Popis tablica

Tablica S3-1 Emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju zakiseljavanje, eutrofikaciju i fotokemijsko onečišćenje u Republici Hrvatskoj, 2020. godina 15

Tablica S3-2 Emisija čestica u Republici Hrvatskoj, 2020. godina 16

Tablica S3-3 Emisija teških metala u Republici Hrvatskoj, 2020. godina 17

Tablica S3-4 Emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari u Republici Hrvatskoj, 2020. godina 18

Tablica S4-1 Rekalkulacije i objašnjenja za razlika između podnesenih ukupnih emisija onečišćujućih tvari za 2019. u IIR 2021 i u IIR 2022 19

Tablica S5-1 Provedena poboljšanja i druge aktivnosti u IIR 2022 27

Tablica S6-1 Planirana poboljšanje proračuna za sljedeći ili jedan od sljedećih inventara 29

Tablica 1.1-1 Status međunarodnih ugovora koji su doneseni u okviru CLRTAP 34

Tablica 1.1-2 Emisijske kvote (vršne emisije) onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku s rokovima postizanja 36

Tablica 1.1-3 Obveze smanjenja emisija za SO2, NOx, NH3, NMHOS i PM2,5 u skladu s novom NECD za Hrvatsku 36

Tablica 1.1-4 Razine emisija POO sukladno Protokolu POO 37

Table 1.1-5 Sažetak zahtjeva za godišnjim izvješćivanjem za proračun i izvještavanje o emisijama prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD 37

Tablica 1.1-6 Sažetak zahtjeva za dvogodišnjim i četverogodišnjim izvješćivanjem prema nacionalnoj Uredbi NEC, međunarodnoj CLRTAP i europskoj NECD 38

Tablici 1.1-7 Trend ukupnih emisija Republike Hrvatske po onečišćujućoj tvari za odabrane godine i promjene u emisiji zadnje povijesne godine s 1990. i s prethodnom godinom 40

Tablici 1.1-8 Emisija u 2005. i 2020. g. s prikazom obveza Republike Hrvatske i njihovog ispunjenje obzirom na GP i NECD po onečišćujućoj tvari 40

Tablica 1.1-9 Glavne razlike u izvještavanju prema CLRTAP, NECD i UNFCCC u perspektivi obračunavanja u nacionalnim totalima 41

Tablica 1.4-2 Službeni i ostali izvori podataka o aktivnostima za NFR sektore 47

Tablica 1.5-1 Ključne kategorije izvorae u 2020. za hrvatski inventar emisija 54

Tablica 1.7.2-1 Primijenjene razine nesigurnosti za podatke o aktivnosti i izvori podataka po NFR sektorskoj agregaciji 61

Tablica 1.7.2-2 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za SO2, NO2, NMHOS, CO, TSP, PM10, PM2,5, BC, PAU, HCB, PCDD/PCDF 62

Tablica 1.7.2-3 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za teške metale, NH3 i PCB 62

Tablica 1.7.2-4 Primijenjena razina nesigurnosti faktora emisije za PM2,5, PM10 i TSP u sektoru 1.A.4 62

Tablica 1.7.3-1 Sažetak procjene nesigurnosti za Hrvatsku i ukupne emisije onečišćujućih tvari u 2020. g. 63

Tablica 1.8-1 Oznake korištene u NFR tablicama 64

Tablica 1.8.1-1 Objašnjenje NE 64

Tablica 1.8.2-1 Objašnjenje IE 65

Tablica 1.8.3-1 Pod-sektori objašnjeni pod kodom „Ostali“ 66

Tablica 2-1: utjecaj uključivanja LPS (oba NFR) na nacionalnu emisiju u 1990. i 2019. godini 70

Tablica 2.1-1: Emisija SO2 (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno, s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 73

Tablica 2.2-1 Emisija NOx (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 75

Tablica 2.3-1 Emisija NH3 (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 77

Tablica 2.4-1 Emisije tvari koje uzrokuju zakiseljavanje i eutrofikaciju izražene u ekvivalentima kiselosti (*) 78

Tablica 2.5-1 Emisija CO (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 81

Tablica 2.6-1 Emisija NMHOS (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 82

Tablica 2.7.1-1 Emisija TSP (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 85

Tablica 2.7.2-1 Emisija PM10 (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 87

Tablica 2.7.3-1 Emisija PM2,5 (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 89

Tablica 2.7.4-1 Emisija BC (kt/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 91

Tablica 2.8.1-1 Emisija Pb (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 93

Tablica 2.8.2-1 Emisija Cd (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 95

Tablica 2.8.3-1 Emisija Hg (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 96

