83

0

0

0

7,41

-0,154

2,83

177,96

0

184,21

2004

0

0

-6,06

0

0

0

8,61

-0,142

2,84

268,68

0

273,93

2005

0

0

-6,16

0

0

0

10,79

-0,155

2,82

307,28

0

314,58

2006

0

0

-5,15

0

0

0

11,17

-0,161

2,89

269,02

0

277,77

2007

0

0

-30,78

0

0

0

12,88

-0,168

3,00

175,76

0

160,69

2008

0

0

-5,50

0

0

0

13,41

-0,196

3,07

270,48

0

281,27

2009

0

0

-19,76

0

0

0

14,56

-0,224

3,06

201,46

0

199,10

2010

0

0

-29,51

0

0

0

13,22

-0,170

3,10

191,04

0

177,68

2011

0

0

-33,27

0

0

0

13,38

-0,172

2,95

132,84

0

115,73

2012

0

0

-32,53

0

0

0

-3,97

-0,163

2,85

78,59

0

44,78

2013

0

0

-30,25

0

0

0

-1,69

-0,188

2,71

84,92

0

55,49

2014

0

0

-31,54

0

0

0

-3,09

-0,205

2,71

61,25

0

29,12

2015

0

0

-13,29

0

0

0

-2,35

-0,201

2,64

24,14

0

10,93

2016

0

0

-15,33

0

0

0

11,42

-0,204

2,43

-1,53

0

-3,21

2017

0

0

-15,11

0

0

0

14,97

-0,216

2,19

-1,40

0

0,44

2018

0

0

-11,87

0

0

0

-0,96

-0,230

2,28

-1,71

0

-12,49

2019

0

0

-23,72

0

0

0

-10,34

-0,239

2,09

-2,71

0

-34,92

As

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-0,2807

0

0

0

0,0898

6E-05

40,87

0,501

0

41,18

1991

0

0

-0,492

0

0

0

0,0757

1,2589

38,48

0,615

0

39,94

1992

0

0

-0,6277

0

0

0

0,069

7E-05

28,95

0,350

0

28,74

1993

0

0

-0,6786

0

0

0

0,0516

7E-05

27,71

0,431

0

27,51

1994

0

0

-0,5443

0

0

0

0,0617

7E-05

25,89

0,435

0

25,84

1995

0

0

-0,532

0

0

0

0,0618

7E-05

24,59

0,447

0

24,56

1996

0

0

-0,5893

0

0

0

0,0678

7E-05

24,42

0,486

0

24,38

1997

0

0

-0,5654

0

0

0

0,0973

7E-05

23,40

0,563

0

23,49

1998

0

0

-0,5329

0

0

0

0,1224

7E-05

23,10

0,510

0

23,20

1999

0

0

-0,6013

0

0

0

0,1256

7E-05

21,58

0,830

0

21,93

2000

0

0

-0,6576

0

0

0

0,1591

7E-05

10,90

0,461

0

10,86

2001

0

0

-0,6913

0

0

0

0,1231

7E-05

10,23

0,672

0

10,33

2002

0

0

-0,7112

0

0

0

0,1891

7E-05

9,80

0,759

0

10,03

2003

0

0

-0,0024

0

0

0

0,2285

7E-05

9,36

0,496

0

10,08

2004

0

0

-0,0138

0

0

0

0,262

7E-05

9,09

0,750

0

10,09

2005

0

0

-0,0038

0

0

0

0,3163

7E-05

9,15

0,857

0

10,32

2006

0

0

-0,0061

0

0

0

0,3268

7E-05

9,11

0,751

0

10,18

2007

0

0

-0,8157

0

0

0

0,3692

0,0071

9,39

0,490

0

9,44

2008

0

0

-0,0119

0

0

0

0,3844

7E-05

9,54

0,755

0

10,67

2009

0

0

-0,4678

0

0

0

0,4158

7E-05

9,49

0,562

0

10,00

2010

0

0

-0,7854

0

0

0

0,3809

7E-05

8,99

0,533

0

9,12

2011

0

0

-0,8799

0

0

0

0,382

7E-05

8,68

0,371

0

8,55

2012

0

0

-0,8701

0

0

0

-0,1367

7E-05

7,80

0,219

0

7,01

2013

0

0

-0,8091

0

0

0

-0,0648

7E-05

6,95

0,237

0

6,32

2014

0

0

-0,8466

0

0

0

-0,1219

7E-05

6,85

0,171

0

6,05

2015

0

0

-5,1443

0

0

0

-0,0933

-0,0459

6,56

0,067

0

1,35

2016

0

0

-5,021

0

0

0

0,3231

7E-05

5,91

-0,0043

