1. Annex I 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125) ↑

 2. Annex II 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125) ↑

 3. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike sukladno statusnim promjenama definiranim člankom 34. i člankom 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20) od 22. srpnja 2020. godine nastavlja s radom kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. ↑

 4. Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju. ↑

 5. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3. „Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša“ (NN 118/18 od 27. prosinca 2018.) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) iz sudskog registra (17.siječnja 2019. godine) preuzelo je zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju. ↑

 6. Zamjenjuje raniji propis: Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj (NN 108/13, 19/17) ↑

 7. Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju. ↑

 8. Annex I 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125) ↑

 9. Annex II 2014 Smjernice za izvještavanje (ECE/EB.AIR.125) ↑

 10. Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014, https://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/ceip/1_reporting_guidelines2014/ece.eb.air.125_advance_version_reporting_guidelines_2014.pdf ↑

 11. Ratification, Acceptance (A), Approval (AA), Accession (a) ↑

 12. 2005. je bazna godina temeljem koje se prati ispunjavanje obveza prema Gothenburg Prozokolu i novoj NEC Direktivi ↑

 13. Decision 2002/10 on emission data reporting under the Convention and the Protocols in force, ECE.EB.AIR/77/Add.1, 2002. ↑

 14. Emission Reporting Guidelines, ECE/EB.AIR/80, 2003. ↑

 15. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3. „Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša“ (NN 118/18 od 27. prosinca 2018.) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) iz sudskog registra (17.siječnja 2019. godine) preuzelo je zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju. ↑

 16. Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju. ↑

 17. Od prosinca 2011 Ministarstvo gospodarstva, od 19. listopada 2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike ↑

 18. ROO – Registar onečišćavanja okoliša: skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš utemeljen na osnovi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08) ↑

 19. Baza podataka „Hlapivi organski spojevi“ sastoji se od dvije baze podataka: "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" i "Emisije hlapivih organskih spojeva". Baza podataka "Hlapivi organski spojevi u bojama i lakovima" uspostavljena je sukladno Uredbi o graničnim vrijednostima sadržaja hlapivih organskih spojeva u određenim bojama i lakovima koji se koriste u graditeljstvu i proizvodima za završnu obradu vozila (NN 86/21). Baza podataka "Emisije hlapivih organskih spojeva" ispunjava zahtjeve Uredbe o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 42/21). ↑

 20. ECE/EB.AIR/125, Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014. ↑

 21. EMEP Europski program za praćenje i procjene (European Monitoring and Evaluation Programme) znanstveno i zakonodavno utemeljen program uz LRTAP Konvenciju za međunarodnu suradnju na rješavanju problema prekograničnog onečišćenja zraka. ↑

 22. CEIP: EMEP Centar za inventar emisija i projekcije (The EMEP Centre on Emission Inventories and Projections) čiji je domaćin the Umweltbundesamt, Austrijska agencija za zaštitu okoliša (Austrian Environment Agency) i koji je započeo s radom 15 siječnja 2008. ↑

 23. Program suradnje za praćenje i procjenu dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku u

  Europi (EMEP) uz LRTAP Konvenciju osigurava znanstvenu potporu Konvenciji ↑

 24. Methodological choice and Key category analysis, GB2019: Ključne kategorije su one koje, kada se zbroje u opadajućem redoslijedu veličine, dodaju do 80% zbroja procjene svih razina za kategoriju izvora x u posljednjoj godini inventara. Obrazloženje za odabir praga od 80% za pristup 1 temelji se na Rypdal & Flugsrud (2001.) i također je predstavljeno u IPCC smjernicama, poglavlje 7., pododjeljak 7.2.1.1. ↑

 25. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3. „Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša“ (NN 118/18 od 27. prosinca 2018.) te brisanjem Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) iz sudskog registra (17.siječnja 2019. godine) preuzelo je zaposlenike, poslove, prava i obveze Agencije, kao i imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju. ↑

 26. Naručitelj u postupku javne nabave, nadležan za godišnju pripremu i podnošenje godišnjeg IIR i NFR tablica u UNECE-LRTAP konvenciju i Europsku Komisiju. ↑

 27. http://cxdd.broceliande.kerbabel.fr/?q=node/398/200 ↑

 28. U ovom kontekstu direktne emisije jesu podaci o emisijama temeljene na mjerenjima ili stručnoj procjeni i službeno prijavljeni u npr. ROO. ↑

 29. ece.eb.125, Advance version of Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, TFEIP, March 2014 ↑

 30. Potrebno je napomenuti kako su šećerane bile pod utjecajem ratnih zbivanja tijekom i neposredno nakon rata, te su njihove proizvodne aktivnosti bile isprekidane ili znatno smanjene, sa čestim obustavama. Budući da se radi o netipičnom razdoblju proizvodnje, čak i ne uzevši u obzir mogućnost da se vapno tada nije proizvodilo u šećeranama, procjene nedostajućih podataka otežane su uslijed neusporedivosti s tipičnim uvjetima proizvodnje tijekom neratnih godina. ↑

 31. Anketni upitnik, mrežna stranica https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/Pokazatelji/MSI GRADEVINARSTVO.xlsx i Statistički ljetopisi 1994. i 1996. ↑

 32. Preporučeni pristup prikazan u NEC Review 2017 (EC 2017) za Austriju ↑

 33. Anon (1997). Danish feeding standards. Danish Agricultural Advisory Centre, Aarhus, Denmark. ↑

 34. Odluka o proglašenju Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) ↑

 35. Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. (NN 3/17, 1/22) ↑

 36. Waste Framework Directive 2008/98/EC ↑

 37. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22) ↑

 38. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/20) ↑

 39. Directive 1999/31/EC on the landfill of waste ↑

 40. Prvo nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2001. ↑

 41. Prikupljeno je ukupno dvadeset devet upitnika, s time da podaci od jednog postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda nisu uključeni u proračun, jer se, prema GB2019, tekuća frakcija (aktivni mulj) iz takvog postrojenja ne uključuje u proračun potencijalnih emisija NH3 iz kategorije 5.B.2. ↑

 42. Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 3/22) ↑

 43. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09) ↑

 44. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) ↑

 45. FAO 2018. The future of food and agriculture – Alternative pathways to 2050. Rome. 224 pp. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO ↑

 46. ESRI shapefile datoteka specifična za Republiku Hrvatsku s definicijom mreže 0.1°x0.1° (long-lat) ↑

 47. Guidelines for Reporting Emissions and Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution pripremljenom od TFEIP i objavljeno od Izvršnog Tijela CLRTAP ↑

 48. Kao što je definirano u članku 2. stavcima 4. i 5. Uredbe o E-PRTR-u citiranoj kasnije u stavku 9. gore, „objekt” znači jedan ili više postrojenja na istoj lokaciji kojima upravlja ista fizička ili pravna osoba i „lokacija” označava zemljopisni položaj objekta. ↑

 49. Tablicu je izradio tim finskih i estonskih stručnjaka za emisije (posljednje ažuriranje 6. prosinca 2019.) i dostupna je na web poveznici: https://www.ceip.at/fileadmin/inhalte/ceip/00_pdf_other/2019/06122019_conversiontablereportingcodes_.xlsx ↑