Tablica 2.9.1-1 Emisija As (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 98

Tablica 2.9.2-1 Emisija Cr (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 99

Tablica 2.9.3-1 Emisija Cu (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 101

Tablica 2.9.4-1 Emisija Ni (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 102

Tablica 2.9.5-1 Emisija Se (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 104

Tablica 2.9.6-1 Emisija Zn (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 105

Tablica 2.10-1 Postojane organske onečišćujuće tvari (POO) 106

Tablica 2.10.1-1 Emisija PCDD/PCDF (g I-TEQ/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 108

Tablica 2.10.2-1 Emisija PAU (t/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 109

Tablica 2.10.3-1 Emisija HCB (kg/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 111

Tablica 2.10.4-1 Emisija PCB (kg/god) po SNAP nomenklaturi i ukupno s postotnom razlikom emisije u odnosu na 1990. i prethodnu povijesnu godinu po SNAP kategorijama i ukupno 113

Tablica 3.2-1 Proizvodni kapaciteti HE, TE i NE Krško 120

Tablica 3.2-2 Proizvodni kapaciteti industrije nafte i maziva 121

Tablica 3.4-1 Trend broja cestovnih vozila koja koriste fosilna goriva po tipu (´000) 134

Tablica 3.4-2 Tip i klasa vozila, njihova brzina i udio vožnje na pojedinom tipu cesta 135

Tablica 3.4-7 Procijenjeni faktori emisije razine 2 za NOx za razdoblje 1990. – 2020. godine, NFR 1.A.3.d.ii 138

Tablica 3.4-8 Podaci o godišnjem broju dolazaka u pomorske luke prema kategoriji broda, 1990. – 2020. 140

Tablica 3.4-9 Podaci o godišnjem broju dolazaka u riječne luke prema kategoriji broda, 1990. – 2020. 140

Tablica 3.4-11 Podaci o količinama benzina za dvotaktne i četverotaktne beninske motore za pomorski promet i unutarnju plovidbu 141

Tablica 3.4-12 Procijenjena prosječna snaga glavnog motora (kW) prema kategoriji broda za razdolje 1990. – 2020. godine 141

Tablica 3.5-1 Udjeli tehnologija prema IIASA GAINS modelu i ekspertnoj procjeni za Republiku Hrvatsku 145

Tablica 3.5-2 Tri seta udjela tehnologija izgaranja prema rezultatima anketa u 2017. i 2019. g. s procijenjenim setom udjela za 2017. g. 145

Tablica 3.5-3 Udjeli tehnologija temeljeni na rezultatima ankete, ekspertnoj procjeni temeljenoj na istraživanju i IIASA GAINS modelu 146

Tablica 3.5-4 Struktura tehnologije za distribuciju krutog goriva i biomase u sektoru kućanstva 146

Tablica 3.5-5 Struktura tehnologije za distribuciju tekućeg i plinovitog goriva u sektoru kućanstva 147

Tablica 3.7-1 Specifikacije vojnih emisija 151

Tablica 3.8-1 Podaci o aktivnostima NFR kategorije 1.B.1.a, 1.B.1.b, 1.B.1.c, 1.B.2.i i 1.B.3 155

Tablica 3.8-2 Podaci o aktivnosti za potkategoriju NFR 1.B.2.a.iv, prikazani po aktivnostima 157

Tablica 3.8-3 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, za relevantne SNAP kodove 0505 158

Tablica 3.8-4 Podaci o aktivnostima u NFR kategoriji 1.B.2.a.v, SNAP kod 0504 159

Tablica 3.8-5 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.c Baklje 161

Tablica 3.8-6 Tier 2 faktori emisije za proračun emisija NMHOS za NFR 1.B.2.b.ii 162

Tablica 3.8-7 Podaci o aktivnosti za NFR 1.B.2.b 163

Tablica 4.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.A.1, 2.A.2, 2.A.3 i 2.A.5.a 173

Tablica 4.1-2 Podaci o aktivnostima za kategoriju izvora 2.A.5.b (osim izgradnje cesta) 174

Tablica 4.1-3 Prosječna širina cesta u sklopu hrvatske cestovne mreže 175

Tablica 4.1-4 Podaci o aktivnostima za izgradnju cesta 175

Tablica 4.2-1 Podaci o aktivnosti za NFR kodove 2.B.1, 2.B.2 i 2.B.10.a, po SNAP kodovima 180

Tablica 4.2-2 Podaci o aktivnosti za NFR kod 2.B.10.a, po SNAP kodovima 181

Tablica 4.3-1 Trendovi podataka o aktivnosti za NFR kodove 2.C.1, 2.C.2 i 2.C.3, po SNAP kodovima 184