0

1,21

2017

0

0

-4,9723

0

0

0

0,4312

7E-05

5,38

-0,0039

0

0,84

2018

0

0

-4,8676

0

0

0

-0,0152

7E-05

5,11

-0,0048

0

0,22

2019

0

0

-3,2367

0

0

0

-0,39

7E-05

4,78

-0,0076

0

1,14

Cr

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-1,50

0

0

0

2,86

0,0085

1,05

6,26

0

8,68

1991

0

0

-1,72

0

0

0

2,41

1,3026

1,00

7,68

0

10,68

1992

0

0

-1,63

0

0

0

2,20

-0,266

0,76

4,37

0

5,44

1993

0

0

-1,71

0

0

0

1,65

-0,006

0,73

5,38

0

6,05

1994

0

0

-1,37

0

0

0

1,97

-0,003

0,69

5,43

0

6,72

1995

0

0

-1,40

0

0

0

1,98

-0,019

0,66

5,59

0

6,81

1996

0

0

-1,58

0

0

0

2,18

-0,009

0,65

6,08

0

7,32

1997

0

0

-1,53

0

0

0

3,15

-0,009

0,63

7,04

0

9,28

1998

0

0

-1,48

0

0

0

3,96

-0,009

0,62

6,38

0

9,47

1999

0

0

-2,17

0

0

0

4,09

-0,009

0,57

10,37

0

12,85

2000

0

0

-2,27

0

0

0

5,17

-0,009

0,52

5,76

0

9,17

2001

0

0

-2,39

0

0

0

4,01

-0,012

0,51

8,40

0

10,51

2002

0

0

-2,42

0

0

0

6,18

-0,009

0,50

9,49

0

13,74

2003

0

0

-0,04

0

0

0

7,49

-0,009

0,48

6,21

0

14,13

2004

0

0

-0,06

0

0

0

8,60

0,0005

0,48

9,37

0

18,39

2005

0

0

-0,06

0

0

0

10,39

0,0005

0,48

10,72

0

21,53

2006

0

0

-0,05

0

0

0

10,73

0,0005

0,49

9,38

0

20,56

2007

0

0

-2,78

0

0

0

12,16

0,0093

0,51

6,13

0

16,02

2008

0

0

-0,05

0

0

0

12,63

0,0005

0,52

9,43

0

22,53

2009

0

0

-1,59

0

0

0

13,75

0,0005

0,52

7,03

0

19,71

2010

0

0

-2,66

0

0

0

12,57

0,0005

0,53

6,66

0

17,10

2011

0

0

-2,97

0

0

0

12,60

0,0005

0,51

4,63

0

14,77

2012

0

0

-2,93

0

0

0

-4,11

0,0005

0,49

2,74

0

-3,80

2013

0

0

-2,72

0

0

0

-1,87

0,0005

0,47

2,96

0

-1,16

2014

0

0

-2,84

0

0

0

-3,81

0,0005

0,47

2,14

0

-4,06

2015

0

0

-5,75

0

0

0

-2,91

-0,057

0,45

0,84171

0

-7,42

2016

0

0

-5,76

0

0

0

10,61

0,0005

0,42

-0,0534

0

5,22

2017

0

0

-5,69

0

0

0

14,19

0,0005

0,38

-0,0487

0

8,82

2018

0

0

-5,62

0

0

0

0,18

0,0005

0,39

-0,0595

0

-5,11

2019

0

0

-4,60

0

0

0

-12,33

0,0005

0,36

-0,0944

0

-16,67

Cu

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-1,92

0

0

0

60,50

-1,66

20,71

5,72

0

83,35

1991

0

0

-2,19

0

0

0

51,05

-1,21

19,55

7,01

0

74,20

1992

0

0

-2,07

0

0

0

46,66

-10,85

14,90

3,99

0

52,63

1993

0

0

-2,16

0

0

0

35,08

-1,61

14,30

4,91

0

50,53

1994

0

0

-1,72

0

0

0

41,68

-1,04

13,42

4,96

0

57,29

1995

0

0

-1,77

0

0

0

41,96

-1,82

12,78

5,10

0

56,25

1996

0

0

-1,97

0

0

0

46,10

-1,85

12,70

5,55

0

60,53

1997

0

0

-1,92

0

0

0

66,72

-1,59

12,21

6,42

0

81,84

1998

0

0

-1,87

0

0

0

83,93

-1,59

12,06

5,82

0

98,36

1999

0

0

-2,77

0

0

0

86,65

-1,59

11,16

9,46

0

102,90

2000

0

0

-2,94

0

0

0

109,70

-1,60

8,69

5,26

0

119,11

2001

0

0

-3,09

0

0

0

84,86

-1,71

8,41

