S3 Sektorske emisije u 2020.

Energetika (izgaranja goriva i fugitivne emisije) je glavni izvor onečišćenja zraka u Republici Hrvatskoj. Sektor energetike doprinosi ukupnim emisijama sljedećih onečišćujućih tvari: emisije SO2 pridonosi s 95,8 %, NOx s 89,3 %, NMHOS s 40,7 %, NH3 s 9,3 %, TSP s 27,7 %, PM2,5 s 86,9 %, PM10 s 50,8 %, BC s 91,1 %, CO s 98,7 %, Pb s 55,9 %, Cd s 86 %, Hg s 85,4 %, As s 94,7 %, Cr s 94,7 %, Cu s 88,6 %, Ni s 88,8 %, Se s 37,9 %, Zn s 95 %, PCDD/PCDF s 93 %, PAU s 99,8 % te HCB s 81,7 %.

Proizvodni procesi i uporaba proizvoda je ključni izvori emisije PCB, NMHOS, Pb, Cd, Hg, TSP, PM10, PM2,5, Se, As, Cu i Ni. U emisiji PCB-ova sudjeluje s 99,4 %, u emisiji NMHOS s 45,3 %, TSP s 67,1 %, PM10 s 42,4 %, Pb s 43,7 %, Cd s 13,5 %, Hg s 11,7 %, Se s 61,6 %, PM2,5 s 11,1 %, As s 18,7 %, Ni s 11,2 % i Cu s 11,4 %.

Poljoprivreda je glavni izvor emisije NH3 (82,6 %), HCB (18 %), NMHOS (12,8 %) i NOx (8,2 %).

Otpad je značajniji izvor emisija jedino PCDD/PCDF (6,1 %).

Prirodni izvori - izvještavaju se emisije iz šumskih požara i ostalih prirodnih izvora - divlje životinja (uključuje i emisije od ljudi npr. dah, znoj). Te emisije ne ulaze u ukupnu nacionalnu sumu emisija. O njima se izvještava informativno pod memo stavkama.

Tablice S3-1 - S3-4 prezentiraju ukupne emisije po sektorima ispuštanja i ukupne (specifične) emisije izražene u ovisnosti o broju stanovnika, površini kao i u ovisnosti o bruto domaćem proizvodu (BDP) Hrvatske u 2020. godini. Doprinosi pojedinih SNAP sektora u ukupnoj emisiji pojedine onečišćujuće tvari su također dani u tablicama. Tablica S3-1 daje prikaz emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju zakiseljavanje, eutrofikaciju i fotokemijsko onečišćenje (SO2, NOx, NMHOS, CO i NH3), tablica S3-2 emisije čestica (TSP, PM10, PM2,5 i BC), Tablica S3-3 emisije teških metala (Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se i Zn) i tablica S3-4 emisije postojanih organskih onečišćujućih tvari (PAU, PCDD/PCDF, PCB i HCB) za Hrvatsku u 2020. godini.

Tablica S3-1 Emisija onečišćujućih tvari koje uzrokuju zakiseljavanje, eutrofikaciju i fotokemijsko onečišćenje u Republici Hrvatskoj, 2020. godina