Tablica 4.4-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.a, prikazani po relevantnom SNAP kodu 189

Tablica 4.4-2 Korištenje tehnologija smanjenja emisija 191

Tablica 4.4-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.b, 2.D.3.c, 2.D.3.d, 2.D.3.e i 2.D.3.f, prikazani po relevantnom SNAP kodu 193

Tablica 4.4-4 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.D.3.g, prikazani po relevantnom SNAP kodu 195

Tablica 4.4-5 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.h, 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu 199

Tablica 4.4-6 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.D.3.i, 2.G, prikazani po relevantnom SNAP kodu 200

Tablica 4.4-7 Podaci o aktivnosti za NFR šifre 2.H.1, 2.I i 2.K, prikazani po relevantnom SNAP kodu 201

Tablica 4.48 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 2.H.2, prikazani po relevantnom SNAP kodu 202

Tablica 5.1-1 Udjeli broja životinja s primjenjivim mjerama smanjena u ukupnom broju životinja u 2020. godini 208

Tablica 5.1-2 Potencijali smanjenja korišteni za određivanje redukcijskih faktora za životinjske nastambe 209

Tablica 5.1-3 Potencijali smanjenja korišteni za određivanje redukcijskih faktora za tehnike skladištenja i primjene gnojiva svinja 209

Tablica 5.1-4 Udio tovljenika s mjerama smanjenja i postotno smanjenje emisije 210

Tablica 5.1-5 Udio krmača s mjerama smanjenja i postotno smanjenje emisije 211

Tablica 5.1-6 Udio nesilica s mjerama smanjenja i postotno smanjenje emisije 211

Tablica 5.1-7 Udio brojlera s mjerama smanjenja i postotno smanjenje emisije 212

Tablica 5.1-8 Udio pura s mjerama smanjenja i postotno smanjenje emisije 213

Tablica 5.1-9 Nex* i udio životinja po sustavima gospodarenja za godinu 2020. za svaku kategoriju životinja 214

Tablica 5.1-10 Udio (%) kategorija životinja na silažnoj prehrani za odabrane godine i 2020. godinu 215

Tablica 5.1-11 Izvori podataka o aktivnostima za NFR šifru 3.B Stočarstvo i gospodarenje stajskim gnojivom 215

Tablica 5.1-12 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.1.a, 3.B.1.b, 3.B.2, 3.B.3, 3.B.4.d, 3.B.4.e i 3.B.4.f 215

Tablica 5.1-13 Podatak o aktivnosti za NFR šifre 3.B.4.g.i, 3.B.4.g.ii, 3.B.4.g.iii, i 3.B.4.g.iv 216

Tablica 5.2-1 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.1.a 220

Tablica 5.2-2 Podaci o aktivnosti za NFR 3.D.a.2.b 222

Tablica 5.2-3 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.c 223

Tablica 5.2-4 Podaci o aktivnosti za NFR šifru 3.D.e 224

Tablica 5.2-5 Faktori emisije metodologije Tier 1 za kategoriju izvora 3.D.f Uporaba pesticida 226

Tablica 5.2-6 Godišnja prodaja aktivne tvari u kilogramima za predmetne pesticide u Hrvatskoj 227

Tablica 5.3-1 Zadane vrijednosti za procjenu količine sagorjelih ostataka 230

Tablica 5.3-2 Podaci o površini pod najznačajnijim usjevima koja se spaljuje (stručna procjena) 230

Tablica 5.3-3 Podaci o prinosu najznačajnijih usjeva 231

Tablica 6.1-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.A, 5.B.1, 5.B.2, 5.C.1.b.i, 5.C.1.b.iii, 5.C.1.b.v i 5.C.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima 237

Tablica 6.2-1. Udio suhe tvari u otpadu koji se kompostira (kg kg-1) 239

Tablica 6.3-1 Udio suhe tvari u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg kg-1) 242

Tablica 6.3-2 Udio N u sirovini koja se obrađuje anaerobnom digestijom u bioplinskim postrojenjima (kg N kg-1 ST) 243

Tablica 6.5-1 Izvori prikupljenih podataka za proračun emisije onečišćujućih tvari iz kategorije izvora 5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom 247

Tablica 6.5-2. Površina područja Republike Hrvatske pod šumama, voćnjacima, maslinicima i vinogradima (ha) 247

Tablica 6.5-3. Ostaci od orezivanja iz voćnjaka, maslinika i vinograda (t) 248

Tablica 6.6-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.D.1 i 5.D.2, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima 252

Tablica 6.7-1 Podaci o aktivnosti za NFR 5.E, s prikazanim relevantnim SNAP kodovima 253