7,67

0

96,14

2002

0

0

-3,13

0

0

0

130,91

-1,71

8,21

8,66

0

142,93

2003

0

0

-0,04

0

0

0

158,39

-1,74

7,96

5,66

0

170,23

2004

0

0

-0,06

0

0

0

181,84

-1,45

7,94

8,55

0

196,81

2005

0

0

-0,07

0

0

0

219,37

-1,59

7,91

9,78

0

235,40

2006

0

0

-0,06

0

0

0

226,92

-1,65

8,07

8,56

0

241,84

2007

0

0

-3,61

0

0

0

256,14

-1,56

8,36

5,59

0

264,92

2008

0

0

-0,06

0

0

0

266,83

-2,01

8,54

8,61

0

281,92

2009

0

0

-2,06

0

0

0

288,34

-2,30

8,52

6,41

0

298,91

2010

0

0

-3,44

0

0

0

264,77

-1,74

8,54

6,08

0

274,20

2011

0

0

-3,85

0

0

0

265,43

-1,77

8,15

4,23

0

272,20

2012

0

0

-3,79

0

0

0

-113,14

-1,67

7,79

2,50

0

-108,32

2013

0

0

-3,52

0

0

0

-48,45

-1,92

7,34

2,70

0

-43,85

2014

0

0

-3,69

0

0

0

-89,33

-2,10

7,34

1,95

0

-85,82

2015

0

0

-5,40

0

0

0

-68,03

-3,06

7,12

0,77

0

-68,60

2016

0

0

-5,49

0

0

0

224,34

-2,09

6,55

-0,05

0

223,27

2017

0

0

-5,42

0

0

0

300,42

-2,21

5,91

-0,04

0

298,66

2018

0

0

-5,38

0

0

0

-26,78

-2,36

6,07

-0,05

0

-28,50

2019

0

0

-4,84

0

0

0

-297,94

-2,45

5,60

-0,09

0

-299,72

Ni

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-1,22

0

0

0

0,46

2,20

0

4,07

0

5,52

1991

0

0

-1,51

0

0

0

0,39

62,53

0

4,99

0

66,41

1992

0

0

-1,46

0

0

0

0,36

1,67

0

2,84

0

3,41

1993

0

0

-1,51

0

0

0

0,26

1,56

0

3,50

0

3,82

1994

0

0

-1,19

0

0

0

0,32

1,06

0

3,53

0

3,72

1995

0

0

-1,23

0

0

0

0,32

1,29

0

3,63

0

4,01

1996

0

0

-1,29

0

0

0

0,35

1,71

0

3,95

0

4,72

1997

0

0

-1,27

0

0

0

0,50

1,42

0

4,57

0

5,22

1998

0

0

-1,25

0

0

0

0,62

1,42

0

4,15

0

4,94

1999

0

0

-1,90

0

0

0

0,64

1,43

0

6,74

0

6,90

2000

0

0

-2,16

0

0

0

0,81

1,44

0

3,75

0

3,83

2001

0

0

-2,27

0

0

0

0,62

1,43

0

5,46

0

5,25

2002

0

0

-2,31

0

0

0

0,96

1,57

0

6,17

0

6,38

2003

0

0

0,00

0

0

0

1,15

1,61

0

4,03

0

6,79

2004

0

0

0,00

0

0

0

1,32

1,65

0

6,09

0

9,05

2005

0

0

0,00

0

0

0

1,59

1,80

0

6,97

0

10,36

2006

0

0

0,00

0

0

0

1,65

1,87

0

6,10

0

9,62

2007

0

0

-2,67

0

0

0

1,86

2,12

0

3,98

0

5,29

2008

0

0

0,00

0

0

0

1,94

2,28

0

6,13

0

10,35

2009

0

0

-1,51

0

0

0

2,09

2,61

0

4,57

0

7,75

2010

0

0

-2,55

0

0

0

1,91

1,97

0

4,33

0

5,66

2011

0

0

-2,85

0

0

0

1,92

2,00

0

3,01

0

4,08

2012

0

0

-2,81

0

0

0

-0,69

1,90

0

1,78

0

0,18

2013

0

0

-2,61

0

0

0

-0,34

2,18

0

1,92

0

1,15

2014

0

0

-2,74

0

0

0

-0,62

2,38

0

1,39

0

0,41

2015

0

0

-6,67

0

0

0

-0,48

1,19

0

0,55

0

-5,42

2016

0

0

-6,64

0

0

0

1,63

2,37

0

-0,03

0

-2,68

2017

0

0

-6,57

0

0

0

2,17

2,51

0

-0,03

0

-1,92

2018

0

0

-6,47

0

0

0

-0,10

2,67

0

-0,04

0

-3,94

2019

-15,64

0

-5,04

0

0

0

-1,96

2,78

0

-0,06

0

-19,92

Se

