Informativno izvješće o inventaru emisija onečišćujućih tvari u zrak na području Republike Hrvatske 2022. (za razdoblje 1990. - 2020.)

Podnesak prema Konvenciji o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (CLRTAP) i Direktivi o nacionalnim gornjim granicama emisije za određene onečišćujuće tvari (NECD 2016/2284/EU)

Autor fotografije: Frane Medić (@fmedicphotography | Unsplash Photo Community)

IIR 2022

Koordinator projekta

Hana Mesić,
Viši savjetnik specijalist u Službi za zaštitu zraka i klimatske aktivnosti,
Zavod za zaštitu okoliša i prirode,
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Koordinator tima za inventar

mr.sc. Mirela Poljanac,
dipl. ing. kem. tehn.,
Ekonerg d.o.o.

Autori

Generalist
mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn. Ekonerg d.o.o.
Energetika
univ. spec. oecoing Iva Švedek, dipl. ing. kem.,
mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn.,
Renata Kos, dipl. ing. rud.,
Borna Glűckselig, mag. ing. agr.,
svi Ekonerg d.o.o.
Proizvodni procesi i uporaba proizvoda
Renata Kos, dipl. ing. rud., Ekonerg d.o.o.
Poljoprivreda
Borna Glűckselig, mag. ing. agr.,
Berislav Marković, mag. ing. prosp. arch.,
svi Ekonerg d.o.o.
Otpad
dr. sc. Andrea Hublin, dipl. ing. kem. tehn.,
dr.sc. Morana Česnik Katulić, mag. ing. ekoinženjerstva,
svi Ekonerg d.o.o.

QA/QC

dr. sc. Vladimir Jelavić, dipl. ing. stroj.,
Valentina Delija-Ružić, dipl. ing. stroj.,
mr.sc. Mirela Poljanac, dipl. ing. kem. tehn.,
svi Ekonerg d.o.o.,
Hana Mesić, MINGOR

Suradnici

dr. sc. Arijan Abrashi, dipl. ing. stroj., Ekonerg d.o.o. – priprema baze podataka o cestovnim vozilima
Damir Hotko, dipl. ing. mat., Ekonerg d.o.o. – izrada web portala LRTAP - CRO