Tablica 7.1-1 Podatak o aktivnosti za sektor 11.B – Šumski požari 256

Tablica 7.1-1 Preporučeni faktori emisije za 11.C Ostali prirodni izvori za Divljač skalirani faktori emisije i preporučeni faktor emisije za ljude 257

Tablica 7.2-2 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 1 258

Tablica 7.2-3 Podatak o aktivnosti korišten za proračun emisija iz NFR 11.C – dio 2 259

Table 8.3-1 All findings for CO, PM10 and Black Carbon from the 2021 NECD inventory review 2021 268

Table 8.3-2 All recommendations including those additionally made during the 2021 NECD inventory review and those not implemented from previous reviews, for NOX, NMVOC, SO2, NH3 and PM2.5 269

Table 8.3-3 All findings including those additionally made during the 2021 NECD inventory review and those not implemented from previous reviews, for heavy metals and POPs 276

Table 8.3-4 All findings including those additionally made during the 2021 NECD inventory review and those not implemented from previous reviews of LPS data 276

Table 8.3-5 Recommendations from the 2021 projections review 279

Table 8.3-6 Encouragements from the 2021 projections review 281

Tablica 9.3.1-1 Pretpostavke za projekcije – Energetika (nepokretna i pokretna) 294

Tablica 9.3.1-2 Parametri za projekcije – Energetika: Ukupna potrošnja goriva, WM i WAM scenarij 296

Tablica 9.3.1-3 Parametri za projekcije – Energetika: Proizvodnja električne energije, WM i WAM scenarij 297

Tablica 9.3.1-4 Parametri za projekcije – Energetika: Neposredna potrošnja energije, WM i WAM scenariji 297

Tablica 9.3.1-5 Parametri za projekcije – klima, WM i WAM scenariji 298

Tablica 9.3.1-6 Parametri za projekcije – Energetika: Promet, WM i WAM scenarij 298

Tablica 9.3.2-1 Pretpostavke za projekcije – Proizvodni procesi i uporaba proizvoda 300

Tablica 9.3.2-2 Parametri za projekcije – proizvodni procesi i uporaba proizvoda 301

Tablica 9.3.3-1 Pretpostavke za projekcije – Poljoprivreda 302

Tablica 9.3.3-2 Parametri za projekcije – poljoprivreda 303

Tablica 9.3.4-1 Pretpostavke za projekcije – Otpad 305

Tablica 9.3.4-2 Parametri za projekcije – otpad 306

Tablica 9.4-1 Emisija u 2018. godini, proračunate obveze smanjenja i projekcije emisija za WM i WAM za dva razdoblja 2020. - 2029. i 2030.-nadalje za NOx, SO2, NMHOS, NH3, PM2,5 i BC 307

Tablica 10.2-1 Opći skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija u EMEP mrežu i veza s GNFR i NFR 324

Tablica 10.2-2 Skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija iz sektora Energetika u EMEP mrežu 324

Tablica 10.2-3 Skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija iz sektora IPPU u EMEP mrežu 327

Tablica 10.2-4 Skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija iz sektora Poljoprivreda u EMEP mrežu 328

Tablica 10.2-5 Skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija iz sektora Otpad u EMEP mrežu 329

Tablica 10.2-6 Skupovi podataka za alokaciju nacionalnih emisija u EMEP mrežu iz kategorija koje ne ulaze u ukupne nacionalne emisije 330

Tablica 10.2-7 GNFR kategorije i pripadajući indikatori alokacije 330

Tablica 10.4-1 Popis LPS-a i njihovih emisija za 2020. godinu 340

Tablica P1-1 QA/QC aktivnosti 357

Tablica P3-1 NFR i odgovarajuće SNAP šifre 361

Tablica P4-1 Faktori emisije za 2020. godinu – izvezeno iz CollectER baze podataka 364

Tablica P5-1 Nacionalna enegetska bilanca za 2020. g., naturalne jedinice 423

Tablica P6-1 Podaci o emisijama za glavne onečišćujuće tvari i čestice prema NFR izvorima ispuštanja 433

Tablica P6-2 Podaci o emisijama za CO i teške metale prema NFR izvorima ispuštanja 438

Tablica P6-3 Podaci o emisijama za postojana organska onečišćavala prema NFR izvorima ispuštanja 442

Tablica P6-4 Podaci o aktivnosti prema NFR izvorima ispuštanja 446

Tablica P9-1 Uključivanje / isključivanje kondenzirajuće komponente u faktore emisije PM10 i PM2,5 prema NFR kategoriji ispuštanja 495