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-0,227

0

0

0

0,059

0,214

7,13

1,57

0

8,74

1991

0

0

-0,299

0

0

0

0,050

0,386

6,72

1,92

0

8,78

1992

0

0

-0,365

0

0

0

0,045

0,145

5,09

1,09

0

6,01

1993

0

0

-0,406

0

0

0

0,033

0,151

4,88

1,35

0

6,01

1994

0

0

-0,336

0

0

0

0,041

0,102

4,57

1,36

0

5,74

1995

0

0

-0,317

0

0

0

0,040

0,124

4,35

1,40

0

5,59

1996

0

0

-0,409

0

0

0

0,044

0,165

4,32

1,52

0

5,64

1997

0

0

-0,38

0

0

0

0,062

0,137

4,15

1,76

0

5,73

1998

0

0

-0,348

0

0

0

0,079

0,137

4,10

1,60

0

5,56

1999

0

0

-0,367

0

0

0

0,080

0,138

3,81

2,59

0

6,25

2000

0

0

-0,309

0

0

0

0,102

0,139

2,51

1,44

0

3,88

2001

0

0

-0,326

0

0

0

0,081

0,138

2,40

2,10

0

4,40

2002

0

0

-0,329

0

0

0

0,122

0,151

2,33

2,37

0

4,65

2003

0

0

-0,02

0

0

0

0,147

0,155

2,25

1,55

0

4,08

2004

0

0

-0,035

0

0

0

0,169

0,160

2,23

2,34

0

4,86

2005

0

0

-0,032

0

0

0

0,206

0,175

2,22

2,68

0

5,25

2006

0

0

-0,028

0

0

0

0,213

0,182

2,25

2,35

0

4,96

2007

0

0

-0,371

0

0

0

0,242

0,206

2,33

1,53

0

3,94

2008

0

0

-0,031

0

0

0

0,253

0,221

2,38

2,36

0

5,18

2009

0

0

-0,224

0

0

0

0,272

0,252

2,37

1,76

0

4,43

2010

0

0

-0,357

0

0

0

0,248

0,191

2,33

1,67

0

4,08

2011

0

0

-0,401

0

0

0

0,250

0,194

2,24

1,16

0

3,44

2012

0

0

-0,395

0

0

0

-0,061

0,184

2,10

0,685

0

2,51

2013

0

0

-0,367

0

0

0

-0,030

0,211

1,95

0,740

0

2,50

2014

0

0

-0,384

0

0

0

-0,058

0,230

1,94

0,534

0

2,26

2015

0

0

-2,124

0

0

0

-0,044

0,112

1,87

0,210

0

0,027

2016

0

0

-2,076

0

0

0

0,212

0,229

1,72

-0,0134

0

0,067

2017

0

0

-2,056

0

0

0

0,278

0,243

1,55

-0,0122

0

0,003

2018

0

0

-2,014

0

0

0

0,002

0,259

1,56

-0,0149

0

-0,208

2019

0

0

-1,355

0

0

0

-0,183

0,269

1,44

-0,0236

0

0,152

Zn

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-53,5

0

0

0

22,9

0,69

1852,6

43,8

0

1866,5

1991

0

0

-46,1

0

0

0

19,3

0,23

1750,6

53,8

0

1777,8

1992

0

0

-41,6

0

0

0

17,5

-4,8

1343,4

30,6

0

1345,1

1993

0

0

-46,7

0

0

0

13,0

0,27

1290,9

37,7

0

1295,1

1994

0

0

-40,0

0

0

0

15,7

0,23

1213,5

38,0

0

1227,5

1995

0

0

-37,5

0

0

0

15,7

-0,04

1158,1

39,1

0

1175,4

1996

0

0

-57,3

0

0

0

17,1

0,24

1151,3

42,5

0

1153,9

1997

0

0

-52,1

0

0

0

24,3

0,18

1108,0

49,3

0

1129,7

1998

0

0

-47,3

0

0

0

30,7

0,18

1095,5

44,7

0

1123,8

1999

0

0

-58,5

0

0

0

31,2

0,19

1008,2

72,6

0

1053,6

2000

0

0

-37,6

0

0

0

40,0

0,19

923,9

40,4

0

966,9

2001

0

0

-39,9

0

0

0

31,6

0,13

901,8

58,8

0

952,4

2002

0

0

-38,3

0

0

0

47,6

0,22

884,0

66,4

0

960,0

2003

0

0

-5,8

0

0

0

57,8

0,23

860,4

43,4

0

956,0

2004

0

0

-8,3

0

0

0

66,2

0,42

863,4

65,6

0

987,3

2005

0

0

-9,3

0