Emisije 2020. godine - t/god

SO2

NOx

NMHOS

CO

NH3

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

1203,1

4014,1

442,9

1516,5

8,7

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

797,5

5492,5

18839,4

154914,8

2442,3

Izgaranje u industriji

1926,2

4583,2

1239,0

8755,8

54,9

Proizvodni procesi

1945,7

1046,1

4134,2

16439,8

2396,3

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

1904,83

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

7,1

20,2

28485,8

617,6

45,3

Cestovni promet

1,3

20527,8

4668,4

22800,2

363,9

Ostali pokretni izvori i strojevi

7,8

6167,1

716,9

9814,1

2,5

Obrada i odlaganje otpada

237,6

191,9

839,1

2311,2

168,3

Poljoprivreda

0,1

3766,1

9024,6

11,4

26072,6

UKUPNO

6126,4

45809,1

70295,1

217181,3

31554,7

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

521,9

4266,1

7265,7

72157,1

865,6

EMISIJA PO STANOVNIKU, kg/stanovniku

1,5

11,3

17,4

53,7

7,8

EMISIJA PO POVRŠINI, kg/km2

0,11

0,81

1,24

3,84

0,56

EMISIJA PO BDP, g/EUR

0,12

0,91

1,40

4,32

0,63

Udio, %

SO2

NOx

NMVOC

CO

NH3

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

19,64

8,76

0,63

0,70

0,027

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

13,02

11,99

26,80

71,33

7,74

Izgaranje u industriji

31,44

10,00

1,76

4,03

0,17

Proizvodni procesi

31,76

2,28

5,88

7,57

7,59

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

2,71

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

0,115

0,044

40,52

0,28

0,14

Cestovni promet

0,021

44,81

6,64

10,50

1,15

Ostali pokretni izvori i strojevi

0,13

13,46

1,02

4,52

0,008

Obrada i odlaganje otpada

3,88

0,42

1,19

1,06

0,53

Poljoprivreda

0,0014

8,22

12,84

0,005

82,63

UKUPNO

100

100

100

100

100

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

8,52

9,31

10,34

33,22

2,74

Tablica S3-2 Emisija čestica u Republici Hrvatskoj, 2020. godina

Emisije 2020. godine - t/god

TSP

PM2,5

PM10

BC

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

1736,4

1316,8

1544,6

47,6

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

23301,9

21640,1

22193,1

2611,1

Izgaranje u industriji

322,5

298,6

308,2

72,5

Proizvodni procesi

67494,7

2820,6

21474,2

110,5

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

604,7

445,0

571,8

132,5

Cestovni promet

2115,5

1198,3

1630,1

553,9

Ostali pokretni izvori i strojevi

205,3

196,3

204,2

85,9

Obrada i odlaganje otpada

348,5

333,7

344,5

91,5

Poljoprivreda

4856,8

246,4

3138,0

0,1

UKUPNO

100986,4

28495,8

51408,7

3705,6

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

33,7

32,1

33,7

4,6

EMISIJA PO STANOVNIKU, kg/stanovniku

24,95

7,04

12,70

0,92

EMISIJA PO POVRŠINI, kg/km2

1,78

0,50

0,91

0,065

EMISIJA PO BDP, g/EUR

2,01

0,57

1,02

0,074

Udio, %

TSP

PM2,5

PM10

BC

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

1,72

4,62

3,00

1,28

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

23,07

75,94

43,17

70,46

Izgaranje u industriji

0,32

1,05

0,60

1,96

Proizvodni procesi

66,84

9,90

41,77

2,98

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

0,60

1,56

1,11

3,58

Cestovni promet

2,09

4,21

3,17

14,95

Ostali pokretni izvori i strojevi

0,20

0,69

0,40

2,32

Obrada i odlaganje otpada

0,35

1,17

0,67

2,47

Poljoprivreda

4,81

0,86

6,10

0,0023

UKUPNO

100

100

100

100

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

0,03

0,11

0,07

0,12

Tablica S3-3 Emisija teških metala u Republici Hrvatskoj, 2020. godina

Emisije 2020. godine - t/god

Pb

Hg

Cd

As

Cr

Cu

Ni

Se

Zn

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

325,6

110,0

24,9

122,1

129,4

267,2

1231,5

20,2

2075,3

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

1192,9

41,3

563,6

12,9

1013,4

266,8

280,6

22,8

22235,2

Izgaranje u industriji

343,6

125,9

39,4

66,2

141,9

