S2 Trendovi emisija 1990.-2020. i projekcije za 2025., 2030., 2040. i 2050.

Emisije gotovo svih onečišćujućih tvari pokazuju opći trend smanjenja u razdoblju 1990. - 2020. godine. Emisija NOx smanjena je za 56,7 %, SO2 za 96,4 %, NH3 za 37 %, NMHOS za 59,1 %, CO za 61,5 %, PM2,5 za 29,4 %, PM10 za 13,8 %, BC za 34,5 %, teški metali: Pb za 99 %, Cd za 35,9 %, Hg za 67,1 %, As za 96,8 %, Cr za 64,2 %, Ni za 86,6 %, Se za 28,2 % te Zn za 19,6 % dok je emisija TSP i Cu porasla za 8,1 % i 31,6 %. Emisija PCDD/PCDF smanjena je za 71,3 %, PCB za 15,7 %, HCB za 94,9 % i PAU za 39,6 % (tablica 1.1-5).

Slika S2-1 prikazuje trendove emisija glavnih onečišćujućih tvari, njihove projekcije za scenarij s mjerama (WM) (prikaz u stupcima) i scenarij s dodatnim mjerama (WAM) (linijski prikaz), propisane emisijske kvote (linijski prikaz) te obveze smanjenja emisija za dva razdoblja 2020. - 2029. i 2030. – nadalje (točkasti prikaz), koje su utvrđene u revidiranom Gothenburški Protokolu (dalje u tekstu: GP) i NECD i koje su prenesene u hrvatsko zakonodavstvo Uredbom o nacionalnim obvezama smanjenja emisija određenih onečišćujućih tvari u zrak u Republici Hrvatskoj (NN 78/2018).

Detalji o projekcijama prikazani su u Poglavlju 9. Emisije triju glavnih onečišćujućih tvari SO2, NOx, NMHOS u 2020. su ispod, dok je emisija NH3 iznad propisane GP kvote utvrđene za 2010. godinu i za godine nakon nje (slika S2-1). Uz obvezu udovoljavanja GP kvotama (tablica 1.1-2), u 2020. godini su stupile na snagu nove obveze smanjenja prema GP i NECD u koje je uključena i emisija sitnih čestica PM2,5. Nove obveze smanjenja propisane su za dva razdoblja (prvo: 2020. – 2029. i drugo: 2030. – nadalje) koje se trebaju postići u 2020. godini za prvo razdoblje i u 2030. godini za drugo razdoblje (tablica 1.1-3). Obzirom na nove obveze smanjenja emisija za 2020. godinu, može se zaključiti da ih je Republika Hrvatska ispunila za sve obvezujuće onečišćujuće tvari. Ostvarena postotna smanjenje emisija u 2020. godini za obvezujuće onečišćujuće tvari prikazana su u tablici 1.1-8.

Slika S2-1 Trendovi emisija, projekcija emisija za WM i WAM scenarij, GP kvote i obveze smanjenja za 2020. i 2030. za NOx, NMHOS, SO2, NH3 i PM2,5