0

0

80,9

0,46

858,3

75,0

0

1005,4

2006

0

0

-7,6

0

0

0

83,5

0,47

881,3

65,7

0

1023,4

2007

0

0

-42,7

0

0

0

95,0

0,70

913,8

42,9

0

1009,7

2008

0

0

-7,6

0

0

0

99,4

0,56

935,5

66,0

0

1093,9

2009

0

0

-27,1

0

0

0

106,7

0,63

932,8

49,2

0

1062,1

2010

0

0

-40,3

0

0

0

97,4

0,49

947,2

46,6

0

1051,3

2011

0

0

-45,3

0

0

0

97,9

0,50

902,4

32,4

0

987,9

2012

0

0

-44,2

0

0

0

-28,5

0,48

873,3

19,2

0

820,2

2013

0

0

-40,9

0

0

0

-12,8

0,54

832,8

20,7

0

800,4

2014

0

0

-42,7

0

0

0

-24,0

0,58

835,7

15,0

0

784,4

2015

0

0

-21,9

0

0

0

-18,2

-0,80

811,5

5,9

0

776,5

2016

0

0

-24,4

0

0

0

83,0

0,58

750,3

-0,4

0

809,1

2017

0

0

-24,2

0

0

0

109,2

0,61

676,0

-0,3

0

761,3

2018

0

0

-24,7

0

0

0

-4,0

0,64

703,8

-0,4

0

675,3

2019

0

0

-34,1

0

0

0

-78,7

0,67

647,1

-0,7

0

534,4

HCB

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-5,9E-05

0

0

0

7,9E-06

0

0

0

0

-5,1E-05

1991

0

0

-7,2E-05

0

0

0

6,5E-06

0,0001

0

0

0

6,2E-05

1992

0

0

-6,8E-05

0

0

0

5,6E-06

0

0

0

0

-6,3E-05

1993

0

0

-7,0E-05

0

0

0

3,9E-06

0

0

0

0

-6,6E-05

1994

0

0

-5,5E-05

0

0

0

5,2E-06

0

0

0

0

-5,0E-05

1995

0

0

-5,8E-05

0

0

0

4,9E-06

0

0

0

0

-5,3E-05

1996

0

0

-6,0E-05

0

0

0

5,2E-06

0

0

0

0

-5,5E-05

1997

0

0

-5,9E-05

0

0

0

6,6E-06

0

0

0

0

-5,3E-05

1998

0

0

-5,9E-05

0

0

0

8,6E-06

0

0

0

0

-5,0E-05

1999

0

0

-9,0E-05

0

0

0

8,4E-06

0

0

0

0

-8,2E-05

2000

0

0

-1,0E-04

0

0

0

1,1E-05

0

0

0

0

-9,2E-05

2001

0

0

-1,1E-04

0

0

0

9,4E-06

0

0

0

0

-9,9E-05

2002

0

0

-1,1E-04

0

0

0

1,4E-05

0

0

0

0

-9,7E-05

2003

0

0

0

0

0

0

1,8E-05

0

0

0

0

1,8E-05

2004

0

0

0

0

0

0

2,2E-05

0

0

0

0

2,2E-05

2005

0

0

0

0

0

0

3,0E-05

0

0

0

0

3,0E-05

2006

0

0

0

0

0

0

3,3E-05

0

0

0

0

3,3E-05

2007

0

0

-1,3E-04

0

0

0

4,0E-05

1E-05

0

0

0

-7,3E-05

2008

0

0

0

0

0

0

4,3E-05

-4E-18

0

0

0

4,3E-05

2009

0

0

-7,2E-05

0

0

0

4,8E-05

-9E-18

0

0

0

-2,3E-05

2010

0

0

-1,2E-04

0

0

0

4,4E-05

0

0

0

0

-7,7E-05

2011

0

0

-1,4E-04

0

0

0

4,5E-05

0

0

0

0

-9,1E-05

2012

0

0

-1,3E-04

0

0

0

-6,4E-06

0

0

0

0

-1,4E-04

2013

0

0

-1,2E-04

0

0

0

-2,7E-06

-8E-18

0

0

0

-1,3E-04

2014

0

0

-1,3E-04

0

0

0

-9,4E-07

8E-18

0

0

0

-1,3E-04

2015

0

0

-7,7E-04

0

0

0

1,7E-06

-9E-05

0

0

0

-8,6E-04

2016

0

0

-7,5E-04

0

0

0

3,5E-05

-6E-18

0

0

0

-7,2E-04

2017

0

0

-7,4E-04

0

0

0

4,2E-05

0

0

0

0

-7,0E-04

2018

0

0

-7,3E-04

0

0

0

-1,2E-06

7E-18

0

0

0

-7,3E-04

2019

0

0

-4,9E-04

0

0

0

-1,2E-05

0

0

0

0

-5,0E-04

BC

SNAP

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

UKUPNO

Jedinica

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1990

0

0

-20,08

0

0

0

0,404