174,5

128,2

61,0

1971,4

Proizvodni procesi

681,0

32,3

68,3

54,5

200,8

61,3

411,0

207,9

306,7

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0,041

0

0

0

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

1835,3

40,6

62,3

3,1

36,5

1098,3

99,7

0

638,1

Cestovni promet

892,5

11,4

4,2

10,5

345,6

7261,1

53,2

6,9

2686,5

Ostali pokretni izvori i strojevi

155,3

1,3

3,5

1,6

17,4

555,0

61,6

7,1

366,2

Obrada i odlaganje otpada

23,7

11,1

4,6

6,6

3,9

9,8

2,9

2,1

659,0

Poljoprivreda

0,019

0,024

0,15

0,0011

0,014

0,012

0,009

0,003

0,10

UKUPNO

5449,9

373,9

771,0

277,5

1889,0

9694,0

2268,6

328,0

30938,4

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

2,27

0,73

0,17

0,71

1,23

14,71

16,22

1,85

79,62

EMISIJA PO STANOVNIKU, kg/stanovniku

1,35

0,092

0,19

0,07

0,47

2,40

0,56

0,081

7,64

EMISIJA PO POVRŠINI, kg/km2

0,096

0,007

0,014

0,005

0,033

0,17

0,040

0,0058

0,55

EMISIJA PO BDP, g/EUR

0,11

0,007

0,015

0,006

0,038

0,19

0,045

0,0065

0,62

Udio, %

Pb

Hg

Cd

As

Cr

Cu

Ni

Se

Zn

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

5,97

14,27

3,23

44,00

6,85

2,76

54,28

6,16

6,71

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

21,89

5,35

73,10

4,64

53,65

2,75

12,37

6,95

71,87

Izgaranje u industriji

6,30

16,33

5,11

23,84

7,51

1,80

5,65

18,60

6,37

Proizvodni procesi

12,50

4,20

8,86

19,64

10,63

0,63

18,11

63,38

0,99

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0,005

0

0

0

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

33,68

5,27

8,09

1,12

1,93

11,33

4,39

0

2,06

Cestovni promet

16,38

1,47

0,55

3,80

18,30

74,90

2,35

2,10

8,68

Ostali pokretni izvori i strojevi

2,85

0,17

0,45

0,59

0,92

5,73

2,71

2,17

1,18

Obrada i odlaganje otpada

0,43

1,44

0,60

2,36

0,21

0,10

0,13

0,64

2,13

Poljoprivreda

0,00034

0,003

0,019

0,00039

0,0007

0,00013

0,00039

0,0010

0,00031

UKUPNO

100

48,5

100

100

100

100

100

100

100

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

0,042

0,10

0,023

0,26

0,06

0,15

0,71

0,56

0,26

Tablica S3-4 Emisija postojanih organskih onečišćujućih tvari u Republici Hrvatskoj, 2020. godina

Emisije 2020. godine - kg/god za PAU, HCB i PCB; g I-TEQ/god za PCDD/ PCDF

PAU

PCDD / PCDF

HCB

PCB

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

11,78

0,61

0,054

1,83

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

12594,0

21,9

0,22

0,015

Izgaranje u industriji

312,78

0,38

0,019

0,41

Proizvodni procesi

23,13

0,14

0

0,11

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

4,22

0,0011

0

404,77

Cestovni promet

351,7

0,85

8,3E-04

1,7E-04

Ostali pokretni izvori i strojevi

32,45

0,01

0,0032

0,0015

Obrada i odlaganje otpada

2,10

1,55

0,0010

0,0028

Poljoprivreda

0,39

0,09

0,06

0

UKUPNO

13332,5

25,53

0,36

407,14

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

43,01

0,01

1,3E-03

6,2E-04

EMISIJA PO STANOVNIKU, kg/stanovniku

3,29

0,006

8,88E-05

0,10

EMISIJA PO POVRŠINI, kg/km2

0,24

4,5E-04

6,3E-06

0,0072

EMISIJA PO BDP, g/EUR

0,27

5,1E-04

7,2E-06

0,0081

Udio, %

PAU

PCDD / PCDF

HCB

PCB

Izgaranje u termoenergetskim objektima i postrojenjima za pretvorbu energije

0,088

2,38

15,08

0,45

Izgaranje u ne-industrijskim ložištima

94,46

85,79

60,39

0,0038

Izgaranje u industriji

2,35

1,50

5,15

0,10

Proizvodni procesi

0,17

0,56

0

0,028

Pridobivanje i distribucija fosilnih goriva i geotermalne energije

0

0

0

0

Korištenje otapala i ostalih proizvoda

0,032

4,3E-03

0

99,42

Cestovni promet

2,64

3,32

0,23

4,1E-05

Ostali pokretni izvori i strojevi

0,24

0,026

0,89

3,8E-04

Obrada i odlaganje otpada

0,016

6,09

0,28

6,8E-04

Poljoprivreda

0,0029

0,33

17,97

0

UKUPNO

100

100

100

100

Ostali izvori (nisu uključeni u ukupnu emisiju)

0,32

0,020

0,36

0,00015