S5 Poboljšanja i druge aktivnosti

Hrvatski IIR 2022 sadrži poboljšanja i druge aktivnosti koje su dovele do promjene u emisijama prikazane su u tablici S5-1.

Tablica S5-1 Provedena poboljšanja i druge aktivnosti u IIR 2022

NFR sektor, Naziv

NFR pod-sektor, Naziv

Opis provedenog poboljšanja

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.1.a.iii Proizvodnja električne energije i topline

Provedena je rekalkulacija direktnih emisija NOx i SO2 za 2019. godinu.

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.2. Izgaranje u industriji

Iz ukupne potrošnje goriva izdvojen novi LPS te su emisije proračunate razinom 2.

Provedena rekalkulacija FE za niz 2015.-2019. za ektralako loživo ulje.

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.2.f.1 Izgaranje u industriji-ostala industrija

U sklopu unaprjeđenja iz ukupne potrošnje goriva izdvojen je novi LPS te su emisije proračunate razinom 2.

1.A Energetika – izgaranje goriva

1.A.3.b Cestovni promet

Provedene su rekalkulacije zbog korištenja zadnje dostupne verzije COPERT 5 modela (5.5).

1. Energetika

1.A.3.d.ii. Domaći pomorski promet i unutarnja plovidba

Slijedom TERT preporuke da se za kategoriju izvora NFR 1.A.3.d.ii koristi Tier 2 metodologija za proračun emisija, umjesto do tada korištene Tier 1 metodologije, prikupljeni su detaljniji nacionalni podaci o aktivnosti te je provedeno unapređenje proračuna emisije na Tier 2 metodologiju.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.A.3 Proizvodnja stakla

Upotpunjavanje podataka za aktivnost proizvodnja mineralne vune za izvor koji je do sad bio uključen samo u 2019. godini. Rekalkulirane su emisije NH3, TSP, PM10, PM2,5, BC i NMHOS za razdoblje 1990.-2018., te u 2019. godini emisija NMHOS.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.A.5.b Izgradnja i rušenje objekata

Ažuriranje metodologije proračuna s korištenja starog priručnika GB2013 na metodologiju prema GB2019. Navedeno je rezultiralo rekalkulacijom emisija PM2,5, PM10 i TSP za čitavo razdoblje proračuna.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.D.3.b Asfaltiranje prometnica

Uvrštavanje tehnologija smanjenja u proračun i rekalkulacija emisija TSP, PM10 i PM2,5 za čitavo razdoblje proračuna.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.D.3.g Kemijski proizvodi

Za aktivnosti Proizvodnja farmaceutskih proizvoda i Propuhivanje bitumena provedeno je ažuriranje faktora emisije na način da uključuje tehnologije smanjenja, te je za aktivnost Proizvodnja farmaceutskih proizvoda provedeno i ažuriranje podataka o aktivnostima. Rekalkulacija emisija NMHOS provedena je za čitavo razdoblje proračuna.

2 Proizvodni procesi i uporaba proizvoda

2.D.3.i, 2.G Uporaba ostalih otapala i proizvoda

Ažuriranje podataka o aktivnostima za Rashladna maziva i Maziva. Reklakulacija emisija NMHOS provedena je za čitavo razdoblje proračuna.

3. Poljoprivreda

3.B Gospodarenje stajskim gnojivom

Emisije svih relevantnih onečišćujućih tvari rekalkulirane su za razdoblje 2010.-2019. zbog novih podataka o aktivnosti za konje i mule/magarce.

Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. svih relevatnih onečišćujućih tvari za sve kategorije životinja u sektoru 3.B zbog prelaska na metodologiju iz GB2019, koja uključuje korištenje alata „Manure Management N-flow tool“.

3. Poljoprivreda

3.D.a.2.a Organska gnojiva primijenjena na tlo

Rekalkulirane su emisije NOx i NH3 za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. te za sve kategorije životinja zbog prelaska na metodologiju iz GB2019, koja uključuje korištenje alata „Manure Management N-flow tool“.

Rekalkulirane su emisije NOx i NH3 za razdoblje 2010. – 2019. Zbog korekcije podataka o aktivnosti za konje te mule i magarce.

3. Poljoprivreda

3.D.a.3 Urin i izmet od životinja na ispaši

Rekalkulirane su emisije za cijeli vremenski niz 1990. – 2019. svih relevatnih onečišćujućih tvari za sve kategorije životinja u sektoru 3.B zbog prelaska na metodologiju iz GB2019, koja uključuje korištenje alata „Manure Management N-flow tool“.

Rekalkulirane su emisije NOx i NH3 za razdoblje 2010. – 2019. Zbog korekcije podataka o aktivnosti za konje te mule i magarce.

3. Poljoprivreda

3.F.Spaljivanje žetvenih ostataka

Unapređenje proračuna uključivalo je prikupljanje i obradu potrebnih podataka o aktivnostima koji uključuju stvarne žetvene površine najznačajnijih usjeva koje se spaljuju. Od strane Ministarstva poljoprivrede dobivena je stručna procjena površina pod najznačajnijim usjevima koja se spaljuje za cijeli vremenski niz 1990. – 2020.

5 Otpad

5.A Odlaganje krutog otpada na tlo

Procijenjeni su novi nacionalni faktori emisije za NMHOS za sve godine u izvještajnom razdoblju, na temelju emisija CH4 koje su procijenjene u okviru NIR izvješća.

5 Otpad

5.B.1 Kompostiranje

U proračun emisije NH3 za sve godine u izvještajnom razdoblju u kojem je postojala aktivnost uključeni su detaljniji podaci prikupljeni u okviru projekta za unapređenje proračuna.

5 Otpad

5.B.2 Anaerobna digestija u bioplinskim postrojenjima

Uključivanje kategorije NFR 5.B.2 u inventar i proračun emisija NH3 iz anaerobne digestije u bioplinskim postrojenjima. U proračun emisije NH3 za sve godine u izvještajnom razdoblju u kojem je postojala aktivnost uključeni su detaljniji podaci prikupljeni u okviru projekta za unapređenje proračuna.

5 Otpad

5.C.2 Spaljivanje otpada na otvorenom

Uključivanje kategorije NFR 5.C.2 u inventar i proračun emisija CO, NOx, SO2, NMHOS, TSP, PM10, PM2,5, BC, Cr, Cu, Zn, As, Se, Pb, Cd, benzo[b]fluorantena, benzo[k]fluorantena, benzo[a]pirena i PCDD/F iz spaljivanja otpada na otvorenom. U proračun emisija za sve godine u izještajnom razdoblju uključeni su detaljniji podaci prikupljeni u okviru projekta za unapređenje proračuna.

5 Otpad

5.D.1 Upravljanje otpadnim vodama kućanstava - poljski zahodi

U proračun emisije NH3 za sve godine u izještajnom razdoblju uključeni su detaljniji podaci prikupljeni u okviru projekta za unapređenje proračuna.

11 Prirodni izvori

11.C Ostali prirodni izvori - Životinje

Uključivanje kategorije NFR 11.C u inventar i proračun emisija NH3 za divlje životinje i čovjeka (dah, znoj).