-0,110

2,18

85,89

0

68,28

1991

0

0

-18,87

0

0

0

0,342

-0,008

2,05

105,35

0

88,87

1992

0

0

-20,86

0

0

0

0,317

-0,376

1,57

59,94

0

40,58

1993

0

0

-24,17

0

0

0

0,244

-0,091

1,50

73,83

0

51,32

1994

0

0

-20,90

0

0

0

0,284

-0,060

1,41

74,51

0

55,24

1995

0

0

-18,81

0

0

0

0,298

-0,090

1,34

76,65

0

59,39

1996

0

0

-29,50

0

0

0

0,327

-0,102

1,34

83,34

0

55,40

1997

0

0

-26,44

0

0

0

0,485

-0,087

1,28

96,51

0

71,75

1998

0

0

-23,45

0

0

0

0,608

-0,087

1,27

87,49

0

65,83

1999

0

0

-23,48

0

0

0

0,639

-0,087

1,17

142,19

0

120,43

2000

0

0

-11,76

0

0

0

0,809

-0,087

0,921

79,05

0

68,93

2001

0

0

-12,55

0

0

0

0,705

-0,091

0,892

115,24

0

104,20

2002

0

0

-11,79

0

0

0

1,07

-0,094

0,870

130,11

0

120,17

2003

0

0

-2,91

0

0

0

1,35

-0,096

0,844

85,10

0

84,29

2004

0

0

-4,45

0

0

0

1,58

-0,089

0,842

128,49

0

126,37

2005

0

0

-4,68

0

0

0

1,99

-0,097

0,839

146,94

0

144,99

2006

0

0

-3,87

0

0

0

2,06

-0,101

0,856

128,64

0

127,60

2007

0

0

-12,70

0

0

0

2,38

-0,105

0,887

84,05

0

74,51

2008

0

0

-4,05

0

0

0

2,46

-0,123

0,907

129,35

0

128,55

2009

0

0

-8,89

0

0

0

2,71

-0,140

0,904

96,34

0

90,92

2010

0

0

-12,12

0

0

0

2,46

-0,106

0,907

91,36

0

82,49

2011

0

0

-13,73

0

0

0

2,49

-0,108

0,866

63,52

0

53,04

2012

0

0

-13,30

0

0

0

-0,860

-0,102

0,827

37,58

0

24,15

2013

0

0

-12,36

0

0

0

-0,367

-0,117

0,781

40,61

0

28,54

2014

0

0

-12,85

0

0

0

-0,674

-0,128

0,781

29,29

0

16,42

2015

0

0

1,80

0

0

0

-0,513

-0,125

0,757

11,54

0

13,46

2016

0

0

0,73

0

0

0

2,13

-0,127

0,697

-0,732

0

2,69

2017

0

0

0,70

0

0

0

2,81

-0,135

0,629

-0,667

0

3,34

2018

0

0

4,05

0

0

0

-0,209

-0,144

0,646

-0,816

0

3,53

2019

0

0

-5,76

0

0

0

-2,25

-0,150

0,596

-1,295

0

-8,86

Prilog 9. Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM10 i PM2,5

Tablica P9-1 Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM10 i PM2,5 prema NFR kategoriji ispuštanja

NFR

Naziv izvora / sektora

PM emisije: kondenzacijaka komponenta je:

EF referenca i komentari

uključena

isključena

1A1a

Public electricity and heat production

ne

da

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5, koji se izračunavaju iz izravnih emisija za velike točkaste izvore (LPS) i godišnje uzeti iz EPR baze, isključuju kondenziranu komponentu. Metoda koja se koristi za mjerenje emisije PM10 je gravimetrijska metoda, a uzorci za to moraju biti suhi. Gravimetrijska metoda u hrvatskom pravu, je referentna metoda za određivanje masene koncentracije lebdećih čestica, opisana normom HRN EN 12341 za frakciju PM10. Za izvore koji nisu LCP, faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2.5 su zadani iz GB2016 i ti PM faktori predstavljaju filtrirane emisije PM i temelje se na definiranom sadržaju pepela.

1A1b

Petroleum refining

ne

da

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju)

1A1c

Manufacture of solid fuels and other energy industries

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016, a osnova tih faktora emisije nije se mogla utvrditi u referenci.

1A2a

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Iron and steel

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2b

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Non-ferrous metals

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2c

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Chemicals

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2d

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Pulp, Paper and Print

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2e

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Food processing, beverages and tobacco

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2f

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Non-metallic minerals

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A2gvii

Mobile Combustion in manufacturing industries and construction: (please specify in the IIR)

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).

1A2gviii

Stationary combustion in manufacturing industries and construction: Other (please specify in the IIR)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A3ai(i)

International aviation LTO (civil)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2013 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3aii(i)

Domestic aviation LTO (civil)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2013 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3bi

Road transport: Passenger cars

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz COPERT IV koji je Tier 3 pristup u skladu s GB2016. Prema GB2016 smatra se da maseni faktori emisije PM uključuju i materijal koji se može filtrirati i kondenzirati. Masa čestica prikupljenih na filteru održavana je ispod 52 ° C tijekom uzorkovanja razrijeđenih ispušnih plinova. To odgovara ukupnim (filtrirajuće i kondenzirajuće) PM2.5. Smatra se da su krupne ispušne PM (tj. promjer >2,5 µm) zanemariv, stoga PM = PM2,5.

1A3bii

Road transport: Light duty vehicles

yes

no

1A3biii

Road transport: Heavy duty vehicles and buses

yes

no

1A3biv

Road transport: Mopeds & motorcycles

yes

no

1A3bv

Road transport: Gasoline evaporation

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

1A3bvi

Road transport: Automobile tyre and brake wear

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3bvii

Road transport: Automobile road abrasion

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3c

Railways

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3di(ii)

International inland waterways

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3dii

National navigation (shipping)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1A3ei

Pipeline transport

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

1A3eii

Other (please specify in the IIR)

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

1A4ai

Commercial/institutional: Stationary

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A4aii

Commercial/institutional: Mobile

IE

IE

IE: 1A4aii

1A4bi

Residential: Stationary

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A4bii

Residential: Household and gardening (mobile)

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).

1A4ci

Agriculture/Forestry/ Fishing: Stationary

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i ti faktori emisije su pregledani i nejasno je da li predstavljaju filtrirane PM ili ukupne PM (filtrirane i kondenzirajuće) emisije.

1A4cii

Agriculture/Forestry/ Fishing: Off-road vehicles and other machinery

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti faktori emisije predstavljaju ukupne emisije PM (frakcije koje se mogu filtrirati i kondenzirati).

1A4ciii

Agriculture/Forestry/ Fishing: National fishing

IE

IE

IE: 1A3dii

1A5a

Other stationary (including military)

IE

IE

IE: 1A4a

1A5b

Other, Mobile (including military, land based and recreational boats)

IE

IE

IE: 1A4a, 1A3b(i-iv)

1B1a

Fugitive emission from solid fuels: Coal mining and handling

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1B1b

Fugitive emission from solid fuels: Solid fuel transformation

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1B1c

Other fugitive emissions from solid fuels

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

1B2ai

Fugitive emissions oil: Exploration, production, transport

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1B2aiv

Fugitive emissions oil: Refining / storage

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1B2av

Distribution of oil products

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

1B2b

Fugitive emissions from natural gas (exploration, production, processing, transmission, storage, distribution and other)

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

1B2c

Venting and flaring (oil, gas, combined oil and gas)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

1B2d

Other fugitive emissions from energy production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2A1

Cement production

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2A2

Lime production

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2A3

Glass production

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2A5a

Quarrying and mining of minerals other than coal

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2A5b

Construction and demolition

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2A5c

Storage, handling and transport of mineral products

IE

IE

IE: 2A1, 2A2, 2A3, 2A5a, 2A5b

2A6

Other mineral products (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2B1

Ammonia production

NA/NE

NA/NE

U GB2019 ne postoji faktor emisije za PM2,5, a ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP i PM10.

2B2

Nitric acid production

NA/NE

NA/NE

U GB2019 ne postoji faktor emisije za PM2,5, a ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP i PM10.

2B3

Adipic acid production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2B5

Carbide production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2B6

Titanium dioxide production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2B7

Soda ash production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2B10a

Chemical industry: Other(please specify in the IIR)

NE

NE

Nema faktora emisije za TSP, PM10 i PM2,5 u GB2019.

2B10b

Storage, handling and transport of chemical products (please specify in the IIR)

IE

IE

IE: 2B10a

2C1

Iron and steel production

no

yes

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju (European Commission, 2001)).

2C2

Ferroalloys production

no

yes

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju).

2C3

Aluminium production

no

yes

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti PM faktori predstavljaju samo filtrirane emisije PM (isključujući bilo koju kondenziranu frakciju).

2C4

Magnesium production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C5

Lead production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C6

Zinc production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C7a

Copper production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C7b

Nickel production

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C7c

Other metal production (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2C7d

Storage, handling and transport of metal products (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2D3a

Domestic solvent use including fungicides

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

2D3b

Road paving with asphalt

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i ti PM faktori predstavljaju filtrirane emisije PM s Nnote da US EPA (2004) uključuje kondenzirajuće faktore emisije PM i faktore za kontrolirano postrojenje.

2D3c

Asphalt roofing

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2D3d

Coating applications

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

2D3e

Degreasing

NE

NE

Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2019.

2D3f

Dry cleaning

NE

NE

Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2019.

2D3g

Chemical products

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

2D3h

Printing

NE

NE

Ne postoji faktor emisije za PM2,5 u GB2019.

2D3i

Other solvent use (please specify in the IIR)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2G

Other product use (please specify in the IIR)

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2H1

Pulp and paper industry

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

2H2

Food and beverages industry

NE

NE

Nema faktora emisije za TSP, PM10 i PM2,5 u GB2019.

2H3

Other industrial processes (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2I

Wood processing

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2019.

2J

Production of POPs

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

2K

Consumption of POPs and heavy metals
(e.g. electrical and scientific equipment)

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

2L

Other production, consumption, storage, transportation or handling of bulk products (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

3B1a

Manure management - Dairy cattle

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B1b

Manure management - Non-dairy cattle

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B2

Manure management - Sheep

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B3

Manure management - Swine

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4a

Manure management - Buffalo

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

3B4d

Manure management - Goats

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4e

Manure management - Horses

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4f

Manure management - Mules and asses

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4gi

Manure mangement -Laying hens

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4gii

Manure mangement -Broilers

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4giii

Manure mangement -Turkeys

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4giv

Manure management -Other poultry

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3B4h

Manure management - Other animals (please specify in IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

3Da1

Inorganic N-fertilizers (includes also urea application)

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Da2a

Animal manure applied to soils

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Da2b

Sewage sludgeapplied to soils

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Da2c

Other organic fertilisers applied to soils
(including compost)

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Da3

Urine and dung deposited by grazing animals

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Da4

Crop residues applied to soils

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Db

Indirect emissions from managed soils

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Dc

Farm-level agricultural operations including storage, handling and transport of agricultural products

yes

no

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2016 i daje se informacija da su procesi koji rezultiraju emisijom čestica u velikoj mjeri niskotemperaturne mehaničke aktivnosti, a emisije vjerojatno neće uključivati znatne količine kondenzirajućeg materijala u obliku PM.

3Dd

Off-farm storage, handling and transport of bulk agricultural products

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2016.

3De

Cultivated crops

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3Df

Use of pesticides

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

3F

Field burning of agricultural residues

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

3I

Agriculture other (please specify in the IIR)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

5A

Biološka obrada otpada - odlaganje krutog otpada na tlo

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

5B1

Biološka obrada otpada - kompostiranje

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2.5 u GB2019.

5B2

Biološka obrada otpada - anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima

NA

NA

Ova aktivnost ne rezultira emisijama TSP, PM10 i PM2,5.

5C1a

Spaljivanje komunalnog otpada

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

5C1bi

Spaljivanje proizvodnog otpada

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

5C1bii

Spaljivanje opasnog otpada

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

5C1biii

Spaljivanje bolničkog otpada

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

5C1biv

Spaljivanje mulja iz pročišćavanja otpadnih voda

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

5C1bv

Kremiranje

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

5C1bvi

Spaljivanje ostalog otpada (specificirati u IIR-u)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj

5C2

Spaljivanje otpada na otvorenom

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

5D1

Upravljanje otpadnim vodama kućanstava

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2019.

5D2

Upravljanje otpadnim vodama industrije

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2019.

5D3

Ostali otpad (specificirati u IIR-u)

NE

NE

Nema faktora emisije za PM10 i PM2,5 u GB2019.

5E

Ostali otpad

nejasno

nejasno

Faktori emisije koji se koriste za TSP, PM10 i PM2,5 su zadani iz GB2019 i nema informacija o uključivanju ili isključivanju kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM.

6A

Ostalo (uključeno u nacionalnu sumu za cijeli teritorij) (specificirati u IIR-u)

NO

NO

Ova aktivnost ne postoji u Hrvatskoj